Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 6
Het Evangelie van Gods Koninkrijk.
Inleiding
Waar begint het verhaal?
De Keuze: Welke levensweg?
De noodzaak van een verlosser
Het Begin van Gods volk
Israël:Gods Fysiek Koninkrijk
Daniel aanschouwt het koninkrijk Gods
De Koning van het komende koninkrijk
Het Evangelie dat Jezus onderwees
De Apostelen verkondigen hetzelfde evangelie
Een vals Evangelie in opkomst
Een nieuw koninkrijk
Het Koninkrijk in de evangelieën
De Parabels van Christus en het koninkrijk
Drie facetten van het evangelie
De essentie van het 'eeuwige koninkrijk'
Samenvatting
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 6 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Lessen in PDF formaat
Het Nieuwe Verbond
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Het ongelofelijke potentieel van de mens
Het komende Koninkrijk, Wat is het precies?
Het komende Koninkrijk, Bent u er klaar voor?
Verwante artikelen in de Engelse taal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Are There Other Gospels?
The Gospel of the Kingdom
Verwante artikelen in de Engelse taal
Why Don't People Understand the Kingdom of God?
The Kingdom of God: The Heart of Christ's Message
Are We in the Kingdom of God Now?
What Will the Kingdom of God Mean for You?
Confusion About the Kingdom of God
The Real Gospel of Jesus Christ

Daniël aanschouwt het Koninkrijk Gods

Het profetisch werk van Daniël begon toen Nebukadnezzar een traumatische droom had. Deze Babylonische heerser vroeg aan zijn magiërs om hem zowel zijn droom met daarbij zijn interpretatie uit te leggen. God plaatste in de geest van Nebukadnezzar om iets te verlangen van hen dat menselijk gezien onmogelijk was—nl. om hem te vertellen wat hij gedroomd had.

Daniël was niet alleen in staat de droom van de koning te beschreven, maar door Gods Openbaring ook zijn profetische betekenis uit te leggen.

Wat heeft Nebukadnezzar in zijn droom gezien?

"Gij, o koning, had een gezicht, en zie, er was een groot beeld! Dit beeld was hoog, en de glans ervan was buitengewoon; het stond voor u, en de aanblik ervan was schrikwekkend.Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem." (Daniël 2:31-33).

Wat symboliseerden de delen van het standbeeld, die uit verschillende materialen waren samengesteld?

"Dit is de droom, en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen:
Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, ja, in wiens hand Hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren des velds en het gevogelte des hemels heeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt, gij zijt dat gouden hoofd. Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe; en, weer een ander, een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde; en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen"(verzen 36-40).

Studenten van profetieën en geschiedenisstudenten zijn het over het algemeen met elkaar eens dat de delen van het standbeeld verwijzen naar de vier rijken van Babylon, Perzië, Griekenland en het Romeinse rijk (Perzië en Griekenland worden zelfs bij naam genoemd in Daniël 8:20-21) Daniël, in een andere vision in hoofdstuk 7, zag deze koninkrijken als wilde dieren die andere naties verslinden.

De vier koninkrijken dicteerden de gebeurtenissen in het Nabije Oosten tijdens hun regeringen. Het Romeinse Rijk groeide en omvatte uiteindelijk het meeste gebied dat uitstrekte van het Nabije Oosten tot de meest westelijke delen van Europa. Rome werd berucht door zijn intense vervolging van Joden en Christenen.

Hoewel geen van deze koninkrijken de hele wereld controleerde, nochtans hebben hun ideeën de menselijke beschaving sindsdien buitengewoon beïnvloed. Dit is in het bijzonder waar voor Griekenland en Rome, wiens culturen en ideeën veel van het denken op gebied van regering, onderwijs, sociaal, godsdienst en gebruik van de Westelijke wereld gemodelleerd hebben.

Wat zal met de koninkrijken gebeuren die door het standbeeld in de droom van Nebukadnezzar vertegenwoordigd worden?

"Terwijl gij bleef toezien, raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde." (Daniël 2 verzen 34-35, NBG).

In de droom van Nebukadnezzar brokkelde het hele standbeeld af toen een "Steen (rots) dat niet door menselijke handen werd gehouwen zijn voeten raakte en verbrijzelde. Zijn overblijfselen werden als stof weggewaaid "zodat dat geen spoor meer van te vinden was". De koninkrijken van mensen opererende onder invloed en leiding van Satan zullen op dezelfde wijze ten einde komen. Zij zijn voorbestemd volkomen vernietigd en vergeten te worden.

Wat zal volgen op de vernietiging van deze Satan-beïnvloedde beschaving?

"Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid" (Daniël 2:44).

Het koninkrijk dat God zal vestigen, zal alle menselijke inspanning te boven gaan. God zal Zijn beschaving vestigen op aarde, welke door de mensheid vanaf het begin werd afgewezen. Het Bijbelhandboek zegt van dit koninkrijk het volgende:

"Zijn eeuwig bestaan” is het universeel zijn van het koninkrijk in tijd (Daniël 7:14) precies zoals de berg die de aarde vulde is het universeel zijn daarvan in ruimte. De termijn 'voor eeuwig' verheft het koninkrijk uit tijd in eeuwigheid. De wereldperioden zijn beëindigd en het tijdloze koninkrijk dat geen einde kent, zal aanvangen. Elk van die wereldperioden werd opgevolgd door een andere, maar dit koninkrijk zal geen opvolgers meer hebben".

Jezus Christus zal de koninkrijken van deze wereld vervangen met het Koninkrijk dat Zijn Vader aan Hem zal geven bij Zijn terugkeer—het Koninkrijk van God. Dit is het goede nieuws van de profetie van Daniël en hetzelfde goede nieuws dat Jezus predikte. Dit is waar Zijn evangelie overgaat. Dit is de boodschap dat Hij Zijn volgelingen geboden heeft om aan de wereld te prediken.

Hoe zeker is de profetie?

". . . De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen geschieden zal; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar." (Daniël 2 vers 45)

De profetieën van Daniël over het Koninkrijk kwamen op een kritisch moment in de geschiedenis van oud Israël. De Israëlieten hadden hun soevereiniteit verloren door ballingschap. Nog in het midden van hun ellende en puinhoop openbaarde God hen, door Zijn profeten, dat een restauratie van het volk en natie Israëls onder de regering van de Messias zou plaatsvinden (Jeremia 23:5-8)


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.