Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 6
Het Evangelie van Gods Koninkrijk.
Inleiding
Waar begint het verhaal?
De Keuze: Welke levensweg?
De noodzaak van een verlosser
Het Begin van Gods volk
Israël:Gods Fysiek Koninkrijk
Daniel aanschouwt het koninkrijk Gods
De Koning van het komende koninkrijk
Het Evangelie dat Jezus onderwees
De Apostelen verkondigen hetzelfde evangelie
Een vals Evangelie in opkomst
Een nieuw koninkrijk
Het Koninkrijk in de evangelieën
De Parabels van Christus en het koninkrijk
Drie facetten van het evangelie
De essentie van het 'eeuwige koninkrijk'
Samenvatting
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 6 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Lessen in PDF formaat
Het Nieuwe Verbond
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Het ongelofelijke potentieel van de mens
Het komende Koninkrijk, Wat is het precies?
Het komende Koninkrijk, Bent u er klaar voor?
Verwante artikelen in de Engelse taal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Are There Other Gospels?
The Gospel of the Kingdom
Verwante artikelen in de Engelse taal
Why Don't People Understand the Kingdom of God?
The Kingdom of God: The Heart of Christ's Message
Are We in the Kingdom of God Now?
What Will the Kingdom of God Mean for You?
Confusion About the Kingdom of God
The Real Gospel of Jesus Christ

Het Begin: God Kiest Zijn Volk

Uit de beschaving die voortkwam uit de Toren van Babel, riep God een man genaamd Abram. God veranderde de naam van Abram naar Abraham hetgeen betekent "de vader van vele naties" (Genesis17:5. De nieuwe naam van Abraham draagt een geweldige betekenis.

Waarom heeft God Abraham geroepen?

"De Here nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden" (Genesis 12:1-3).

God begon een proces dat uiteindelijk zegeningen naar iedere inwoner van de aarde zou brengen. Door Abraham en zijn nakomelingen zou God een tijdelijk fysiek koninkrijk, de natie van Israël, opzetten.

Heeft God gepland een persoonlijke verhouding met Abraham te hebben zoals toen Hij met de eerste mensen, Adam en Eva had gewild?

"Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de Here aan Abram en zei tegen hem, 'Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelij'" (Genesis 17:1).

Door de ervaringen als vreemdeling in een nieuw land leerde Abraham de essentiële lessen God  te vertrouwen door het hebben van geloof in Zijn beloften en Hem te volgen. Dientengevolge is Abraham "de vader van al degenen die geloven" (Romeinen 4:11).

Werden koningen en een koninkrijk met de roeping van Abraham geassocieerd?

"Ik zal u uitermate vruchtbaar maken en u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkome." (Genesis 17:6).

Via de nakomelingen van deze man beloofde God een geweldige natie op te richten. Latere voorspellingen tonen aan dat het de voorloper zou worden van het eeuwige geestelijke Koninkrijk van God. Gods beloften aan Abraham spelen een belangrijke rol in Zijn meesterplan met de mensheid.

De beloften die God deed aan Abraham zijn het fundament van het Koninkrijk van God. Abraham en de profeten liggen ook aan de basis van het evangelie. Paulus vertelt ons dat de Kerk ons " gebouwd is op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is." (Efeze 2:20)

Wij kunnen niet volledig de betekenis van het evangelie begrijpen zonder Gods openbaring aan Abraham en de opvolgende profeten te vergelijken met de leerstelling van Jezus Christus. Dit was ook de benadering die de apostelen van Christus gebruikten in de prediking van het evangelie aan de wereld. Elke andere benadering zal leiden tot een onvolledig verdraaid begrip van het evangelie van Gods Koninkrijk.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.