Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 6
Het Evangelie van Gods Koninkrijk.
Inleiding
Waar begint het verhaal?
De Keuze: Welke levensweg?
De noodzaak van een verlosser
Het Begin van Gods volk
Israël:Gods Fysiek Koninkrijk
Daniel aanschouwt het koninkrijk Gods
De Koning van het komende koninkrijk
Het Evangelie dat Jezus onderwees
De Apostelen verkondigen hetzelfde evangelie
Een vals Evangelie in opkomst
Een nieuw koninkrijk
Het Koninkrijk in de evangelieën
De Parabels van Christus en het koninkrijk
Drie facetten van het evangelie
De essentie van het 'eeuwige koninkrijk'
Samenvatting
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 6 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Lessen in PDF formaat
Het Nieuwe Verbond
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Het ongelofelijke potentieel van de mens
Het komende Koninkrijk, Wat is het precies?
Het komende Koninkrijk, Bent u er klaar voor?
Verwante artikelen in de Engelse taal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Are There Other Gospels?
The Gospel of the Kingdom
Verwante artikelen in de Engelse taal
Why Don't People Understand the Kingdom of God?
The Kingdom of God: The Heart of Christ's Message
Are We in the Kingdom of God Now?
What Will the Kingdom of God Mean for You?
Confusion About the Kingdom of God
The Real Gospel of Jesus Christ

Parabels van Christus en het Koninkrijk

Verwachtte Jezus dat iedereen Zijn gelijknissen over het Koninkrijk van God zou begrijpen? In Zijn onderwijs vergeleek Jezus dikwijls het komende Koninkrijk met dagelijkse situaties in het menselijk leven. Deze verhalen worden  parabels of gelijkenissen genoemd.

De meeste mensen nemen aan dat Christus deze methode van onderwijs gebruikte om de waarheid gemakkelijker begrijpbaar te maken. Jezus zelf zei dat het tegendeel waar is.
"En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven. Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen" (Mattheüs 13:10-13).

Jezus ging er niet vanuit dat iedereen Zijn parabels over het Koninkrijk zou begrijpen toen niet, in Zijn dagen op aarde en nu ook niet.

“En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken; want het hart van dit volk is vet geworden, en hun oren zijn hardhorend geworden, en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen, en met hun oren niet horen, en met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en Ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig, omdat zij zien en uw oren, omdat zij horen.
Voorwaar, Ik zeg u: Vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en zij hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort, en zij hebben het niet gehoord. . ." (Verzen 14-17).

Jezus legde toen de parabel van de zaaier uit. Het gezaaide zaad was "het woord van het Koninkrijk" (vers 19). Vervolgens gaf Hij de drie meest voor de hand liggende redenen waarom de meeste mensen niet begrijpen wat Hij noemde "de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen" (vers 11).

Hij gaf eerst het voorbeeld van een persoon die zo door Satan bedrogen wordt dat hij de geestelijke diepte niet begrijpt en zelfs de betekenis van de boodschap niet kan vatten (vers 19). Vervolgens gaf Hij het voorbeeld van één die "struikelt" wanneer "beproeving of vervolging komt" (verzen 20-21). Dan komt het voorbeeld van één "die het woord hoort en de zorgen van deze wereld en het bedrog van de rijkdom verstikken het woord en hij wordt onvruchtbaar" (vers 22).

Als laatste is het positieve voorbeeld van één die hoort en begrijpt de leer van Christus aangaande het Koninkrijk van God (vers 23) de persoon die hoort en de boodschap gelooft, en handelt correct om overvloedige geestelijke vruchten te produceren.

Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.