Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 5
Is er Hoop op Overleving?
¬ Inleiding
¬ Bedreigingen voor overleving
¬ Eerst het Goede Nieuws
¬ Kunnen we de toekomst voorspellen?
¬ Laat u niet verleiden
¬ Een gevaarlijke en sterven-de wereld
¬ Een plotselinge gevaarlijke wending der gebeurtenissen
¬ Een plechtige waarschuwing aan gelovigen
¬ Het boek van Openbaring: Tijdschema voor de Eindtijd
¬ Een onzichtbare kwade macht
¬ Een kwade macht verwijderd
¬ Vertelt de Bijbel ons wanneer Christus wederkeert?
¬ Verhaallijn van het boek Openbaring
¬ Overzicht hoofdstukken in het boek openbaring
¬ Was Jezus de beloofde Messias?
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 5 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
 
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Eindtijdsprofietie
De dag des Heren
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Are We Living in the Time of the End?
Verwante artikelen in de Engelse taal
The End of the World: What Does the Bible Say?
Signs of the End Times—Only Possible in Our Day
Seven Prophecies That Must Be Fulfilled Before Jesus Christ's Return
World Peace: The Impossible Dream?
The Book of Revelation Unveiled
Are We Living in the Time of the End?
You Can Understand Bible Prophecy

Vertelt de Bijbel ons wanneer Jezus Christus wederkeert?

"Zeg ons, wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleindiging der wereld?" (Matth. 24:3).  Met deze woorden spoorden de discipelen van Jezus Hem aan te vertellen welke gebeurtenissen of omstandigheden het tijdsstip van Zijn wederkomst zouden markeren.

Jezus legde uit dat sommige tekenen dat Zijn wederkomst op handen was overduidelijk zouden zijn. Hij merkte op dat, net als een ontluikend vijgeblad het onmiskenbare bewijs vormt van de aankomende zomer, "Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het [Mijn wederkomst] nabij is, voor de deur!" (verzen 32-33).

God geeft in Zijn woord de grote lijnen en volgorde van profetische gebeurtenissen. Sommige details zijn op dit moment in de geschiedenis nog niet te voorzien. Onder de vele profetieën die leiden tot Christus' wederkomst zijn echter belangrijke gebeurtenissen en omstandigheden die in de geschiedenis duidelijk naar voren komen.

 Eerste situatie: de mens kan het leven op aarde vernietigen

De eerste van deze profetieën heeft met de specifieke situatie te maken die alleen zou bestaan als de eindtijd naderbij komt. Christus zei tegen Zijn discipelen dat de eindtijd een tijd zal zijn van "grote verdrukking, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort" (Matteus 24:21-22).

Jezus waarschuwde dat er een tijd zou komen wanneer de vernietigende krachten van de mensheid zo enorm zouden zijn dat al het leven van de aarde zou kunnen worden weggevaagd. Daarom is deze tijd van "grote verdrukking" zo verschrikkelijk en onvergelijkbaar in de geschiedenis.

De mensheid heeft sinds het begin van de geschiedenis oorlog gevoerd maar had nog nooit tevoren de mogelijkheid - met stenen, pijl en boog, kannon en automatische wapens - om de mensheid weg te vagen en deze profetie in vervulling te laten gaan. Deze situatie veranderde in 1945 met het tot ontploffing brengen van de eerste nucleaire bommen. Met duizenden atoomwapens binnen handbereik, heeft de mensheid de afschuwelijke mogelijkheid om het menselijk leven op deze planeet vele malen te vernietigen.

Deze situatie kwam nog nooit eerder voor in de geschiedenis tot het einde van de 20ste eeuw. Nooit tevoren kon de mensheid zichzelf volledig vernietigen. Christus voorspelde dat als de mensheid aan zijn lot werd overgelaten precies dit zou gebeuren. Dit is een van de redenen dat Hij tussenbeide móest komen om de mensheid tegen zichzelf in bescherming te nemen.

Tweede situatie: het moderne Israël

De tweede situatie die zal bestaan voordat Jezus Christus wederkeert heeft te maken met de bestaan van de natie Israël.

Profetieën in de boeken Joël, Zacharias and elders in de Bijbel wijzen op een georganiseerde en grotendeels Joodse aanwezigheid in Jeruzal voor Jezus' tweede komst. Daniël 12:11 is een indicatie dat rituele offeranden hersteld zullen worden en onderbroken zullen worden voor Christus' terugkeer. Jezus waarschuwde zelf  "Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan...laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen" (Matteus 24:15,16).

De verwoesting van de tempel zoals diverse malen beschreven in Daniël 8-12 heeft te maken met het vervuilen van de offeranden en de heilige plaatsen in Jeruzalem. Om deze profetieën in vervulling te kunnen laten gaan, dient er op z'n minst een altaar in een "heilige plaats" te zijn als er geen tempel wordt gebouwd.

In Ezra 3 lezen we, dat na de verwoesting van de eerste tempel, terugkerende Joden offers brachten in de daarvoor bestemde plaatsen jaren voordat de tweede tempel was gebouwd. Een moderne variant van het systeem van offeranden zou daarom mogelijk moeten zijn zonder dat daarvoor een tempel gebouwd wordt.

Voor de 20ste eeuw leken dit onmogelijkheden. De Joden waren reeds bijna 2000 jaar lang uitelkaar verspreid, en het Ottomaanse Rijk bestuurde het land. De Joden beschikten niet over de militaire kracht, eenheid of hulp om naar hun oorspronkelijke land terug te keren. Maar toch gebeurde dit. Toen het land in 1948 vorm begon te krijgen leek het erop dat de Joden nooit Jeruzalem in handen zouden krijgen. Maar in de Zesdaagse Oorlog in 1967  nam Israël de verdeelde stad in handen.

Het was onmogelijk om Christus' profetie in vervulling te laten gaan terwijl de Arabieren en Turken over de stad regeerden. Dat Israël de macht over Jeruzalem in 1967 weer overnam baande tevens de weg voor de vervulling van deze profetie.

De vervulling van sommige profetieën die vereist zijn voor de vervulling van Christus' profetie zijn zich nog niet aan het voltrekken. De Israëlische regering besloot, om verdere religieuze spanningen te voorkomen, dat de Tempelberg - de plaats waar de tempel heeft gestaan en dierofferanden plaatsvonden - onder het gezag van Moslim autoriteiten zou blijven. Sinds 1989 zijn er echter georganiseerde pogingen aan de gang om de bouw van een tempel voor te bereiden. Enkele Joodse groeperingen zijn openlijk de uitvoering van dit plan aan het organiseren.

Op dit moment in de geschiedenis bestaat er slechts een kleine minderheid van Joden die geloven dat het hun verantwoordelijkheid is om de tempel zonder goddelijke interventie te herbouwen. Een meerderheid van het hedendaagse Israël overwegend vrijzinnig; en het zou een enorme toename in religieuze belangstelling vereisen om voldoende steun op te wekken voor de wederopbouw van de tempel of hernieuwde offeranden.

Dat is de situatie op dit moment. Natuurlijk kunnen deze omstandigheden razendsnel veranderen in het wispelturige politieke klimaat van het Midden Oosten.

 Derde situatie: een nieuwe wereldmacht

De derde situatie heeft te maken met de laatste opkomst van het Romeinse Rijk, waarover uitgebreid wordt geprofeteerd in de boeken Daniël en Openbaringen.

De profeet Daniël die de droom van Nebucadnezar van een enorme beeld uitlegde, sprak van een opeenvolging van "koninkrijken"op het wereldtoneel. De eerste van deze koninkrijken werd gevormd door het Babylonische rijk onder Nebucadnezar zelf (Daniel 2:28-38). Het zou gevolgd worden door 3 andere koninkrijken (verzen 39-40). Deze vier koninkrijken waren het Babylonische, het Perzische, Grieks Macedonisch en het Romeinse Rijk.

Over het vierde en laatste koninkrijk zei Daniël dat het "hard zal zijn als ijzer; juist als ijzer alles verbrijzeld en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen" (vers 40). Rome was inderdaad
overheersender dat haar voorgangers, en nam de overblijfselen hiervan op in een regering die eeuwenlang duurde.

Daniël openbaarde andere fascinerende profetische details over dit koninkrijk. Het deel van het beeld in Nebucadnezar's droom dat het Romeinse Rijk voorstelde, de voeten en tenen, was samengesteld uit "deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer". Dit betekent dat het "zal iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben", maar ook dat het "hard en ten dele broos zal zijn". Net als "ijzer vermengd met kleiachtig leem....geen samenhangend geheel vormen"  de onderdelen van dit koninkrijk niet lang stevig aan elkaar verbonden zou zijn (verzen 41-43).

Dan zegt Daniël "in de dagen van die koningne zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan...het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid". (vers 44). Dit is duidelijk een profetie van het Koninkrijk van God dat door de wederkomst van Jezus Christus op aarde wordt bewerkstelligd.

Maar is er iets mis met de volgorde van de gebeurtenisen? Het is duidelijk dat het Koninkrijk van God niet gevestigd werd in de dagen van het Romeinse Rijk. Jezus is niet gekroond als de oppermachtige heerser van de wereld (1 Johannes 5:19). Had Daniël het bij het verkeerde eind wat het tijdsstip van deze gebeurtenissen betreft?

 Daniëls profetie begrijpen

Het antwoord wordt gevonden als we andere profetieën onderzoeken die over dit vierde koninkrijk spreken. We leren dan, dat het Romeinse Rijk verre van verleden tijd is, en opnieuw zal oprijzen!

De apostel Johannes kreeg een visioen van de gebeurtenissen die plaats zouden vinden tijdens de resterende geschiedenis van de mensheid. Net als Daniël, inspireerde God Johannes te schrijven over de gebeurtenissen die zouden leiden tot Christus' tweede komst. Openbaring 19 beschrijft  Zijn glorieuze terugkomst naar aarde, met de omverwerping  en vernietiging van "het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen" als hoogtepunt (Openbaringen 19:19-20).

Dit "beest" komt overeen met het vierde koninkrijk, het Romeinse Rijk, zoals gezien in de symbolen van de droom van Nebucadnezar en uitgelegd door Daniël. Zowel het beest dat Johannes zag in zijn visioen als het beeld dat door Daniël werd uitgelegd zullen bestaan en door Jezus Christus worden vernietigd bij Zijn wederkomst. Profetie laat ons zien dat het beest en het Romeinse Rijk één en hetzelfde zijn.

 Een koninkrijk dat zal oprijzen

Openbaringen 17 geven ons nadere details die ons helpen te begrijpen wat de identiteit van deze heerschappij is en hoe het zowel in de oudheid kon bestaan als bij Christus' wederkomst. Dit hoofdstuk beschrijft een "scharlakenrood beest...en het had zeven koppen en tien horens" (vers 13). Het wordt beschreven als bestaand, dan verdwenen, dan weer bestaand (vers 8 en 11). Dit geeft ons de sleutel om de puzzel die profetieën soms vormen in elkaar te passen. Het Romeinse Rijk bestond in het verleden, bestaat nu niet, maar zal weer oprijzen in volle glorie.

Het beeld dat door Daniël werd uitgelegd had voeten en tenen ijzer vermengd met klei. In Openbaringen 17 zien we wat de 10 tenen van het ijzer en klei mengsel betekenen. De 10 tenen komen overeen met de 10 horens van heet beest dat Johannes zag. "En de tien horens die gij zaagt, zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangne zij macht als koningen, met het beest. Dezen zijn één van zin en geven hun kracht aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen - want Hij is de Here der heren en de Koning der koiningen ..."(verzen 12-14)

Nu wordt het beeld helderder. Net voor Christus' wederkomst  zullen 10 "koningen" - het originele Grieks heeft de betekenis van heersers, niet specifiek koningen - zullen zich verenigen in een politieke, economische an militaire alliantie. Sommigen zullen sterker zijn dan andere, net als ijzer sterker is dan klei. Omdat ze diverse nationaliteiten en culturen voorstellen, zullen zij in andere opzichten verdeeld zijn, maar in hun loyaliteit aan het beest zijn ze eensgezind. De kracht en gezag dat deze bond voortbrengt zal slechts van korte duur zijn. Bij Jezus wederkomst maken zij de fatale fout om tegen Christus in opstand te komen, waarop zij vermorzeld en vernietigd zullen worden.

Sommigen vragen zich af of de huidige ontwikkelingen van de Europese eenwording op enigerlei wijze verband houden met deze geprofeteerde macht. Het is interessant om de geschiedkundige wortels die basis vormen van de Europese Unie in ogenschouw te nemen. Michael Elliot van Newsweek schreef: "In januari 1957, ondertekenden 6 landen een verdrag op de plek van het oude romeinse Kapitool en legde daarmee de basis voor de Europese Economische Unie...de toenmalige belgische minister van buitenlandse zaken Paul-Henri Spaak herinnert zich dat zijn baas op de vraag "Denkt u dat we de eerste steen hebben gelegd van een nieuw Romeins Rijk?", antwoordde    "Wij hadden op die dag heel erg het gevoel dat we Romeinen waren". (Newsweek, int.edition, 29 januari 1996).

Het idee van een nieuw Romeins Rijks was tenminste in de gedachten van de grondleggers van deze organisatie van landen en heeft sindsdien een vlucht genomen als barrieres voor integratie één voor één zijn geslecht en een grotere samenwerking op economisch en militair vlak zijn aangegaan. De tijd zal leren waar deze ontwikkelingen toe leiden - en hoe snel.

Waar brengt dit ons? Met de mogelijkheid van de mensheid om zichzelf op allerlei manieren te vernietigen, met de israëlische controle over Jeruzalem en de wil onder enige Israëlieten om de tempel en de offeranden weder op te bouwen, en met de vastberaden pogingen onderweg om de landen van Europa te verenigen, zouden we er verstandig aan doen om acht te slaan op de bijbelse profetieën en de relatie die deze hebben met de situatie in de wereld te negeren.

De beschreven scenarios lijken de meest voor de handliggende wijze te zijn waarop de profetieën van Daniël en Openbaringen in vervulling kunnen gaan in het licht van de huidige situatie. Maar of dat het geval zal zijn of niet, de Bijbel blijft het geïnspireerde Woord van God. Deze profetieën zúllen in vervulling gaan ongeacht of wij alle details begrijpen.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.