Welkom bij de Multiple Choice Bijbelstudie Cursus vragen van United Church of God Holland.
Deze test van Les 5 bestaat uit 23 meerkeuze vragen.
Vul uw antwoorden in en sluit af door op de uitslagknop aan het eind te klikken.
Veel succes!

1. Bijbelprofetie is
a)ťťn en al goed nieuws
b)ťťn en al slecht nieuws
c)merendeels slecht nieuws nu, maar in de toekomst goed nieuws
d)geen van de bovenstaande antwoorden

2. Geestelijk gezien is het onderliggende gevaar voor het bestaan van de mensheid hoofdzakelijk:
a)Hongersnood
b)Oorlog
c)Ziektes
d)Gebrek aan kennis van God ( Hosea 4:6)

3. De eerste ruiter op een wit paard van Openbaring stelt voor:
a)religieuze misleidingen Ė valse profeten
b)oorlog
c)hongersnoden
d)ziektes

4. Welk bazuingeschal geeft de tweede komst van Jezus Christus aan?
a)De eerste
b)De zevende
c)De vierde
d)De vijfde

5. Als resultaat van de zesde bazuinplaag is
a)een vierde deel van de mensheid gedood
b)het verlies aan mensenlevens minimaal
c)twee derde deel van de mensheid gedood
d)een derde van de mensheid gedood (Openbaring 9:18)

6. Wanneer de meeste mensen de dramatische vervulling van de afgrijselijke de eindtijd profetieŽn meemaken zullen zij:
a)zich onmiddellijk bekeren van hun slechte daden
b)koppig doorgaan met hun Schepper te trotseren
c)simpelweg ophouden en opgeven
d)geen van bovenstaande antwoorden

7. De profetieŽn van MattheŁs 24 hangen nauw samen met
a)Openbaring hoofdstuk 6
b)Openbaring hoofdstuk 20
c)Hosea hoofdstuk 1
d)Jesaja hoofdstuk 6

8. Hoe groot is Satanís invloed op de wereld?
a)Heel weinig
b)Praktisch gelijk aan die van Hollywood
c)Op de invloed van God na, alles doordringend (Openbaring 12:9; 1 John 5:19)
d)Beperkt tot Afrika en Zuid Amerika

9. Het woord Messias betekent in wezen?
a)Vazal koning
b)Levitische hogepriester
c)Het huis van Ašron
d)Gezalfde

10. Wanneer Satan inziet dat zijn tijd kort is, vervolgt hij
a)de ware kerk van God
b)de Rooms Katholoeke Kerk
c)Rusland en China
d)de Europese Beestmacht

11. Satanís verbanning voor 1000 jaren (Openbaring 20:1-3) is vlak voor de tijd wanneer
a)Jezus zijn heiligen zal vervoeren (rapture).
b)Christus met de heropvoeding van de hele wereld begint.
c)de 144.000 naar de hemel gaan.
d)mannen en vrouwen eindelijk eeuwig leven zullen ervaren in het menselijke vlees.

12. Het door mensen bedachte vredesproces zal uiteindelijk culmineren in
a)Wereldvrede in onze tijd
b)Ongekende vrede in het Midden-Oosten
c)De grote verdrukking, de ergste oorlog uit de geschiedenis (Matt. 24:21)
d)Geen van de bovenstaande antwoorden

13. In termen van potentiŽle massavernietiging door oorlog, is de wereld veranderd voor altijd in het jaar:
a)1900
b)1945
c)2000
d)1989

14. Wie is direct verantwoordelijk voor het grootste deel van menselijk lijden?
a)Satan en de mens zelf
b)God
c)De rechtvaardige engelen
d)Alle bovenstaande antwoorden zijn goed

15. Bijbelse profetieŽn openbaren dat
a)De mensheid zal uitsterven
b)De mensheid zal gespaard worden ter wille van de uitverkorenen (Matt. 24:22)
c)Alleen de engelen zullen overleven
d)Alleen de flora en de fauna zullen overleven

16. De Bijbel openbaart dat
a)God zelf de toekomst voorspelt (Jesaja 46:9-10).
b)God de toekomst heeft voorspeld via Nostradamus.
c)God de toekomst heeft overgelaten aan de mens eigen doen en laten.
d)Alle bovenstaande antwoorden zijn goed.

17. Bijbelse profetieŽn
a)zijn volledig overgelaten aan de mensheids eigen doen en laten
b)zijn overgelaten aan Satan om uit te werken.
c)vinden zijn volledige vervulling in de boodschap van de derde engel.
d)zijn voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen door God Zelf, voornamelijk via zijn profeten.

18. Betreffende de eindtijd gebeurtenissen die leiden tot Christusíwederkomst
a)Is er niks wat we kunnen doen om ons daarop voor te bereiden.
b)Is er geen gevaar voor gelovigen.
c)Dienen we ons geestelijk vol overgave voor te bereiden (Lukas 21:34-36).
d)Zouden we weinig aandacht aan wereldnieuws en tendensen moeten besteden.

19. Bijbels gesproken, de voornaamste nieuwe macht nog te verschijnen op het wereldtoneel zal zijn:
a)Het Assyrische Rijk.
b)Een combinatie van de V.S. en Latijns Amerika..
c)Een laatste definitieve herleven en herrijzenis van het Romeinse Rijk op het continent van Europa.
d)De Vikingen die in ere worden hersteld in ScandinaviŽ.

20. Het voornaamste profetische boek van het Nieuwe Testament is:
a)MattheŁs.
b)HebreeŽn.
c)1 Tessalonicenzen
d)Openbaring

21. Welk antwoord is juist: De atoomwapens zijn de enige bedreiging die wij aan de vernietiging van de mensheid hebben gehad.
a)Waar
b)Onwaar
c)Deels waar
d)Soms waar

22. De tweede conditie waaraan voldaan dient te wordenvoor ChristusĎwederkomst heeft betrekking tot welk land?
a)JordaniŽ
b)Iran
c)Egypte
d)IsraŽl

23. Jezusí parabel in Mat. 16:2-3 betreffende onderscheiden van het aanzien van de lucht vertelt ons dat we
a)Voorzichtig moeten zijn wanneer de lucht rood is.
b)Weersvoorspellers moeten worden.
c)Moeten leren herkennen de tekenen van Zijn wederkomst.
d)Geen van de bovenstaande antwoorden.