Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 6
Het Evangelie van Gods Koninkrijk.
Inleiding
Waar begint het verhaal?
De Keuze: Welke levensweg?
De noodzaak van een verlosser
Het Begin van Gods volk
Israël:Gods Fysiek Koninkrijk
Daniel aanschouwt het koninkrijk Gods
De Koning van het komende koninkrijk
Het Evangelie dat Jezus onderwees
De Apostelen verkondigen hetzelfde evangelie
Een vals Evangelie in opkomst
Een nieuw koninkrijk
Het Koninkrijk in de evangelieën
De Parabels van Christus en het koninkrijk
Drie facetten van het evangelie
De essentie van het 'eeuwige koninkrijk'
Samenvatting
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 6 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Lessen in PDF formaat
Het Nieuwe Verbond
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Het ongelofelijke potentieel van de mens
Het komende Koninkrijk, Wat is het precies?
Het komende Koninkrijk, Bent u er klaar voor?
Verwante artikelen in de Engelse taal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Are There Other Gospels?
The Gospel of the Kingdom
Verwante artikelen in de Engelse taal
Why Don't People Understand the Kingdom of God?
The Kingdom of God: The Heart of Christ's Message
Are We in the Kingdom of God Now?
What Will the Kingdom of God Mean for You?
Confusion About the Kingdom of God
The Real Gospel of Jesus Christ

Israël: Gods Fysiek Koninkrijk

De stammen van Israël, nakomelingen van Jacob, de kleinzoon van Abraham, werden een letterlijk koninkrijk onder de leiding van Koning David.

David, een fysieke voorouder van Jezus Christus, beschouwde de eeuwige vraag van het doel van de mens toen hij de glorie van de hemel aanschouwde. " Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, " vroeg hij, "en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet? " (Psalm 8:4) Dit is een eeuwige vraag voor de mensheid. Wij blijven onszelf afvragen, Is dit leven alles wat er is?

Via David openbaarde God dat Hij dramatisch in menselijke zaken zou ingrijpen, Hij  zou een einde maken aan " oorlogen tot aan het einde van de aarde," en Hij zal "verheven worden onder de volken" (Psalm 46:1-11)

Door David vestigde God een dynastie van koningen over Israël. Christus Zichzelf, als "de Zoon van David, de Zoon van Abraham" (Mattheüs 1:1), was geboren om de troon (Lucas 1:32) van David te beërven. Wij leren van een rechtstreeks verband tussen de dynastie van koningen die volgens Gods belofte zou afstammen van Abraham en David en het Koninkrijk van God gepredikt door Jezus Christus.

Hoe lang zal David’s dynastie over Israël regeren?

"Is het u niet bekend, dat de Here, de God van Israël, het koningschap over Israël voor altijd (tot in eeuwigheid) aan David gegeven heeft, aan hem en aan zijn zonen. . . ?" (2 Kroniek 13:5)

De heerschappij van David is bestemd voor altijd. David is de koning die over Israël zal regeren na de restauratie van het koninkrijk onder de Messias bij Zijn terugkeer naar aarde (Ezechiël 37:21-24) De regering van David kan natuurlijk enkel plaatsvinden nadat God David met alle andere heiligen bij de terugkeer van Christus uit de doden opwekt.

Het koninkrijk dat God vestigde via David was een voorloper van een veel belangrijker Koninkrijk dat Jezus Christus zal vestigen in de toekomst. Merk op de betekenis die God hecht aan de dynastie van David: "Die zal Mij een huis bouwen, en Ik zal zijn troon voor immer bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal Mij tot een zoon zijn; mijn goedertierenheid zal Ik niet van hem doen wijken, zoals Ik haar van uw voorganger heb doen wijken. Ik zal hem voor immer in Mijn huis en in Mijn koninkrijk aanstellen, en zijn troon zal vast staan voor altijd." (1 Kroniek 17:12-14)

God claimde het koninkrijk van David als "Mijn Koninkrijk" —een type, een voorbeeld of voorloper, van het komende Koninkrijk van God. Besef van de relatie tussen het tijdelijke koninkrijk van David en het eeuwige Koninkrijk van God is cruciaal bij het begrijpen van het evangelie die Christus en Zijn apostelen predikten.

Heeft Paulus het verband begrepen tussen het evangelie en de beloften van God aan David?

"Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften (aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaart Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here," (Romeinen 1:1-4)

Terwijl hij op een Sabbatdag in Antiochië onderricht gaf, legde Paulus dit begrip uit: "En van toen af vroegen zij [Israël] om een koning en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, veertig jaren lang; en nadat Hij deze verworpen had, verwekte Hij hun David als koning, wie Hij ook dit getuigenis gaf: Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn hart, die al mijn bevelen zal volbrengen. Uit zijn geslacht heeft God naar de belofte voor Israël de Heiland Jezus doen komen," (Handelingen 13:21-23 vergelijk ook met 2 Timotheüs 2:8; Openbaring 22:16)

Toen Salomo, de zoon van David, koning werd, op welke troon zat hij?

"Toen zat Salomo op de troon van de Here als koning in plaats van David zijn vader. . ." (1 Kronieken 29:23)

Niet alleen achtte God Israël als Zijn tijdelijk koninkrijk, Hij beschouwde de troon van Israël ook als Zijn troon—de troon die Jezus Christus zal beërven (Lucas 1:32)

De koningen van de dynastie van David waren allen eigenlijk rechtstreeks verantwoording schuldig aan God. Maar Israël en haar koningen waren niet trouw aan hun verbond met God. Het voortbestaan van het koninkrijk van Israël was daardoor van korte duur. Daarmee eindigde ook hun rechtstreekse contact met God.

Na de regering van Salomo splitste de natie van Israël in tweeën. De 10 noordelijke stammen zijn verder gegaan onder de naam Israël. Het zuidelijke koninkrijk, bekend als Juda, bleef trouw aan de dynastie van koningen van David. Maar geen van beide naties volgde daarna hartgrondig de voorbeelden van Abraham en David.

Uiteindelijk vielen zowel Israël als Juda prooi aan hun machtige buren. Na een serie van invasies stortte Israël in en werd door de Assyriërs weggevoerd in 721 B.C. Het koninkrijk van Juda verviel aan de Babyloniërs onder Koning Nebuchadnezzar in 587 B.C. Met hun ondergang hield het tijdelijke koninkrijk van Israël op te bestaan. Enkel een overschot van de Israëlieten bleef over als gevangenen en slaven.

Onder de gevangenen van Juda die naar Babylon verbannen werden, was een jonge man van edele geboorte genaamd Daniël. God gaf hem de gaven om zekere dromen en visioenen te interpreteren. Via de interpretaties van Daniël openbaarde God een verbazingwekkende hoopvolle toekomst voor Israël.

Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.