Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 5
Is er Hoop op Overleving?
¬ Inleiding
¬ Bedreigingen voor overleving
¬ Eerst het Goede Nieuws
¬ Kunnen we de toekomst voorspellen?
¬ Laat u niet verleiden
¬ Een gevaarlijke en sterven-de wereld
¬ Een plotselinge gevaarlijke wending der gebeurtenissen
¬ Een plechtige waarschuwing aan gelovigen
¬ Het boek van Openbaring: Tijdschema voor de Eindtijd
¬ Een onzichtbare kwade macht
¬ Een kwade macht verwijderd
¬ Vertelt de Bijbel ons wanneer Christus wederkeert?
¬ Verhaallijn van het boek Openbaring
¬ Overzicht hoofdstukken in het boek openbaring
¬ Was Jezus de beloofde Messias?
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 5 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
 
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Eindtijdsprofietie
De dag des Heren
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Are We Living in the Time of the End?
Verwante artikelen in de Engelse taal
The End of the World: What Does the Bible Say?
Signs of the End Times—Only Possible in Our Day
Seven Prophecies That Must Be Fulfilled Before Jesus Christ's Return
World Peace: The Impossible Dream?
The Book of Revelation Unveiled
Are We Living in the Time of the End?
You Can Understand Bible Prophecy

Het Boek Openbaring een Tijdschema voor de Eindtijd

Geeft het boek Openbaringen ons bijkomende details over gebeurtenissen die leiden tot de terugkeer van Christus?
“Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij" (Openbaring 1:1-3).

Het boek Openbaringen—een onthulling van de toekomst—is geschiedenis die vooraf geschreven wordt. Het beschrijft gedetailleerd de gebeurtenissen die naar de terugkeer van Christus leiden, en vertelt ons wat daarna te gebeuren staat. Zoek de schriftgedeelten op en lees de passages in uw eigen Bijbel.

Bevestigt het boek van Openbaring de volgorde van gebeurtenissen van een eerdere profetie van Jezus Christus?

Lees en bestudeer Openbaringen 6:2-8 aandachtig. Hier zijn dezelfde omstandigheden aanwezig als Jezus Christus voorspelde in de Olijfbergprofetie beschreven in de vorm van symbolen: de vier ruiters van de Openbaring (Apocalyptische ruiters).

Het witte paard vertegenwoordigt een machtig en overheersend religieuze misleiding. (Enigen nemen aan dat de berijder van dit paard Jezus Christus is, maar een vergelijking met de beschrijving van de terugkerende Christus in Openbaring en de opeenvolging van gebeurtenissen die Christus gaf in de Olijfbergprofetie en het boek van Openbaringen, tonen aan dat deze niet hetzelfde zijn).

Het rode paard (de kleur van vuur en bloed) en zijn berijder vertegenwoordigen duidelijk oorlogvoering. Het zwarte paard en berijder beelden hongersnood af (merk het commentaar op over de ongehoord hoge prijzen van voedsel). Het ziekelijke gekleurde bleke paard vertegenwoordigt de ziekten die onvermijdelijk volgen op oorlogvoering en voedseltekorten.

Wat zal de impact zijn op mensen als gevolg van de omstandigheden veroorzaakt door deze vier ruiters?
“. . . En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde" (Openbaringen 6:8).

Volgens deze profetie zullen er mogelijk honderden miljoenen mensen sterven door oorlog, geweld, verhongering en ziekte. Deze rampen zullen ook dieren treffen, die ook een grote tol van menselijk leven zullen eisen door plundering en verspreiding van ziekten.

Hoe beeldt Openbaringen de opeenvolging van gebeurtenissen af die aan de wederkomst van Christus vooraf zullen gaan?
“En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels" (Openbaring 5:1).

Het boek van Openbaring beschrijft de gebeurtenissen in de Olijfbergprofetie middels een serie van zeven "zegels". In de tijd van de apostel Johannes die dit boek onder de inspiratie van Jezus Christus (Openbaring 1:1-2) schreef, werd officiële correspondentie gewoonlijk vastgemaakt met een wassen zegel. Om te lezen wat binnen was, moest het zegel verbroken worden en de rol afgerold worden. Dit is wat Johannes in een visioen zag. (Bestudeer vooral de schemas op pagina 12 om de opeenvolging van gebeurtenissen in het boek Openbaringen beter te begrijpen).

Wat symboliseren deze zeven zegels?

Openbaring 6 beschrijft de opening van de eerste zes zegels, die belangrijke gebeurtenissen en trends afbeelden. U zou dit volledige hoofdstuk aandachtig moeten lezen. De eerste zes zegels zijn:

• Het eerste zegel (vers 2): Godsdienstige misleiding (vergelijkt u Mattheüs 24:4-5).
• Het tweede zegel (verzen 3-4): Oorlog (vergelijkt u Mattheüs 24:6-7).
• Het derde zegel (verzen 5-6): Hongersnood (vergelijkt u Mattheüs 24:7).
• Het vierde zegel (verzen 7-8): Epidemieën (vergelijkt u Mattheüs 24:7).
• Het vijfde zegel (verzen 9-11): Beproeving en Vervolging van ware Christenen (vergelijkt u Mattheüs 24:9-13; Lucas 21:12-19).
• Het zesde zegel (verzen 12-14): een aardbeving en heerlijke tekens (vergelijkt u Mattheüs 24:7; Lucas 21:11).

Wat is uniek aan het zevende zegel?
“En toen Hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen, die voor God staan, en hun werden zeven bazuinen gegeven." (Openbaringen 8:1,2).

Het zevende zegel is in zeven "bazuinen" verdeeld, die verdere gebeurtenissen openbaren die leiden naar de terugkeer van Christus. Deze gebeurtenissen, die in de Olijfbergprofetie niet beschreven zijn, worden soms omschreven als "de zeven bazuinplagen". Het zevende zegel bevat de volgende zeven gebeurtenissen. Lees vooral alles van Openbaring 8 en 9, die de gebeurtenissen beschrijven die gebeuren bij de eerste zes bazuinen.
De eerste zes bazuinplagen zijn:

• De eerste bazuin (Openbaring 8: 7): Verwoesting van de vegetatie van aarde.
• De tweede bazuin (Openbaring 8: 8-9): Verwoesting van oceanen en zeeën.
• De derde bazuin (Openbaring 8: 10-11): Verwoesting van rivieren en zoetwater.
• De vierde bazuin (Openbaring 8: 12): Zon, maan en sterren verdonkerden gedeeltelijk.
• De vijfde bazuin (Openbaring 9: 1-11): Satanisch beïnvloede militaire macht veroorzaakt pijnlijke aandoeningen.
• De zesde trompet (Openbaring 9: 13-19): Een enorme rivaliserende militaire macht.

Wat gebeurt er tengevolge van deze zesde bazuinenplaag?
“Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood. . ." (Openbaring 9:18).

Hier lezen wij dat een andere derde van de inwoners van aarde door dit enorme leger van 200 miljoen man (vers 18) zal sterven. Deze komen nog bovenop al diegenen die hun leven eerder hebben verloren. Deze beangstigende profetieën helpen ons te begrijpen hoe al het leven op aarde met uitsterven zal worden bedreigd!

Hoe reageren de mensen op deze gebeurtenissen? Bekeren zij zich eindelijk van hun boosheid en keren zij zich tot God?
“En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan, en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen."(verzen 20, 21)

Ongelofelijk als het klinkt, zelfs nadat de mens vreselijke rampspoed over zichzelf heeft gebracht en nadat God is begonnen hem voor zijn opstandigheid en zonden te straffen, zal de mens er nog steeds voor kiezen zijn Schepper te trotseren. Hij zal verder gaan in dezelfde richting en de mensheid naar de rand van uitsterven brengen.

Wat gebeurt er wanneer de zevende bazuin klinkt?

“En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden!" (Openbaring 11:15).

“Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan" (1 Thessalonicenzen 4:16).

Het bazuingeschal van de zevende bazuin kondigt de triomfantelijke terugkeer van Jezus Christus naar aarde aan. "De koninkrijken van deze wereld" komen onder de heerschappij van Christus als het Koninkrijk van God uiteindelijk op aarde gevestigd is! Tegelijkertijd zullen "de doden in Christus opstijgen"; God's trouwe dienaars uit de hele geschiedenis zullen uit hun graven opstaan tot eeuwig leven met Jezus Christus (1 Korinthiërs 15:51-53).

Om deze belangrijke onderwerpen beter te begrijpen, vraag onze gratis boekjes aan "Wat is uw bestemming? ", "Wat gebeurt er na de dood" en "Het Evangelie van het Koningrijk" die deze onderwerpen nog uitvoeriger behandelen.

Zal Jezus Christus letterlijk terugkeren naar onze aarde?
“Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts" (Zacharia 14:4).

Dit is overduidelijk een beschrijving dat Jezus letterlijk in persoon terugkeert naar de aarde. Jezus Christus zal terugkeren naar de Olijfberg, die Jeruzalem van de oostzijde overziet. Een massieve aardbeving zal de berg dan in twee helften splijten en een nieuwe vallei openen die van het oosten naar westen van Jeruzalem tot de Judea- woestijn loopt.

Waarom zal Jezus Christus naar de aarde terugkeren?

“Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen..." (Johannes 18:37).

Vlak voor de terechtstelling van Jezus voor Zijn kruisiging, vroeg de Romeinse bestuurder, Pontius Pilatus, Hem of de geruchten over zijn koningschap waar waren. Jezus antwoordde dat dit waar, dat Hij inderdaad geboren was om een koning te zijn. Maar Hij vertelde Pilatus ook, "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld" (vers 36). Het doel van Christus was op dat moment niet om de Romeinse regering omver te werpen en het koninkrijk van Israël te herstellen, hetgeen volgens de mensen de bedoeling was van de Messias. Jezus' koninkrijk—het Koninkrijk van God —zou pas ver in de toekomst op aarde gevestigd worden. Lees ook " Was Jezus de Beloofde Messias?" op pagina's 14-15.)

Werd de bestemming van Jezus Christus geprofeteerd aaan Maria vóór Zijn conceptie en geboorte?
“En de engel zeide tot haar: Wees niet bevrees, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen." (Lukas 1:30-33).

De engel vertelde Maria dat haar zoon voorbestemd was om over het huis van Jakob te heersen" —de herstelde 12 stammen van de Israëliet natie—in een koninkrijk dat geen einde hebben zou.

Is Jezus Christus' koninkrijk —het Koninkrijk van God—een letterlijk koninkrijk?
“Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is."(Daniël 7:13, 14).

In een visioen zag de profeet Daniël Jezus Christus—" gelijk een mensenzoon" —naar God de Vader komen—"de Oude van dagen". In dit visioen werd Christus "heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht" waarin "alle volken, natiën en talen dienden Hem". Merk op dat Hij over fysieke mensen en naties van alle talen zal regeren. Dit is duidelijk een beschrijving van een letterlijke heerschappij over fysieke mensen van vlees en bloed.

Wat zal de titel van Jezus Christus bij Zijn terugkeer zijn?
“En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren." (Openbaring 19:16).

Jezus Christus was voorbestemd om te regeren! Zijn koninkrijk werd aangekondigd door de Hebreeuws profeten, geopenbaard aan Maria vóór Zijn conceptie en geboorte en door Christus zelf. Hij zal terugkeren naar de aarde om over alle koninkrijken, regeringen, mensen en naties te heersen. Hij zal de opperste autoriteit, de Koning der Koningen en de Heer der heerscharen over de hele aarde zijn!


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.