Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 4
Waarom laat God lijden toe?
¬ Inleiding.
¬ Keuzevrijheid of lijdens-vrijheid?
¬ Gods Soevereiniteit
¬ Waarom lijden?
¬ Het Belang Van Goddelijk Karakter
¬ Het Diepgaande Voorbeeld van Lijden van Jezus Christus
¬ Waarom moeten christenen lijden?
¬ Onnodig Lijden Vermijden
¬ Hulp voor degenen die lijden
¬ Tijd en Toeval
¬ God is altijd eerlijk
¬ Hoe ziet God lijden?
¬ Satans rol in het veroorzaken van lijden
¬ Oorzaak en gevolg: een vaak vergeten principe
¬ Leren van het lijden van Job
¬ Historisch inzicht in menselijk lijden.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 4 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Is Life Fair?
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
Gods plan volgens zijn Heilige Feestdagen
 

Verklarende Woordenlijst

Bekering: een ommekeer in houding en handelingen. We bekeren ons wanneer we realiseren dat we de verkeerde richting op gaan, vervolgens stoppen, omkeren en beginnen de juiste richting op te gaan. Geestelijk gezien houdt het oprecht berouw over de zonde en een besluit tot het doen van het juiste in.

Beloning:
datgene wat God geeft aan degenen die Hem behagen. In de ruimste zin van het woord is een beloning datgene wat wij ontvangen voor onze handelingen, goed of slecht. We kunnen behoud, dat een gift van God is (Rom. 6:23), niet verdienen, hoewel Christus met de parabel van de talenten laat zien dat sommigen grotere beloningen zullen ontvangen dan anderen in het Koninkrijk van God vanwege hun diensten aan de Schepper (Matt. 25:14-30). De rechtvaardigen zullen hun ultieme beloning oogsten op het moment van de opstanding der heiligen.

Karakter:
het onderscheidingsvermogen, de bereidheid en vastberadenheid om de juiste morele, ethische en geestelijke keuzes te maken en uit te dragen, ongeacht de omstandigheden, beïnvloedingen en neiging om het tegenovergestelde te doen.

Lijden:
pijn als gevolg van fysieke, mentale of psychologische factoren of een combinatie hiervan.

Menselijke natuur: de karaktereigenschappen, houding en gedrag van een menselijk wezen. Het is in wezen neutraal, hoewel door de tijd heen zelfvoldoening de neiging heeft om de overhand te krijgen. Als wezens met keuzevrijheid wordt ons bevolen en wordt van ons verwacht dat wij de aantrekkingskracht van fundamenteel egoïsme weerstaan en dat wij ons overgeven aan de leiding door de Heilige Geest.

Soevereiniteit (van God): de ongeëvenaarde wet, kracht en autonomie van God. De Schepper is soeverein aangezien niemand met succes Zijn oppermacht kan evenaren.

Test: een test van geloof, geduld of uithoudingsvermogen door overgeleverd te zijn aan lijden of verleiding. We worden getest door de moeilijkheden van het leven. Zulke testen werken geduld uit en bouwen en openbaren ons karakter. “Betoont gij u slap ten dage der benauwdheid, dan komt uw kracht in het nauw,” schreef Salomo (Spr. 24:10). Succesvol doorstane testen bouwen mee aan heilig, rechtvaardig karakter en vertrouwen op God.

Verdrukking: bezoeking, mishandeling, kwelling of aanvallen op onze persoon of op ons karakter. Verdrukking voor gehoorzaamheid aan God zorgt ervoor dat wij lijden ter wille van rechtschapenheid. Dit kan persoonlijke, politieke, religieuze en psychologische verdrukking omvatten.

Verzoening:
herstel; het tegengestelde van vervreemding. Wij worden verzoend tot een relatie met God de Vader door bekering van zonde en aanvaarding van het offer van Christus. Vervreemding van God resulteert in zonde (Jes. 59: 1-2).

Volharding: de mogelijkheid om langdurige problemen of tegenspoed te doorstaan. Het blijven op de juiste koers.

Vrije wil of vrije keuze:
de vrijheid om te beslissen zonder al te veel druk om al dan niet een bepaalde koers te varen; de eigenschap dat men niet geleid wordt door vroegere zaken (zoals instinct) of goddelijke tussenkomst, maar het kunnen beslissen voor jezelf.

Vruchten:
het resultaat van een beslissing of een handeling. De vruchten van de Geest zijn het gevolg van de Heilige Geest die werkt in het leven van een persoon.

Zalven: het hoofd van een persoon zalven met olie om genezing van een bepaalde ziekte te verzoeken (Jak. 5:14-16). De olie symboliseert Gods Heilige Geest, welke de kracht van God is.
Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.