Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 6
Het Evangelie van Gods Koninkrijk.
Inleiding
Waar begint het verhaal?
De Keuze: Welke levensweg?
De noodzaak van een verlosser
Het Begin van Gods volk
Israël:Gods Fysiek Koninkrijk
Daniel aanschouwt het koninkrijk Gods
De Koning van het komende koninkrijk
Het Evangelie dat Jezus onderwees
De Apostelen verkondigen hetzelfde evangelie
Een vals Evangelie in opkomst
Een nieuw koninkrijk
Het Koninkrijk in de evangelieën
De Parabels van Christus en het koninkrijk
Drie facetten van het evangelie
De essentie van het 'eeuwige koninkrijk'
Samenvatting
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 6 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Lessen in PDF formaat
Het Nieuwe Verbond
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Het ongelofelijke potentieel van de mens
Het komende Koninkrijk, Wat is het precies?
Het komende Koninkrijk, Bent u er klaar voor?
Verwante artikelen in de Engelse taal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Are There Other Gospels?
The Gospel of the Kingdom
Verwante artikelen in de Engelse taal
Why Don't People Understand the Kingdom of God?
The Kingdom of God: The Heart of Christ's Message
Are We in the Kingdom of God Now?
What Will the Kingdom of God Mean for You?
Confusion About the Kingdom of God
The Real Gospel of Jesus Christ

Een Nieuw Koninkrijk Begint

Wat gebeurt er nadat God de huidige “heerser van deze wereld" verwijdert? (Johannes 12:31).

". . . En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden!'" (Openbaring 11:15).

Zal een miraculeuze, ongekende gebeurtenis de terugkeer van Christus vergezellen?

"Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,
want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;
daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen" (1 Thessalonisenzen 4:15-17).

Verschaft de Bijbel andere details over deze opstanding?

"Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet.
Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning!" (1 Korinthiërs 15:50-54).

"De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, en opgewekt in onvergankelijkheid; er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht.
Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, en een geestelijk lichaam opgewekt. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam" (verzen 41-44).

Zullen de mensen die in deze opstanding opgewekt worden regeren met Christus in Zijn Koninkrijk?

"Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren" (Openbaring 20:6).

De terugkeer van Jezus Christus zal niet alleen het begin van het Koninkrijk van God inluiden, maar ook de tijd aangeven wanneer God de doden in Christus zal opwekken en  aan hen eeuwig leven geeft om met Jezus voor altoos te heersen.

Wie zal in deze opstanding van eeuwig leven in het Koninkrijk van God zijn?

"Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon" (Openbaring 3:21).

Zullen de 12 apostelen een speciale rol spelen tijdens het duizendjarige regering van Christus?

"En Ik beschik u het Koninkrijk, gelijk mijn Vader het Mij beschikt heeft,
opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk. En gij zult zitten op tronen om de twaalf stammen Israëls te richten" (Lucas 22:29-30).

Wil Jezus letterlijk terugkeren naar aarde?

"Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts……de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem" (Zacharias 14:4-5, vergelijk Openbaring 5:10).

Deze profetie beschrijft Jezus Christus letterlijke terugkeer naar de aarde, waar Hij ontmoet en vergezeld zal worden door de herrezen heiligen. Hij zal naar de Olijfberg  terugkeren, die Jeruzalem van de oost-zijde van de stad overziet.

Wat zal de status van Jeruzalem zijn na de terugkeer van Christus?

"Zo zegt de Here: Ik keer weder tot Sion en Ik woon binnen Jeruzalem; Jeruzalem zal de stad der trouw, en de berg van de Here der heerscharen zal de berg der heiligheid genoemd worden" (Zacharias 8:3).

"Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des Heren, en alle volken zullen zich daarheen verzamelen om de naam des Heren te Jeruzalem, en zij zullen niet meer wandelen naar de verstoktheid van hun boos hart" (Jeremia 3:17).

"Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel.
Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid en men zal u noemen met een nieuwe naam, die de mond des Heren zal bepalen…. Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde" (Jesaja 62:1-2, 6-7).

Jeruzalem, die oude stad waarover zo veel bloed door de eeuwen heen vergoten is, zal de regering en godsdienstige zetel van de wereld worden in het Koninkrijk van God.

Zal de Messias andere naties onder Zijn regering brengen?

"En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 3 en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem" (Jesaja 2:2-3).

Merkt op dat het Koninkrijk Gods, welke door Jezus de Messias opgezet wordt, controle over de koninkrijken der wereld zal nemen. Het zal een letterlijk koninkrijk zijn dat de huidige systemen van regering vervangt, die geweigerd hebben Gods wetten aan te nemen en af te dwingen. Dit goddelijke  Koninkrijk zal bij de terugkomst van Christus werkelijkheid worden.

Hoe zal Jezus Christus met mensen omgaan die niet naar Jeruzalem komen om Hem te vereren?

"Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en het Loofhuttenfeest te vieren.
Maar wie uit de geslachten der aarde niet naar Jeruzalem zal heentrekken om zich voor de Koning, de Here der heerscharen, neder te buigen, op hem zal geen regen vallen, en indien het geslacht der Egyptenaren niet zal heentrekken en komen, op wie geen regen valt, dan zal toch komen de plaag waarmee de Here de volken zal treffen, die niet heentrekken om het Loofhuttenfeest te vieren" (Zacharias 14:16-18).

Naties die hun watervoorziening spoedig verliezen, zullen beseffen dat hun overleving van de welwillendheid van de nieuwe Koning in Jeruzalem afhangt. Uiteindelijk zullen alle naties de oproep van Christus beantwoorden en zullen naar Jeruzalem komen om Gods wegen te leren.

Wat zal met de onvruchtbare droge gebieden rond Jeruzalem gebeuren?

"Want de Here troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des Heren; blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang" (Jesaja 51:3).

"Ik zal op kale heuvels rivieren doen ontspringen en bronnen te midden der valleien; Ik zal de woestijn tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen.
Ik zal in de woestijn ceder, acacia, mirt en olijfwilg zetten; Ik zal in de wildernis cypres naast plataan en denneboom planten, opdat men zie en tevens erkenne, bedenke en tevens begrijpe, dat de hand des Heren dit gedaan en de Heilige Israëls het geschapen heeft" (Jesaja 41:18-20).

"De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van Saron; zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God…..het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen; waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn" (Jesaja 35:1-2,7).

Wat voor effect zullen deze veranderingen hebben op het landbouw?

"Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiventreder bij hem die het zaad strooit; dan zullen de bergen druipen van jonge wijn en al de heuvelen daarvan overvloeien" (Amos 9:13).

Naast deze landtransformaties welke veranderingen vinden plaats onder wilde dieren?

"Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken" (Jesaja 11:6-8).

Wat zal gebeuren met staat van gezondheid van de mensen tijdens deze tijd?

"Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden;
dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe" (Jesaja 35:5-6).

Zal Christus een einde maken aan oorlog en geweld?

"En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt; want de mond van de Here der heerscharen heeft het gesproken" (Micha 4:3-4).

Zal de wereld tenslotte vrede ervaren?

"Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten; zij zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, opdat een ander het ete, want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn en van het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen genieten. Zij zullen niet tevergeefs zwoegen en geen kinderen voortbrengen tot een vroegtijdige dood, want zij zullen een door de Here gezegend geslacht zijn, en hun nakomelingen met hen" (Jesaja 65:21-23).

"Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken" (Jesaja 11:9).

Het Koninkrijk van God, onder het toezicht van Jezus Christus, zal zegeningen van vrede en voorspoed naar de wereld brengen. God zal herstellen wat Hij verwijderde toen Hij Adam en Eva uit de tuin in Eden verdreef: toegang tot de kennis van Hem door middel van de boom des leven (Openbaring 22:1-2) De universele vrede zal het resultaat zijn. God zal niemand, man of beest toestaan, enig deel van Zijn schepping te beschadigen.

Wat is de sleutel van deze fantastische verandering?

"Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de Here: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken" (Jeremia 31:33-34).

Mensen, kunnen op hun eigen, deze ongelofelijke transformatie van gedrag en hart niet realiseren. Het kan enkel tot stand komen als het resultaat van de werking van Gods Geest in hun geesten en harten en hen in staat stellen Zijn geboden van harte te gehoorzamen (Zacharia 4:6; Ezechiël 36:25-37) God zal de natuur van de mens volkomen veranderen.

Mensen kunnen dan beginnen hun onbeperkt geestelijk potentieel te bereiken.God kan dan alle mensen—ieder ras en natie boetseren—naar Zijn geestelijk beeld, dat was Zijn oorspronkelijke bedoeling.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.