Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 5
Is er Hoop op Overleving?
¬ Inleiding
¬ Bedreigingen voor overleving
¬ Eerst het Goede Nieuws
¬ Kunnen we de toekomst voorspellen?
¬ Laat u niet verleiden
¬ Een gevaarlijke en sterven-de wereld
¬ Een plotselinge gevaarlijke wending der gebeurtenissen
¬ Een plechtige waarschuwing aan gelovigen
¬ Het boek van Openbaring: Tijdschema voor de Eindtijd
¬ Een onzichtbare kwade macht
¬ Een kwade macht verwijderd
¬ Vertelt de Bijbel ons wanneer Christus wederkeert?
¬ Verhaallijn van het boek Openbaring
¬ Overzicht hoofdstukken in het boek openbaring
¬ Was Jezus de beloofde Messias?
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 5 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
 
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Eindtijdsprofietie
De dag des Heren
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Are We Living in the Time of the End?
Verwante artikelen in de Engelse taal
The End of the World: What Does the Bible Say?
Signs of the End Times—Only Possible in Our Day
Seven Prophecies That Must Be Fulfilled Before Jesus Christ's Return
World Peace: The Impossible Dream?
The Book of Revelation Unveiled
Are We Living in the Time of the End?
You Can Understand Bible Prophecy

Een Kwade Macht Verwijderd

Wat zal er met Satan gebeuren wanneer Jezus Christus terugkeert?
"En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten" (Openbaring 20:1-3).

Voordat Jezus Christus de wereld door het Koninkrijk van God kan transformeren, moet hij eerst de giftige invloed van Satan op de mensheid verwijderen. Satan, met de kwade, moordzuchtige geest, zal verbannen worden en zijn macht over mensen verbroken. Alleen dan zal de mensheid beginnen zich te onderwerpen aan de wetten van God en de heerschappij van Jezus Christus.

 Zal Jezus Christus dan de wereld heropvoeden?
"En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God van Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem" (Jesaja 2:3).

Voor duizenden jaren heeft Satan de mensheid onder zijn invloed gehad.  Hij heeft in ons met een zelfgerichte houding vergiftigd—van ijdelheid, afgunst, lust en begeert. Jezus Christus zal een enorme heropvoeding van de wereld beginnen. Mensen zullen voor de eerste keer onderricht worden hoe ze volgens God's wetten dienen te leven.

Hoe anders zal de wereld zijn als de invloed van Satan op de mensheid eenmaal is verdwenen?
"Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken" (Jesaja 11:9).

Met het verwijderen van de geestelijke blindheid, zal de mensheid eindelijk God's wegen leren kennen, die tot een getransformeerde wereld van vrede en overvloed zal leiden.

Laten we ons de analogie herinneren die door Jezus Christus en Paulus werd gebruikt, dat de wereld door dezelfde moeite zal gaan als een vrouw die een kind ter wereld brengt (Matthew 24:8,  Romeinen 8:18-23).
Maar de trauma en pijn zullen snel vergeten zijn als er nieuw leven in de wereld komt—wanneer Jezus Christus de wereld zal transformeren na Zijn terugkeer.

In de volgende les zullen wij onderzoeken wat de Bijbel over deze transformatie, de ballingschap van Satan en de regering van Jezus Christu over de gehele aarde. Het zal zich concentreren op de boodschap van Jezus Christus: het evangelie—het goed nieuws—van het komende Koninkrijk van God!

Om de onderwerpen die in deze les werden behandeld nóg beter te begrijpen kunt u de volgende gratis boekjes aanvragen:


- Wat is Uw Bestemming?
- God's Heilige dagen: De Belofte van Hoop voor de Mensheid
- Het Evangelie van Gods Koninkrijk

Nog niet vertaalde Engelstalige boekjes:
- Are we living in the time of th end? (Leven We in de Eindtijd?)
- You can understand Bible ProphecyU kunt de Bijbels Profetieën Begrijpen!
- The Church Jesus Built (De Kerk die Jezus Oprichtte)
- What Happens after Dead?
(Wat gebeurt er Na de Dood?)
- Is the Bible True? (Is de Bijbel waar?)Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.