Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 5
Is er Hoop op Overleving?
¬ Inleiding
¬ Bedreigingen voor overleving
¬ Eerst het Goede Nieuws
¬ Kunnen we de toekomst voorspellen?
¬ Laat u niet verleiden
¬ Een gevaarlijke en sterven-de wereld
¬ Een plotselinge gevaarlijke wending der gebeurtenissen
¬ Een plechtige waarschuwing aan gelovigen
¬ Het boek van Openbaring: Tijdschema voor de Eindtijd
¬ Een onzichtbare kwade macht
¬ Een kwade macht verwijderd
¬ Vertelt de Bijbel ons wanneer Christus wederkeert?
¬ Verhaallijn van het boek Openbaring
¬ Overzicht hoofdstukken in het boek openbaring
¬ Was Jezus de beloofde Messias?
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 5 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
 
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Eindtijdsprofietie
De dag des Heren
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Are We Living in the Time of the End?
Verwante artikelen in de Engelse taal
The End of the World: What Does the Bible Say?
Signs of the End Times—Only Possible in Our Day
Seven Prophecies That Must Be Fulfilled Before Jesus Christ's Return
World Peace: The Impossible Dream?
The Book of Revelation Unveiled
Are We Living in the Time of the End?
You Can Understand Bible Prophecy

Plechtige Waarschuwing aan Gelovigen

Zullen sommigen een algemeen idee hebben wanneer deze gebeurtenissen gaan plaatsvinden?

“Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou” (1 Thessalonicenzen 5:4).

“Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is” (Mattheüs 24:32, 33).

Alhoewel de Bijbel er duidelijk over is dat niemand het exacte tijdsstip van de wederkomst van Christus zal weten, zeiden zowel Jezus als Paul dat de aanhangers van Christus de tekenen zouden moeten herkennen die hiertoe zouden leiden. Vele profetieën geven duidelijke details die ons kunnen helpen om erachter te komen wanneer die tijd nabij is. Daarom is het van vitaal belang dat u deze profetieën bestudeert in uw eigen Bijbel (het vergelijken van diverse vertalingen kan helpen uw begrip te vergroten). Lees: “Vertelt Profetie Ons Wanneer Jezus Christus Zal Terugkeren?" op pagina's 8-9.

Hoe dienen wij ons voor te bereiden voor deze gewichtige gebeurtenissen?
“. . . laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm van de hoop der zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven.  Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet” (1 Thessalonicenzen 5:6-11).

“Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen” (Lucas 21:34-36).

“Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is. Gelijk een mens, die buitenslands ging, zijn huis overliet en aan zijn slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk, en de deurwachter opdroeg te waken” (Marcus 13:33-34).

“Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, laat in de avond of te middernacht, bij het hanegekraai of des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinde. Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt! ” (versen 35-37)

“Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen” (Openbaring 3:3).

Het Woord van God geeft aan ons een overvloed aan informatie zodat wij geestelijk voorbereid kunnen zijn op deze gebeurtenissen: ". . . Laten we niet slapen. . . Wees oplettend en nuchter. . . [Omgord u] met het harnas van geloof en liefde en getooid met de helm van de hoop op redding. . . Wees waakzaam. . . [Bid] onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan. . . Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. . ."

De apostel Paul beschrijft helder de houding, benadering en perceptie van de mensheid in het einde der tijden: "Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God" (2 Timoteüs. 3:1-4).

Aan het einde van dit tijdperk, zullen mannen en vrouwen volkomen egoïstisch en zelfingenomen zijn. Zij zullen blind zijn voor het toenemende gevaar - en verrast worden. Als we God's vermaning niet ter harte nemen om nuchter te zijn, oplettend en op onze hoede, dan lopen we het risico om in slaap te vallen en geestelijk onvoorbereid - en zullen we de gevolgen ondervinden van onze nalatigheid.

Zullen sommigen aannemen dat Jezus Christus helemaal niet zal terugkeren?
“Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is" (2 Petrus 3:3-4).

Hoe kijkt God aan tegen het tijdsstip Christus' wederkomst?
“Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen" (versen 8-9).

Peter vertelt ons dat sommigen de omstandigheden die leiden tot Christus' terugkeer verkeerd zullen begrijpen omdat zij een beperkt menselijk begrip van tijd hebben in plaats van het perspectief van God. God die onsterfelijk is en eeuwig en altijd heeft bestaan, kijkt niet op dezelfde manier naar tijd zoals wij dat doen. Als trends en gebeurtenissen zich niet ontwikkelen zoals wij denken dat zij zouden moeten, of wanneer Jezus niet terugkeert wanneer wij dat verwachten, vallen sommigen in de val om aan te nemen dat de bijbelse beloften en voorspellingen niet meer zullen plaatsvinden.

Deze mensen, zei Peter, maken een fundamentele fout. Zij maken de fout te erkennen dat God geduldig is, en dat Hij ons de tijd wil geven om berouw te tonen en naar Hem te gaan om ons te bekeren.
"God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken" (Handelingen 17:30-31)
.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.