Welkom bij de Multiple Choice Bijbelstudie Cursus vragen van United Church of God Holland.
Deze test van Les 6 bestaat uit 23 meerkeuze vragen.
Vul uw antwoorden in en sluit af door op de uitslagknop aan het eind te klikken.
Veel succes!

1. Het Koninkrijk van God is:
a)Strictgenomen in onze harten
b)Het oude Britse Rijk
c)Een echt Koninkrijk in alle opzichten
d)De Kerk heden ten dage

2. Het Koninkrijk van God was voorbereid door de Schepper
a)Vanaf de schepping van de wereld (Matt. 25:34)
b)Vanaf de tijd Christus eerst kwam als mens op aarde
c)Toen de wet werd gegeven in SinaÔ
d)Na de eerste Nieuw Testamentisch Pinksterdag (Hand 2)

3. Eerdere fundamentele beloftes omtrent het Koninkrijk werden gedaan aan welke Patriarch?
a)Job
b)Lot
c)Terah
d)Abraham

4. Tot welke loyale koning heeft God meer beloftes gedaan omtrent het Koninkrijk?
a)Saul
b)David
c)Heskia
d)Josia

5. Welke profeet in balingschap voorzag het Koninkrijk van God in levendig detail?
a)DaniŽl
b)Jesaja
c)Jona
d)Nahum

6. Welke profeet voorzag vier grote wereldrijken?
a)Amos
b)JoŽl
c)Hosea
d)DaniŽl

7. Wie bestemde God om de belangrijkste Koning te worden van Gods Koninkrijk?
a)De Messias of de Gezalfde
b)Jezus Christus
c)Het Woord ( Johannes 1:1)
d)Alle bovenstaande antwoorden zijn goed

8. Het ware evangelie gaat in wezen over:
a)Universeel behoud voor ieder menselijk wezen
b)Het Koninkrijk van God (Marcus 1:1; Lukas 8:1)
c)De NieuweTestamentische apostelen
d)De Hebreeuwse Patriarchen

9. Het Koninkrijk van God
a)Eindigt na het Millennium
b)Begint wanneer we het in onze harten aannemen
c)Komt nooit aan zijn einde (Jesaja 9:6-7)
d)Geen van de bovengenoemde antwoorden

10. Onze eerste reaktie ten opzichte van de Kennis van het Koninkrijk zou zijn:
a)Tot een kerk toetreden
b)Onderzoeken van alle wereldse religies in detail
c)Het aan eenieder te verkondigen
d)Waarlijke berouw en bekering (Marcus 1:15)

11. Ultiem behoud is overduidelijk te vergelijken met
a)Het feitelijke binnengaan van het Koninkrijk van God
b)Toetreden tot een kerk
c)Afstand doen van al onze wereldse zaken
d)Kinderdoop

12. Wat was het fundamentele doel van de eerste Christenen?
a)In contact treden met elkaar
b)Het Koninkrijk van God
c)Het evangelie prediken aan de heidenen
d)Van deur tot deur getuigen

13. De parabels van Jezus Christus gingen hoofdzakelijk over:
a)Het uitleggen van het evangelie aan iedereen
b)Iedereen in deze tijdperk tot bekering brengen
c)De vroege Kerk
d)Het Koninkrijk van God

14. Christus en de apostelen schreven over:
a)De opkomst van valse dienaren en een vals evangelie
b)Universeel behoud voor iedereen
c)De behoefte aan vele verschillende denominaties
d)Alle wegen tot Christus leiden

15. Het vervalste evangelie wordt hoofdzakelijk tot stand gebracht door:
a)Te veel religies in deze wereld
b)Het falen van alle denominaties om zich te verenigen
c)Onvoldoende jonge mannen die het seminarie ingaan
d)Satan de duivel (Openbaring 12:9)

16. De Bijbel onderwijst dat Jezus Christus
a)In onze harten komt wonen vanuit de hemel zonder letterlijk terug te keren
b)Zal letterlijk terugkeren naar deze aarde (HebreeŽn 9:28)
c)Het Koninkrijk zal brengen via de inspanningen van alle kerken
d)Zal participeren in een geheime wegvoering (rapture) van de heiligen

17. Wanneer Christus wederkeert welke stad zal de hoofdstad van de wereld worden?
a)Jeruzalem
b)Rome
c)Wenen
d)Berlijn

18. Het Koninkrijk van God is in wezen te vergelijken met
a)gelijk worden aan de Engelen en Aartsengelen
b)Alle wereld religies
c)Alle Christelijke kerken en denominaties
d)De Familie of God bestaande uit geestelijke wezens naar Gods gelijkenis die gaan samen met Christus regeren op aarde (Openbaring 5:10; 20:1-6)

19. Het Koninkrijk van God
a)Is al op aarde en equivalent aan de huidige tijdperk van de mens
b)Zal gevestigd worden op aarde wanneer Christus terugkomt
c)Heeft het gedrag op aarde flink beÔnvloed en beheerst vanaf het begin
d)Begint onmiddellijk na het Millennium

20. Wanneer het Koninkrijk van God regeert, zal deze aarde
a)Gewoon hetzelfde blijven als nu
b)Gereserveerd worden voor alleen de 144.000 van Openbaring 7
c)Getransformeerd worden in een wonderbaarlijk utopisch paradijs
d)Praktisch zonder heersers of leraren zijn

21. Wanneer Christus weer naar aarde terugkeert zal Hij heersen over:
a)Onze harten en ons verstand
b)De Engelssprekende landen
c)De hele wereld
d)Jeruzalem

22. Hoe zouden onze reakties moeten zijn ten opzichte van valse leraren?
a)Naar hen luisteren
b)Markeer wie divisies brengt en vermijdt hen
c)Geef hun duidelijk te verstaan hoe je er tegenover staat.
d)Hun voorbeeld volgen

23. Wat zou volgens Petrus, deze valse leraren zeggen en doen?
a)Geheimelijk allerlei valse leer binnenbrengen
b)Jezus Christus verloochenen
c)De waarheid belasteren
d)Al de bovenstaande antwoorden zijn goed