Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 5
Is er Hoop op Overleving?
¬ Inleiding
¬ Bedreigingen voor overleving
¬ Eerst het Goede Nieuws
¬ Kunnen we de toekomst voorspellen?
¬ Laat u niet verleiden
¬ Een gevaarlijke en sterven-de wereld
¬ Een plotselinge gevaarlijke wending der gebeurtenissen
¬ Een plechtige waarschuwing aan gelovigen
¬ Het boek van Openbaring: Tijdschema voor de Eindtijd
¬ Een onzichtbare kwade macht
¬ Een kwade macht verwijderd
¬ Vertelt de Bijbel ons wanneer Christus wederkeert?
¬ Verhaallijn van het boek Openbaring
¬ Overzicht hoofdstukken in het boek openbaring
¬ Was Jezus de beloofde Messias?
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 5 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
 
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Eindtijdsprofietie
De dag des Heren
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Are We Living in the Time of the End?
Verwante artikelen in de Engelse taal
The End of the World: What Does the Bible Say?
Signs of the End Times—Only Possible in Our Day
Seven Prophecies That Must Be Fulfilled Before Jesus Christ's Return
World Peace: The Impossible Dream?
The Book of Revelation Unveiled
Are We Living in the Time of the End?
You Can Understand Bible Prophecy

Een Onzichtbare Kwade Macht

Wij hebben de voorspelling gelezen dat de wereld een gevaarlijke plaats zou zijn in de eindtijd. Menselijk handelen hebben ons aan de rand van uitsterven gebracht. Maar waarom denken en handelen wij op zo'n zelfvernietigend manier? Is er nog een factor—een die door weinigen wordt herkend—aan het werk om het menselijke gedrag te beïnvloeden?

Wat is de hoofdoorzaak voor de wijdverspreide geestelijke blindheid die mensen van begripvolle de waarheid van God afhoudt?
“Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is." (2 Korinthiërs 4:3,4).

Er is een reden waarom zo weinig mensen de waarheid van God begrijpen en accepteren: Satan de duivel. Deze machtige, onzichtbare geest is een meester in leugens en misleiding. Als het brein achter de religieuze misleiding die de wereld in haar greep houdt, heeft hij mensheid verblind voor de waarheid van God. Iedereen van ons is op tot een zekere hoogte ten prooi gevallen aan zijn leugens.

De Verenigde Kerk van God biedt deze Bijbelcursus aan, het tijdschrift Het Goed Nieuws en andere literatuur om u te helpen de waarheid van de Bijbel te begrijpen—ongeacht hoe anderen de Bijbel uitleggen.

Hoe wijdverbreid is de invloed van Satan in de wereld?
“En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem." (Openbaring 12:9).

“Wij weten dat wij uit God zijn en de gehele wereld in het boze ligt"(1 Johannes 5:19).


Deze verzen openbaren dat Satan de wereld domineert. Zijn invloed is zo doordringend dat hij zelfs "de god dezer eeuw" (2 Korinthiërs 4:4) wordt genoemd. Apart van God, zijn mensen onder zijn macht en overheersing (Handelingen 26:18). Dit is niet de wereld van God, maar die van de duivel.

Speelt Satan een belangrijke rol in menselijk lijden en zonde?

“[Satan] was een mensenmoordenaar van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij een leugen spreekt, spreekt hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard want hij is een leugenaar en de vader der leugen” (Johannes 8:44).

Satan heeft niet stilgezeten om de mensen te beïnvloeden vanaf de tijd van onze eerste voorouders, Adam en Eva. Hij heeft ze succesvol weggeleid van God (Genesis 3). Sindsdien, heeft de mensheid gekozen om apart van God te leven.

Wat is het natuurlijke resultaat van deze geestelijke blindheid en tekort aan kennis van God?
“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis . . .” (Hosea 4:6).

Kan de mens apart van God en zonder Zijn kennis de juiste beslissingen nemen?

“Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood” (Spreuken 14:12; 16:25).
“Ik weet, o Here, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten "(Jeremia 10:23).


Wat is het resultaat van het verlaten van God's verlossende kennis en het kiezen om zijn eigen weg te gaan?
“Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bezoedeld en uw vingers met ongerechtigheid; uw lippen spreken leugen, uw tong prevelt onrecht. Er is niemand die een gegronde aanklacht indient, en niemand die naar waarheid richt; zij vertrouwen op ijdelheid, spreken valsheid, gaan zwanger van moeite en baren onheil . . ." (Jesaja 59:1-4).

“De weg des vredes kennen zij niet, en er is geen recht in hun sporen; zij gaan langs kronkelpaden; niemand die ze betreedt, kent vrede. Daarom blijft het recht ver van ons en de gerechtigheid bereikt ons niet. Wij wachten op licht en zie, er is duisternis; op stralende helderheid en wandelen in dichte donkerte."(verzen 8, 9).

Vanaf het begin heeft de mensheid willens en wetens de wegen van de duivel omhelst—en de gevolgen daarvan aan den lijve ondervonden. Satan heeft onnoemelijke zonde en lijden gebracht. Om de reden voor zo veel leed in de wereld te begrijpen, hoeven we maar iets verder te kijken dan alleen naar Satan: namelijk onze eigen handelingen en beslissingen en de gevolgen van onze zonden. Deze gewelddadige, met bloed bevlekte wereld die dichter en dichter zijn einde nadert —is het resultaat van mensen die er collectief voor kiezen om God af te wijzen en "de god van deze eeuw" te volgen. (Om meer inzicht te verkrijgen in Satan's invloed, vraag ook aan onze Engelstalige boekje Is There Really a Devil?)

Zal Satan bijzonder actief zijn vlak vóór de wederkomst van Christus?
“. . . Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid..." (Openbaring 12:12).

Waarom is hij juist dan zo boos?
“. . . De duivel [heeft] grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft . . ." (zelfde vers).

Wetende dat zijn tijd kort is en dat Jezus Christus hem spoedig als heerser van aarde zal vervangen, zal Satan zijn woede tegen de inwoners van de wereld keren. Zijn woede zal nog meer lijden en leed brengen.

Zal de duivel zijn boosheid op een bepaalde groep richten?
“En toen de draak zag, dat hij op de aarde was geworpen, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijke kind gebaard had... en de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben" (Openbaring 12:13, 17).

Precies zoals Satan allerlei gebeurtenissen opvoerde om de door hem gehate Jezus Christus te laten doden (Lukas 22:2-6 en Johannes 13:27), zo haat hij ook degenen in de Kerk die Jezus heeft opgericht. Hij is de drijvende kracht achter de vervolging van degenen die trouw zijn aan Jezus Christus en die God's geboden houden.

Bevestigt Jezus Christus dat Zijn aanhangers vervolgd zouden worden?
“Maar vóór dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijns naams wil....en gij zult overgeleverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van uw doden. En u zult door allen gehaat worden om mijns naams wil." (Lukas 21:12, 16-17).

Jezus profeteerde dat, als gebeurtenissen vlak voor Zijn wederkomst tot een hoogtepunt komen, sommigen zich tegen hen zullen keren die trouw zijn aan God. Velen zullen gevangen genomen of gedood worden. In een wereld die steeds vijandiger wordt jegens God en Zijn wetten, zullen de gelovigen die God's wetten houden gehaat worden. Net als Paulus' waarschuwing, "...Allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden" (2 Timótheüs 3:12).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.