Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 5
Is er Hoop op Overleving?
¬ Inleiding
¬ Bedreigingen voor overleving
¬ Eerst het Goede Nieuws
¬ Kunnen we de toekomst voorspellen?
¬ Laat u niet verleiden
¬ Een gevaarlijke en sterven-de wereld
¬ Een plotselinge gevaarlijke wending der gebeurtenissen
¬ Een plechtige waarschuwing aan gelovigen
¬ Het boek van Openbaring: Tijdschema voor de Eindtijd
¬ Een onzichtbare kwade macht
¬ Een kwade macht verwijderd
¬ Vertelt de Bijbel ons wanneer Christus wederkeert?
¬ Verhaallijn van het boek Openbaring
¬ Overzicht hoofdstukken in het boek openbaring
¬ Was Jezus de beloofde Messias?
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 5 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
 
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Eindtijdsprofietie
De dag des Heren
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Are We Living in the Time of the End?
Verwante artikelen in de Engelse taal
The End of the World: What Does the Bible Say?
Signs of the End Times—Only Possible in Our Day
Seven Prophecies That Must Be Fulfilled Before Jesus Christ's Return
World Peace: The Impossible Dream?
The Book of Revelation Unveiled
Are We Living in the Time of the End?
You Can Understand Bible Prophecy

Kunnen Wij de Toekomst Voorspellen?

De mensheid wordt al lang geïntrigeerd door de gedachte van het voorspellen van de toekomst. Door de eeuwen heen hebben verschillende mensen helderzienden, toekomstvoorspellers en mediums geraadpleegd om erachter te komen wat de toekomst in petto heeft. De voorspellingen van deze zogenaamde toekomstvoorspellers raken meestal kant noch wal. De weinige voorspellingen die uitkomen worden ruimschoots overtroffen door hun miskleunen of zijn louter toevalstreffers.

De Bijbel echter bevat honderden gedetailleerde voorspellingen, en laat vervolgens zien hoe deze voorspellingen eeuwen later tot vervulling kwamen. De meeste bijbelse profetieën zijn zo accuraat dat je ze "op voorhand geschreven geschiedenis" zou kunnen noemen. In deze les zullen wij de krantenkoppen van morgen lezen. Laten we zien wat volgens de Bijbel voor de wereld in het verschiet ligt.

Voorspelt God de toekomst?
“Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al Mijn welbehagen doen” (Jesaja 46:9, 10).

Staat Hij toe dat mensen kunnen begrijpen wat er in de toekomst zal gebeuren?
“Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart Zijn raad aan Zijn knechten, de profeten” (Amos 3:7).

God heeft specifieke aspecten van de toekomst door Zijn profeten geopenbaard. De boodschappen van die profeten zijn voor ons in de Bijbel opgeschreven. Het Woord van God is de enige zekere bron om de toekomst te begrijpen.

Kan God laten gebeuren wat Hij heeft voorspeld?
“. . . Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering” (Jesaja 46:11).

De toekomst voorspellen is een ding. Maar het is iets heel anders om de macht te hebben om die gebeurtenissen daadwerkelijk te laten gebeuren. Geen enkele menselijke voorspeller beschikt over deze macht!

Heeft de Bijbel het over verschillende tijdperken?
“En Hij zeide tot hen: 'Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of vrouw of broeders of ouders of kinderen heeft prijsgegeven om het Koninkrijk Gods, of hij zal vele malen meer ontvangen in deze tijd en in de toekomende eeuw het eeuwige leven’’’ (Lukas 18:29-30).

“Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld . . .” (Galaten 1:3-4).

Jezus Christus laat het contrast zien tussen "deze huidige tijd" en "het toekomstige tijdperk". De apostel Paul beschreef dit tijdperk als "deze huidige kwade tijd". In deze les lezen wij wat de Bijbel zegt over de overgang van "deze huidige kwade wereld" naar "het toekomstige tijdperk".

Heeft de Bijbel het over "het einde der tijden" —ons huidige tijdperk in de geschiedenis?
“Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?” (Mattheüs 24:3).

Voorspelde Jezus Christus specifieke omstandigheden en gebeurtenissen die aan Zijn terugkeer voorafgaan?
“En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid, Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. . . .” (Lukas 21:27-28).

“Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is” (vers 31).

Bestudeer nauwkeurig Matthéüs 24, Markus 13 en Lukas 21. Dit zijn drie gelijke verslaggevingen van de Olijfbergprofetie, die door Jezus gegeven werd aan Zijn volgelingen kort voor Hij gekruisigd werd. In deze verbazende voorspelling op de Olijfberg, gaf Jezus een samenvatting van de omstandigheden en gebeurtenissen die de wereld zullen treffen en die zullen leiden tot Zijn terugkeer.

Deze voorspelling opent ook ons begrip van de profetische boeken van Daniel en Openbaring, die enkele van dezelfde gebeurtenissen beschrijft. Na het voltooien van deze les, zou u ook deze twee boeken moeten lezen om uw begrip van de omstandigheden en gebeurtenissen van de eindtijd uit te breiden.


vraag aan het boekje Evangelie van Gods koninkrijkSubscribe © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.