Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 6
Het Evangelie van Gods Koninkrijk.
Inleiding
Waar begint het verhaal?
De Keuze: Welke levensweg?
De noodzaak van een verlosser
Het Begin van Gods volk
Israël:Gods Fysiek Koninkrijk
Daniel aanschouwt het koninkrijk Gods
De Koning van het komende koninkrijk
Het Evangelie dat Jezus onderwees
De Apostelen verkondigen hetzelfde evangelie
Een vals Evangelie in opkomst
Een nieuw koninkrijk
Het Koninkrijk in de evangelieën
De Parabels van Christus en het koninkrijk
Drie facetten van het evangelie
De essentie van het 'eeuwige koninkrijk'
Samenvatting
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 6 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Lessen in PDF formaat
Het Nieuwe Verbond
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Het ongelofelijke potentieel van de mens
Het komende Koninkrijk, Wat is het precies?
Het komende Koninkrijk, Bent u er klaar voor?
Verwante artikelen in de Engelse taal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Are There Other Gospels?
The Gospel of the Kingdom
Verwante artikelen in de Engelse taal
Why Don't People Understand the Kingdom of God?
The Kingdom of God: The Heart of Christ's Message
Are We in the Kingdom of God Now?
What Will the Kingdom of God Mean for You?
Confusion About the Kingdom of God
The Real Gospel of Jesus Christ

De Keuze van een Levenswijze

Vertrouwen op God is het resultaat van een keuze. Gods levenswijze was niet de enige keuze waarmee onze eerste voorouders werden geconfronteerd. De slang stelde Eva een alternatief voor en overtuigde haar dat zijn benadering de betere weg was. Hij overtuigde haar dat God belangrijke informatie aan haar had onthouden, dat God haar misleidde (Genesis 3:1-6) Eva haalde toen Adam over om samen met haar te rebelleren tegen de instructies van God om van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten (Genesis 2:15-17)

Dientengevolge kon een andere "heerser" (Johannes12:31), degene die invloed uitoefent over "alle koninkrijken van de wereld" (Mattheüs 4:7-9), de mensheid beïnvloeden tot een ander manier van leven. Deze heerser is "de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt " (Openbaring 12:9)
Mettertijd heeft hij zelfs een vals religieuze boodschap—een "andere evangelie" (Galaten 1:6-8)—geïntroduceerd dat indruist tegen het plan van God en Zijn doel met ons.

Wij moeten de betekenis van deze andere levenswijze van Satan aan de mensheid begrijpen, welke zich verzet zich tegen de weg van God. De boodschap van Satan is in aanvaardbare klinkende taal verhuld die juist aanspreekt tot onze natuurlijke verbeelding c.q. denkwijze (2 Korinthiërs 11:13-15). Hij heeft zelfs de meeste mensen overtuigd dat  Gods wegen dwaas zijn (1 Korinthiërs 2:14). Zodoende, is Satan niet alleen de heerser, maar de "god dezer eeuw" geworden (2 Korinthiërs 4: 4) Paulus verwijst naar hem als "de overste van de macht der lucht, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid " (Efeze 2:2)

Welke profetische woorden heeft God tot "die oude slang" gezegd?

"Daarop zeide de Here God tot de slang: Omdat gij dit gedaan hebt,…….  zal ik vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. " (Genesis 3:14-15)

Hier, vroeg in menselijke geschiedenis, beloofde God hoop aan de mensheid. Hij beloofde dat het aangewezen Zaad (de Messias) de mensheid van de macht van Satan zou bevrijden. Zoals wij ook zullen zien, toont deze vroege voorspelling ook de verplichting van God Zijn plan om mensheid in Zijn eigen geestelijk beeld te vormen tot voltooiing te brengen —Het vestigen van een koninkrijk dat de vrucht van de boom des levens in plaats van de vrucht van de misleidingen van Satan produceren zal.

De profetie van een beloofde Zaad initieert een rode draad die door de hele Bijbel loopt. Het is Gods rotsvaste belofte van een Verlosser, een Koning die zal regeren met rechtschapenheid en vrede en verlossing brengt voor iedereen.

[God besloot reeds vóór de schepping van de mens om Zijn Koninkrijk te vestigen. Niets kan Hem weerhouden in het volbrengen ervan]

Hoe lang geleden heeft God Zijn Koninkrijk’s plannen bedacht?

"Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af." (Mattheüs 25:34)

God besloot reeds voor de schepping van de mens om Zijn Koninkrijk te vestigen. Niets zal Hem weerhouden in het volbrengen ervan. Van de allereerste pagina's van de Bijbel legt God uit waarom Hij ons schiep en hoe Hij Zijn Koninkrijk zal vestigen.
Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.