Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 6
Het Evangelie van Gods Koninkrijk.
Inleiding
Waar begint het verhaal?
De Keuze: Welke levensweg?
De noodzaak van een verlosser
Het Begin van Gods volk
Israël:Gods Fysiek Koninkrijk
Daniel aanschouwt het koninkrijk Gods
De Koning van het komende koninkrijk
Het Evangelie dat Jezus onderwees
De Apostelen verkondigen hetzelfde evangelie
Een vals Evangelie in opkomst
Een nieuw koninkrijk
Het Koninkrijk in de evangelieën
De Parabels van Christus en het koninkrijk
Drie facetten van het evangelie
De essentie van het 'eeuwige koninkrijk'
Samenvatting
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 6 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Lessen in PDF formaat
Het Nieuwe Verbond
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Het ongelofelijke potentieel van de mens
Het komende Koninkrijk, Wat is het precies?
Het komende Koninkrijk, Bent u er klaar voor?
Verwante artikelen in de Engelse taal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Are There Other Gospels?
The Gospel of the Kingdom
Verwante artikelen in de Engelse taal
Why Don't People Understand the Kingdom of God?
The Kingdom of God: The Heart of Christ's Message
Are We in the Kingdom of God Now?
What Will the Kingdom of God Mean for You?
Confusion About the Kingdom of God
The Real Gospel of Jesus Christ

De Essentie van het Eeuwige Evangelie

De apostel Johannes geeft deze essentie weer, in het volgende visioen, “En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie. . ."Merk op de essentie van dat eeuwige evangelie: " Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft" (Openbaring 14:6-7).

Gods boodschap aan de mensheid is eeuwig en consistent. Hij heeft altijd het belang benadrukt voor de mens van het hebben van een relatie met Hem als onze Schepper. Hij zei tegen Abraham, "Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn" (Genesis 17:7) God herhaalde later gelijkwaardige woorden tot de natie van Israël (Deuteronomium 29:13).

De term Koninkrijk van God impliceert veel meer dan Jezus Christus bestuur en handhaving van de rechtvaardige wetten van God over de aarde. Het omvat ook vooral Gods eigen kinderen, de familie van God. Hij openbaart dat de leden van die familie, die Hij en passant aan het stichten is, Zijn eigen zonen en dochters zullen zijn die met Christus zullen delen in de handhaving van de wetten van God over de naties.

Jezus beloofde, "Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op Zijn troon " (Openbaring 3:21) Wat zullen zij dan doen? "En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen" (Openbaring 2:26).

Een merkwaardige relatie bestaat tussen Jezus Christus en degenen die verantwoordelijkheden met Hem zullen delen in het Koninkrijk van God. "Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken. Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen" (Hebreeën 2:10-11).

Niet alleen zijn zij de broeders en zusters van Jezus Christus, maar God de Vader beschouwt hen als Zijn eigen zonen en dochters, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige. (2 Korinthiërs 6:16-18).

Jezus vergeleek het Koninkrijk van God met "een mosterd zaad. . . Die inderdaad het kleinste van alle zaden is, maar als het volgroeid is, is het groter dan de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogelen des hemels in zijn takken kunnen nestelen" (Mattheüs 13:31-32).
Het evangelie is het verhaal van God die Zijn familie sticht door eerst een klein aantal mensen te roepen die, net zoals een mosterd zaad, in aantal en bereik zal toenemen tot de aarde helemaal gevuld is met de kinderen van God.

Geen wonder dat Jezus zei, "Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods" (Markus 10:14) Het Koninkrijk van God zal uit de kinderen van God bestaan die het geschenk van eeuwig leven ontvangen als geestelijke wezens bij de terugkeer van Jezus Christus.

De apostel Paulus beschrijft hoe dit zal gebeuren: "Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen" (1 Korinthiërs 15:50-53).

Van het begin af heeft God aan de mensheid het meest onbetaalbare van alle geschenken willen aanbieden: het geschenk van eeuwig leven als een lid van Zijn familie in het Koninkrijk van God. Zelfs toen Adam en Eva uit de Tuin van Eden wegens hun zonden werden verbannen, had God reeds nog voorzorgmaatregelen genomen voor mensen te kunnen delen in een liefdevolle persoonlijke en eeuwige familie relatie met Hem.

Jezus Christus is zelfs nu bezig met voorbereidingen op het Koninkrijk en een toekomst met ons (Johannes 14:1-3). God de Vader biedt ons de gelegenheid aan om het Koninkrijk binnen te gaan als Zijn eigen onsterfelijke zonen. Toen de apostel Paulus zei, "Gij weet trouwens, hoe wij, als een vader zijn eigen kinderen, u hoofd voor hoofd vermaanden, aanmoedigden, en betuigden te blijven wandelen, Gode waardig, die u roept tot zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid" (1 Thessalonisenzen 2:11-12).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.