Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 5
Is er Hoop op Overleving?
¬ Inleiding
¬ Bedreigingen voor overleving
¬ Eerst het Goede Nieuws
¬ Kunnen we de toekomst voorspellen?
¬ Laat u niet verleiden
¬ Een gevaarlijke en sterven-de wereld
¬ Een plotselinge gevaarlijke wending der gebeurtenissen
¬ Een plechtige waarschuwing aan gelovigen
¬ Het boek van Openbaring: Tijdschema voor de Eindtijd
¬ Een onzichtbare kwade macht
¬ Een kwade macht verwijderd
¬ Vertelt de Bijbel ons wanneer Christus wederkeert?
¬ Verhaallijn van het boek Openbaring
¬ Overzicht hoofdstukken in het boek openbaring
¬ Was Jezus de beloofde Messias?
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 5 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
 
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Eindtijdsprofietie
De dag des Heren
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Are We Living in the Time of the End?
Verwante artikelen in de Engelse taal
The End of the World: What Does the Bible Say?
Signs of the End Times—Only Possible in Our Day
Seven Prophecies That Must Be Fulfilled Before Jesus Christ's Return
World Peace: The Impossible Dream?
The Book of Revelation Unveiled
Are We Living in the Time of the End?
You Can Understand Bible Prophecy

Laat u niet verleiden!

Wat was het eerste teken dat Jezus beschreef?
“Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?’ Jezus antwoordde en zeide tot hen: ‘Ziet toe, dat niemand u verleide'” (Mattheüs 24:3, 4).

Jezus begint met een ontnuchterende waarschuwing: sta niet toe dat u zelf bedrogen wordt! Vele mensen zijn vertrouwd met de Olijfbergprofetie van Jezus Christus. Zij zijn zich bewust van de gebeurtenissen en omstandigheden die Hij beschreef. Velen beseffen echter niet dat zij de eerste waarschuwingstekens die Jezus Christus gaf hebben gemist. Zij zijn ten prooi gevallen aan godsdienstige misleidingen!

Zal religieuze misleiding wijdverspreid zijn?
“Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden” (vers 5).

“En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden” (vers 11).

“Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden” (vers 24).


Merk de woorden op die Jezus gebruikte: ". . . Vele zullen komen. . . En zullen vele misleiden. . . Vele foute profeten zullen opstaan en zullen vele verleiden". Het Griekse woord polus, die "vele" vertaald wordt, betekent "vele, veel, geweldig" (de Volledige Verklarende Woordenboek van Oude en Nieuwe Testament Woorden, 1985, "Velen"). Deze misleiding is duidelijk overweldigend en wijdverbreid.

Bestudeert u vooral al deze teksten in uw eigen Bijbel. Leest u de woorden van Jezus Christus en de apostelen toen zij waarschuwden voor een invloedrijke religieuze beweging —die de naam van Christus aanroept—die de hele wereld zou misleiden. Tragisch genoeg hebben de meeste mensen de waarschuwingen die Jezus zelf gaf genegeerd. (Om beter te begrijpen hoe deze religieuze misleiding ontstond, kunt u ons gratis boekje "De Kerk die Jezus Bouwde” aanvragen).

Wie is betrokken bij deze misleiding?
“Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus” (2 Korinthiërs 11:13).

Binnen enkel enkele jaren na de dood van Jezus Christus begonnen mensen Zijn boodschap te vervormen en verkeerd voor te stellen. Er waren nauwelijks twee decennia voorbijgegaan, of de apostel Paulus moest de gemeenten al waarschuwen voor "valse profeten", en vertelde hen dat hij reeds had geleden door de handen van "valse broeders" (2 Korinthiërs 11:13, 26). Deze bedriegers kwamen binnen onder de naam van Christus, maar zij misleidden velen met hun vervormde boodschap.

Wie is het echte brein achter deze wereldwijde misleiding?
“. . . Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken” (2 Korinthiërs 11:14, 15).

Wat is de tactiek van deze religieuze misleiding?
“Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige [en loutere] toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel” (2 Korinthiërs 11:3, 4).

“Het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie en dat is geen evangelie. Er zijn sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien” (Galaten 1:6, 7).


Jezus Christus voorspelde dat sommigen Zijn naam zouden gebruiken en beweren Hem te vertegenwoordigen —maar dat mensen bedriegers zouden zijn. Zij zouden beweren Christen te zijn, maar zouden een afwijkende boodschap en een vals Christendom introduceren.

In de dagen van Paulus had deze stroming al vaste grond onder de voeten. Sommigen predikten reeds "een andere Jezus" en "een ander Evangelie". De meeste kerken in onze tijd leggen zich toe op het prediken van een evangelie over terwijl ze de kern van Zijn boodschap negeren. Terwijl ze zijn boodschap verdoezelen, prediken zij een evangelie dat afwijkt van "Het Evangelie van het koninkrijk van God" dat Jezus zelf leerde (Marcus 1:14). Vraag een gratis exemplaar aan van het boekje Evangelie van het Koninkrijk.

Zal ondanks deze misleiding het ware evangelie —Het Evangelie van het Koninkrijk van God— verkondigd worden voordat Jezus' terugkeert?
“En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn” (Mattheüs 24:14).vraag aan het boekje Evangelie van Gods koninkrijkSubscribe © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.