Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 6
Het Evangelie van Gods Koninkrijk.
Inleiding
Waar begint het verhaal?
De Keuze: Welke levensweg?
De noodzaak van een verlosser
Het Begin van Gods volk
Israël:Gods Fysiek Koninkrijk
Daniel aanschouwt het koninkrijk Gods
De Koning van het komende koninkrijk
Het Evangelie dat Jezus onderwees
De Apostelen verkondigen hetzelfde evangelie
Een vals Evangelie in opkomst
Een nieuw koninkrijk
Het Koninkrijk in de evangelieën
De Parabels van Christus en het koninkrijk
Drie facetten van het evangelie
De essentie van het 'eeuwige koninkrijk'
Samenvatting
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 6 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Lessen in PDF formaat
Het Nieuwe Verbond
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Het ongelofelijke potentieel van de mens
Het komende Koninkrijk, Wat is het precies?
Het komende Koninkrijk, Bent u er klaar voor?
Verwante artikelen in de Engelse taal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Are There Other Gospels?
The Gospel of the Kingdom
Verwante artikelen in de Engelse taal
Why Don't People Understand the Kingdom of God?
The Kingdom of God: The Heart of Christ's Message
Are We in the Kingdom of God Now?
What Will the Kingdom of God Mean for You?
Confusion About the Kingdom of God
The Real Gospel of Jesus Christ

Waar begint het Verhaal?

 Hoe beschrijft de Bijbel het Koninkrijk van God en wanneer is God begonnen informatie over Zijn Koninkrijk aan de mensheid te openbaren?

Vele nemen aan dat het evangelie van het Koninkrijk van God begon met de prediking van Christus en Zijn apostelen.

De vier Nieuw Testamentische verhalen over het leven van Christus en Zijn leerstellingen worden gewoonlijk aangeduid als de vier Evangeliën. Weinigen nochtans, realiseren zich dat de hoofdzaken van het evangelie aan de dienaren van God werden geopenbaard lang voordat Jezus geboren werd. (Eigenlijk zijn deze vier boeken niet oorspronkelijk "de Evangeliën" genoemd; die term werd pas in het midden van de tweede eeuw toegepast)

Ons Nederlandse woord “evangelie” is afgeleid van het Griekse woord "evangelion“ hetgeen betekent: het goede nieuws. Het verwijst naar een bericht van een koning of een gunstig rapport over een belangrijke gebeurtenis. Evangelie betekent eenvoudig weg het goede nieuws van God. Het is Gods boodschap dat Zijn plan en doel voor mensheid aankondigt. Het is Zijn goed nieuws aan ons. Jezus Christus kwam dit fantastische nieuws over Gods plan en doel verkondigen. De focus van dat plan is het Koninkrijk van God.

God heeft telkens Zijn doel aan de mensheid geopenbaard. Zelfs in het prille begin legde Hij uit waarom wij zijn geboren en het doel van het menselijk leven. Impliciet in die verklaring is het begin van het evangelie.

De apostel Paulus zegt dat het evangelie gepredikt werd, vele honderden jaren voor de geboorte van Jezus, aan een man genaamd Abraham. "En de geschriften. . . predikte het evangelie aan Abraham vooraf, zeggende, 'In u zullen alle naties gezegend worden'" (Galaten 3:8, klemtoon toegevoegd)

Merk op dat het evangelie gaat over het zegenen van  alle naties door God. Het gaat over goede dingen die komen gaan. In een passage is er sprake van het "eeuwige evangelie" (Openbaring 14:6). Het is Gods plan van zegening aan de hele mensheid voor alle eeuwigheid.

Jezus Christus is de centrale figuur in dat plan. Maar het evangelie is niet beperkt tot enkel informatie over de persoon van Christus. Het omvat het volledige doel van God zoals geopenbaard in de Bijbel. Het is het goede nieuws over hoe de Messias—Jezus van Nazaret—dat plan naar een onvoorstelbaar fantastisch hoogtepunt zal brengen.

Laat ons de draad van Gods openbaring van dit goede nieuws nasporen vanaf het begin zoals dat in de Bijbel zich laat ontvouwen.

Wanneer heeft God Zijn doel om mensen te schapen het eerst geuit?

"En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt." (Genesis 1:26)

Met dit vers begint de aankondiging van het goede nieuws over het Koninkrijk van God. Hier drukt God Zijn bedoeling uit om mensen naar Zijn beeld te maken en om aan hen heerschappij over Zijn creatie te geven. In het beeld van God geschapen te worden verschaft een speciaal doel aan het menselijk leven. (Les 3 van deze Bijbel Studie Cursus behandelt in meer detail hoe en waarom God mensen in Zijn beeld en gelijkenis schiep)

God bood aan de eerste menselijke familie een levenswijze aan—gesymboliseerd door de boom des levens—dat betekent dat alle mensen kunnen genieten van een persoonlijke verhouding met hun Schepper.

Welk geestelijke bestanddeel is essentieel voor het slagen van de verhouding tussen mens en God?

" Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken” (Hebreeën 11:6).

God maakt Zijn zegeningen verkrijgbaar en beloont degenen die Hem gewillig dienen in actief, levend geloof (Jacobus 2:17-23). Dit geloof is mogelijk enkel als een geschenk van God en is cruciaal voor onze redding (Efeze 2:8)Niemand die weigert God te geloven en God te vertrouwen kan Hem behagen.
(Vraag ons nieuw Nederlandstalige boekje aan: Bestaat God?)

God verwachtte dat Adam en Eva  Hem zouden vertrouwen en hun vertrouwen aan Hem zouden demonstreren door te doen wat  Hij zei. In de Bijbel wordt gehoorzaamheid gebaseerd op vertrouwen gekenmerkt als geloof. Jammer genoeg onderschatten Adam en Eva zeer het belang vertrouwen te hebben in God en trouw Zijn instructies op te volgen.


Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.