Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 6
Het Evangelie van Gods Koninkrijk.
Inleiding
Waar begint het verhaal?
De Keuze: Welke levensweg?
De noodzaak van een verlosser
Het Begin van Gods volk
Israël:Gods Fysiek Koninkrijk
Daniel aanschouwt het koninkrijk Gods
De Koning van het komende koninkrijk
Het Evangelie dat Jezus onderwees
De Apostelen verkondigen hetzelfde evangelie
Een vals Evangelie in opkomst
Een nieuw koninkrijk
Het Koninkrijk in de evangelieën
De Parabels van Christus en het koninkrijk
Drie facetten van het evangelie
De essentie van het 'eeuwige koninkrijk'
Samenvatting
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 6 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Lessen in PDF formaat
Het Nieuwe Verbond
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Het ongelofelijke potentieel van de mens
Het komende Koninkrijk, Wat is het precies?
Het komende Koninkrijk, Bent u er klaar voor?
Verwante artikelen in de Engelse taal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Are There Other Gospels?
The Gospel of the Kingdom
Verwante artikelen in de Engelse taal
Why Don't People Understand the Kingdom of God?
The Kingdom of God: The Heart of Christ's Message
Are We in the Kingdom of God Now?
What Will the Kingdom of God Mean for You?
Confusion About the Kingdom of God
The Real Gospel of Jesus Christ

Het Evangelie dat Jezus Onderwees


Wat was het hoofdthema van de boodschap van Christus?

"En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken" (Markus 1:14).

"En het geschiedde kort daarna, dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok, verkondigende het evangelie van het Koninkrijk Gods, en de twaalven met Hem" (Lucas 8:1).

Van het begin van de fysieke bediening van Christus concentreerde Hij zich op het Koninkrijk van God. Hij ging verder met de boodschap die verkondigd werd door Daniël en de andere profeten. Gedurende Zijn bediening gebruikte Hij herhaaldelijk de woorden koning en koninkrijk om het goede nieuws uit te leggen dat Hij kwam prediken (zie "Het Koninkrijk in de Evangeliën,")

Welke andere thema was vooraanstaand in de prediking van Christus?

"De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie" (Markus 1:15; vergelijk Mattheüs 9:13).

Jezus leerde dat niemand het Koninkrijk van God kan binnengaan tenzij hij zich bekeert: "Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.'" (Mattheüs 7:21-23; vergelijk Mattheüs 19:16-17; 1 Johannes 2:4)

Jezus Christus gehoorzamen is anders dan simpel in Hem geloven. Je onderwerpen aan de wil van God vereist een verandering van hart. Het betekent dat wij God gaan vertrouwen en vrijwillig van zonde bekeren, die wetteloosheid is (1 Johannes 3:4),  het breken van de wet van God. Hier is waar bij vele oprechte mensen misverstand over bestaat, niet alleen over het evangelie, maar ook wat men moet doen om het Koninkrijk van God binnen te gaan en Zijn geschenk van eeuwig leven te ontvangen.

Ons geloof in God en ons geloof in de betrouwbaarheid van Zijn beloften moeten ons motiveren tot een leven van actieve gehoorzaamheid. Anders is ons geloof dood en nutteloos (Jacobus 2:26)

Wat zei Jezus dat noodzakelijk is voor iemand om het Koninkrijk van God binnen te gaan en om eeuwige leven te beërven?

". . . En zie, iemand kwam tot Hem en zeide: Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden" (Mattheüs 19:16-17).

Welke boodschap was vooraanstaand bij Jezus Christus na Zijn opstanding?  

"Aan wie [de apostelen] Hij Zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft" (Handelingen 1:3).

Na meer in details het evangelie van het Koninkrijk Gods te hebben uitgelegd, stuurde Jezus Zijn apostelen uit in de wereld om de volken die waarheden te onderwijzen (vers 8; vergelijk Mattheüs 28:19-20).


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.