Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 6
Het Evangelie van Gods Koninkrijk.
Inleiding
Waar begint het verhaal?
De Keuze: Welke levensweg?
De noodzaak van een verlosser
Het Begin van Gods volk
Israël:Gods Fysiek Koninkrijk
Daniel aanschouwt het koninkrijk Gods
De Koning van het komende koninkrijk
Het Evangelie dat Jezus onderwees
De Apostelen verkondigen hetzelfde evangelie
Een vals Evangelie in opkomst
Een nieuw koninkrijk
Het Koninkrijk in de evangelieën
De Parabels van Christus en het koninkrijk
Drie facetten van het evangelie
De essentie van het 'eeuwige koninkrijk'
Samenvatting
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 6 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Lessen in PDF formaat
Het Nieuwe Verbond
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Het ongelofelijke potentieel van de mens
Het komende Koninkrijk, Wat is het precies?
Het komende Koninkrijk, Bent u er klaar voor?
Verwante artikelen in de Engelse taal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Are There Other Gospels?
The Gospel of the Kingdom
Verwante artikelen in de Engelse taal
Why Don't People Understand the Kingdom of God?
The Kingdom of God: The Heart of Christ's Message
Are We in the Kingdom of God Now?
What Will the Kingdom of God Mean for You?
Confusion About the Kingdom of God
The Real Gospel of Jesus Christ

De Noodzaak van een Verlosser

Wat is het resultaat van de zonde van Adam en Eva?

"En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot de boom des levens te bewaken" (Genesis 3:24).

God verbande Adam en Eva en hun nakomelingen van het paradijs. Maar iets anders gebeurde met hen dat zelfs een verreikende gevolg had. God ontzegde Adam en Eva en hun nakomelingen toegang tot de boom des leven totdat het beloofde Zaad, de Messias (1 Petrus1:18-21) zou verschijnen en hen zou verlossen en hen permanent zou verzoenen met God (2 Korinthiërs 5:18-21)

Hun keuze naar Satan te luisteren zette de mens op een neergaande spiraal van negeren van Gods instructies en levenswijze. Zij verkozen in plaats daarvan "de boom van de kennis van goed en kwaad". Zij verkozen voor zichzelf uit te maken wat goed en kwaad is. Zij omhelsden "een weg die recht schijnt voor de mens", maar zal tenslotte altijd een overvloed van tragische gevolgen produceren (Spreuken 14:12; 16:25)Het is de weg van zonde, die tot ellende leidt, geweld en dood (Romeinen 6:23)

Wat gebeurde in het leven van Adam en Eva’s nakomelingen?

"De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij.
En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven " (Genesis 6:11-12)

Naar gelang mensen hun beschaving ontwikkelden die apart was van God, werden de gevolgen van hun eigen levenswijze te kiezen, snel zichtbaar. Met de moord van Kaïn op zijn broer Abel (Genesis 4:8) nam het geweld toe.
Ten tijde van Noach was de wereld zo ontaard geworden "dat het berouwde de HERE dat Hij de mens op de aarde had gemaakt. En het smartte Hem in Zijn hart" (Genesis 6:6)Behalve Noach en zijn onmiddellijke familie verloor iedereen zijn leven in de geweldige vloed die daarop volgde (Genesis 7:23)

In hoeverre komen Gods woorden aan Noach na de vloed overeen met  Zijn oorspronkelijke instructies aan Adam?

". . . naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt. En gij, weest vruchtbaar en wordt talrijk, wemelt op aarde, ja, wordt talrijk daarop" (Genesis 9:6-7).

Het in herinnering brengen bij Noach dat God mensen naar Zijn beeld schiep, benadrukte Hij opnieuw de sleutel tot goede relaties. God wilt dat het gedrag van mensen Zijn karakter en levenswijze weerspiegelt. Dat is de enige manier waarop een beschaving vreedzaam en productief tot ontwikkeling kan komen. Het is de enige weg om het kwaad te vermijden die de vloed  heeft veroorzaakt.

De lessen van het geweld en vernietiging voor en tijdens de vloed zijn spoedig vergeten door de nakomelingen van Noach. Genesis 11 beschrijft de mensheid, na de vloed, die zich opnieuw openlijk verzette zich tegen Gods leiding. Op een plaats die als Babel of Babylon bekend werd, gingen mensen een toren bouwen dat stond als een blijvend symbool van hun vernieuwd besluit om hun beschaving te bouwen apart van de instructies van God.

Dezelfde naam Babylon (Babel in Hebreeuws) is een bijbelse benaming voor het koninkrijk van Satan geworden. In het laatste boek van de Bijbel lezen wij dat het koninkrijk van Satan aan het einde van ons tijdperk symbolisch gerefereerd wordt als Babylon (Openbaring 14:8).
Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.