Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 6
Het Evangelie van Gods Koninkrijk.
Inleiding
Waar begint het verhaal?
De Keuze: Welke levensweg?
De noodzaak van een verlosser
Het Begin van Gods volk
Israël:Gods Fysiek Koninkrijk
Daniel aanschouwt het koninkrijk Gods
De Koning van het komende koninkrijk
Het Evangelie dat Jezus onderwees
De Apostelen verkondigen hetzelfde evangelie
Een vals Evangelie in opkomst
Een nieuw koninkrijk
Het Koninkrijk in de evangelieën
De Parabels van Christus en het koninkrijk
Drie facetten van het evangelie
De essentie van het 'eeuwige koninkrijk'
Samenvatting
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 6 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Lessen in PDF formaat
Het Nieuwe Verbond
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Het ongelofelijke potentieel van de mens
Het komende Koninkrijk, Wat is het precies?
Het komende Koninkrijk, Bent u er klaar voor?
Verwante artikelen in de Engelse taal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Are There Other Gospels?
The Gospel of the Kingdom
Verwante artikelen in de Engelse taal
Why Don't People Understand the Kingdom of God?
The Kingdom of God: The Heart of Christ's Message
Are We in the Kingdom of God Now?
What Will the Kingdom of God Mean for You?
Confusion About the Kingdom of God
The Real Gospel of Jesus Christ

Een Vals Evangelie Krijgt Vorm

Wij hebben gezien dat Satan de huidige heerser en god van deze wereld is. Als de verleider van de mensheid raakte Satan al vroeg in de menselijke geschiedenis diep betrokken in godsdienst. Hij verleidt de mensheid door het vervalsen en corrumperen van de leerstellingen van God.

Zijn de apostelen een verdraaid evangelie tegengekomen, gecorrumpeerde versies van de leerstellingen van Christus?

"Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!" (Galaten 1:6-7).

"Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend" (2 Petrus 2:1-2).

Wat was het antwoord van Paulus op een ieder die een ander evangelie predikte?

"Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!
Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!" (Galaten 1:8-9)
.

Paulus veroordeelde iedereen die een andere evangelie zou prediken dan hetgeen door hem, de andere apostelen en Jezus Christus geleerd werd. Hoewel Paulus geen details gaf van deze valse leer, zien wij, aan verhalen van latere ontwikkelingen, wegen waarin de boodschap van Christus ontaard begon te worden.

Wie was verantwoordelijk voor deze valse leer?

"En nu was dit juist de bedoeling van mijn schrijven, dat ik bij mijn komst niet droevig gestemd zou worden door hen, over wie ik mij moest verblijden. Immers, ik vertrouw van u allen, dat mijn blijdschap ook u aller blijdschap is. Want in zware druk en beklemdheid des harten heb ik onder vele tranen u geschreven, niet opdat gij zoudt bedroefd worden, maar opdat gij de liefde zoudt kennen, die ik in overvloedige mate voor u koester" (2 Korinthiërs 11: 3-4 ).

"Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.
Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.
Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken"(verzen 13-15)
.

Paulus vroeg de ouderlingen van de kerk aan Efeze om hem te ontmoeten (Handelingen 20:17) net voor zijn arrestatie in Jeruzalem voor het prediken van het evangelie. Hij waarschuwde de ouderlingen: "Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft. Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken" (verzen 28-30).

Een groeiend aantal valse leraren waren de oorzaak waarom mensen de leer van Paulus en de andere apostelen verlieten. Deze mensen leerden hun eigen onbijbelse ideeën. Paulus schreef: "Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen" (Romeinen 16:17-18).

Heeft Jezus Christus dit probleem voorzien?

"Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan;
want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven" (Mattheüs 7:13-15).

Jezus wist dat valse leraren zouden opkomen die Zijn leer zouden vervalsen terwijl zij zelfs beweerden Hem te vertegenwoordigen. Zulke leraren wonnen langzamerhand een groter aanhang. Zij werden de velen en precies zoals Jezus voorspeld had, werden de trouwelingen in vergelijking, de weinigen.

Het duurde niet lang eer dit vals Christendom dat een vals evangelie verkondigde welk radicaal verschillend was van dat van Christus en Zijn apostelen, groeide tot een heuse religieuze beweging. Het resultaat van deze doctrineveranderingen in de begineeuwen is als volgt beschreven door een moderne historicus: "Bekijkt men de Christelijke Kerk aan het begin van de vierde eeuw, zal enige moeilijkheden worden ondervonden om in haar de gemeenschap van Apostolische tijden te herkennen of liever gezegd, wij zullen niet in staat zijn haar te kunnen herkennen" (Charles Guignebert, De Vroege Geschiedenis van Christendom, 1927, p. 122, klemtoon toegevoegd)

In minder dan drie eeuwen was de zichtbare kerk die zich Christenen noemde niet langer herkenbaar als de kerk die opgericht werd door Christus en de apostelen. Er waren tijden waarin degenen die weigerden valse doctrine en een vals evangelie aan te nemen niet langer openlijk hun identiteit konden bekendmaken zonder vervolging en dood te riskeren.

Tot de dag van vandaag zijn er verkeerde begrippen over het evangelie en doctrine van Christus in overvloed aanwezig onder de banier van Christendom. De waarschuwing van Paulus is nog steeds van toepassing:" Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus," (Kolossensen 2:8)

Wanneer zal de satanische misleiding ophouden?

"En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand;
en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren" (Openbaring 20:1-2).

Onmiddellijk na Christus terugkeer, zal God Satan binden. Voor de daarop volgende 1.000 jaren zal hij worden verhinderd om menselijke zaken te beïnvloeden en komt zijn bewind van verwarring en misleiding ten einde als "de god van dezer eeuw" (2 Korinthiërs 4:4) Het podium zal dan klaargezet worden voor een nieuwe Heerser over de aarde, Jezus Christus.

Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.