Bible Study Course Lesson 2: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 4
Waarom laat God lijden toe?
¬ Inleiding.
¬ Keuzevrijheid of lijdens-vrijheid?
¬ Gods Soevereiniteit
¬ Waarom lijden?
¬ Het Belang Van Goddelijk Karakter
¬ Het Diepgaande Voorbeeld van Lijden van Jezus Christus
¬ Waarom moeten christenen lijden?
¬ Onnodig Lijden Vermijden
¬ Hulp voor degenen die lijden
¬ Tijd en Toeval
¬ God is altijd eerlijk
¬ Hoe ziet God lijden?
¬ Satans rol in het veroorzaken van lijden
¬ Oorzaak en gevolg: een vaak vergeten principe
¬ Leren van het lijden van Job
¬ Historisch inzicht in menselijk lijden.
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 4 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Is Life Fair?
Kosteloze boekjes in de Nederlandse taal
Wat is uw bestemming?
De weg naar het eeuwig leven
Het ultieme vraag: Bestaat God? (pdf)
Gods plan volgens zijn Heilige Feestdagen
 

Waarom Lijden?

Een beroemde schrijver vroeg eens puntig: ”Indien God zo geweldig goed is, en ook geweldig machtig, waarom bestaat het kwaad dan überhaupt?” Dat is een vraag die we allemaal beantwoord willen zien.

God onthult zijn doel met het toelaten van ellende in dit tijdperk, waarin we hebben te worstelen tegen onze eigen destructieve natuur en verstand. Het is onze eigen vrije wil – onze keuzevrijheid, onze vrije morele wil – die de sleutel verstrekt tot het inzien waarom God kwaad en lijden toelaat te bestaan.

Op welke belangrijke keuzes stuitten onze eerste voorouders?

“en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad” (Gen. 2:9).

Het eerste boek van de Bijbel verhaalt over de twee bomen die God had geschapen. De ene vertegenwoordigde de weg van leven en overvloedige zegeningen, de andere de weg van lijden, angst en dood. Hij gaf Adam en Eva de keuze tussen de twee bomen. Maar Hij liet onze eerste voorouders niet in het duister. Hij legde de gevolgen uit van de keuzes die ze konden maken en gebood hen zelfs niet de verkeerde keuze te maken. (Gen. 2: 15-17; vergelijk Gen. 3:3).

Welke uiterst belangrijke beslissing namen Adam en Eva?

“En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at” (Gen. 3:6).

Hoewel de Schepper van de mens duidelijk de eerste mens gewaarschuwd had om niet te eten van de vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad, weerhield Hij Adam en Eva er niet van om de verkeerde keuze te maken. God had hen beiden geschapen naar Zijn eigen beeld en gaf hun keuzevrijheid.

God is de samenvatting van heilig, rechtvaardig karakter. Hij heeft er voor gekozen om altijd te doen wat wijs en goed is. Geen grotere kracht dan Hijzelf dwingt Hem ertoe om rechtvaardig te zijn. Rechtvaardigheid is altijd al Zijn manier van leven geweest en zal dat altijd blijven. Zijn natuur is liefde, de hoogste uiting van Zijn perfecte karakter. (1 Joh. 4:8,16).

Aangezien God wil dat wij zijn zoals Hij is, heeft Hij ons niet als automaten geschapen. Wanneer Hij dat had gedaan, zouden we geen rechtvaardig karakter kunnen ontwikkelen, hetzelfde karakter dat Hij heeft. Hij kon ons niet maken naar Zijn geestelijke gelijkenis. Om karakter te ontwikkelen, moeten we onze keuzes overwegen en de gevolgen ervan (h)erkennen. We moeten kiezen tussen juist en onjuist, wijsheid en dwaasheid, onverschilligheid en waakzaamheid.

Wat gebeurt er als we de verkeerde keuzes maken?

“Wie onrecht zaait, zal onheil oogsten ...” (Spr. 22:8).

Paulus legde het principe van oogsten wat je zaait uit in Gal. 6:7-8. De NBG vertaling van dit vers is zeer duidelijk: “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie op (de akker van) de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.”

Het bijbelse verslag laat zien dat God zich zelden mengt in de vrije mogelijkheid van de mens om keuzes te maken. We vinden gevallen in de Bijbel waarin God zich tijdelijk mengt om de vrije keuze van een natie ofwel van een individu een bepaalde lijn van handelen te verbieden – in sommige gevallen om zijn dienaren te beschermen, in andere gevallen om profetie in vervulling te laten gaan.
Op een bepaald moment zorgde Hij ervoor dat Koning Saul tegen zijn wil in ging “profeteren” om Zijn knecht David te beschermen. Maar al snel keerde Saul terug naar zijn oude manier van leven.
God intervenieerde ook om Abrahams vrouw Sara te beschermen tegen de ongeoorloofde bedoelingen van een koning. God is vaak in menselijke relaties tussen beide gekomen om Zijn trouwe dienstknechten te helpen of te beschermen.

Over het algemeen is Gods doel het meest gebaat bij het laten van keuzevrijheid aan ons – de zaken hun gang laten gaan, zelfs indien onze overhaaste en verkeerde beslissingen enorm lijden over ons heen brengt. Anders zouden we het belang van rechtvaardig karakter niet leren, noch de afschuwelijke gevolgen van ons zondige handelen volledig begrijpen.

God weerhoudt mensen er bijvoorbeeld niet van om zich al te vaak aan alcohol over te geven. Hij neemt hun keuzevrijheid niet weg, noch beschermt Hij hen tegen de gevolgen van hun keuzes. Indien echter een alcoholist in alle ijver geestelijke kracht zoekt en hulp van God om zijn eigen zwakheid te overwinnen, is God gewillig om, door de tussenkomst van Jezus Christus, hem te helpen (Hebr. 2:16-18; 4:14-16). God heeft altijd een luisterend oor voor de gebeden van degenen die oprecht Zijn geboden willen houde


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2006 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.