Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 5
Is er Hoop op Overleving?
¬ Inleiding
¬ Bedreigingen voor overleving
¬ Eerst het Goede Nieuws
¬ Kunnen we de toekomst voorspellen?
¬ Laat u niet verleiden
¬ Een gevaarlijke en sterven-de wereld
¬ Een plotselinge gevaarlijke wending der gebeurtenissen
¬ Een plechtige waarschuwing aan gelovigen
¬ Het boek van Openbaring: Tijdschema voor de Eindtijd
¬ Een onzichtbare kwade macht
¬ Een kwade macht verwijderd
¬ Vertelt de Bijbel ons wanneer Christus wederkeert?
¬ Verhaallijn van het boek Openbaring
¬ Overzicht hoofdstukken in het boek openbaring
¬ Was Jezus de beloofde Messias?
¬ Verklarende woordenlijst
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 5 in PDF formaat
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
 
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Eindtijdsprofietie
De dag des Heren
Verwante artikelen in de Engelse taal
What happens after Dead?
Natural Disasters: A Biblical Perspective
Are We Living in the Time of the End?
Verwante artikelen in de Engelse taal
The End of the World: What Does the Bible Say?
Signs of the End Times—Only Possible in Our Day
Seven Prophecies That Must Be Fulfilled Before Jesus Christ's Return
World Peace: The Impossible Dream?
The Book of Revelation Unveiled
Are We Living in the Time of the End?
You Can Understand Bible Prophecy

Een Plotselinge en Gevaarlijke Wending der Gebeurtenissen

Als deze tijd van weergaloze problemen nog langer zou voortduren, wat zouden dan de gevolgen zijn?
“Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden . . .” (Mattheüs 24:21, 22).

Dit ongeëvenaarde tijdperk zal zo gevaarlijk blijken te zijn, dat tenzij God tussenbeide zou komen, alle levende wezens zouden sterven. Bestudeer aandachtig Matthéüs 24 om deze omstandigheden beter te begrijpen.

Zal God toestaan dat de mensheid zichzelf volledig uitroeit?
“. . . En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.” (Mattheüs 24:22).

“Te dien tijde zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden” (Daniël 12:1).

Alhoewel de mensheid tot aan de rand van zelfvernietiging zal worden gebracht, zal God tussenbeide komen om dit te voorkomen. God zal deze tijd inkorten zodat enigen gespaard zullen worden. Dit is het goede nieuws dat uit het slechte zal voortkomen.

Kunnen mensen precies voorspellen wanneer deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden?
“Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen” (Mattheüs 24:36).

“Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen” (vers 44).

“Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur” (Mattheüs 25:13).

Zullen deze gebeurtenissen plotseling komen?
“immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen” (1 Thessalonicenzen 5:2, 3).

Zullen vele mensen door deze plotselinge gebeurtenissen worden verrast?
“Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn” (Mattheüs 24:37-39).

Jezus zei dat de gebeurtenissen die naar Zijn terugkeer zouden leiden voor de meeste mensen als een verrassing zouden komen. Zij zullen zijn als de mensen in de dagen van Noach die hun dagelijkse dingen doen en denken dat het leven door zal gaan zoals het altijd is geweest. Maar zij hadden het helemaal aan het verkeerde eind. Zij negeerden de waarschuwingen van Noach over de meer en meer gecorrumpeerde en ontaarde wereld om hen heen—totdat het begon te regenen.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.