Bible Study Course Lesson 5: The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bijbelstudie Cursus
Les 6
Het Evangelie van Gods Koninkrijk.
Inleiding
Waar begint het verhaal?
De Keuze: Welke levensweg?
De noodzaak van een verlosser
Het Begin van Gods volk
Israël:Gods Fysiek Koninkrijk
Daniel aanschouwt het koninkrijk Gods
De Koning van het komende koninkrijk
Het Evangelie dat Jezus onderwees
De Apostelen verkondigen hetzelfde evangelie
Een vals Evangelie in opkomst
Een nieuw koninkrijk
Het Koninkrijk in de evangelieën
De Parabels van Christus en het koninkrijk
Drie facetten van het evangelie
De essentie van het 'eeuwige koninkrijk'
Samenvatting
¬ Punten ter overweging.
¬ Multiple choice vragen.
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Word of God: The Foundation of Knowledge
Bekijk Les 6 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Lessen in PDF formaat
Het Nieuwe Verbond
Verwante artikelen in de Nederlandse taal
Het ongelofelijke potentieel van de mens
Het komende Koninkrijk, Wat is het precies?
Het komende Koninkrijk, Bent u er klaar voor?
Verwante artikelen in de Engelse taal
Lijst met alle Engelse Bijbel Studie Lessen
Are There Other Gospels?
The Gospel of the Kingdom
Verwante artikelen in de Engelse taal
Why Don't People Understand the Kingdom of God?
The Kingdom of God: The Heart of Christ's Message
Are We in the Kingdom of God Now?
What Will the Kingdom of God Mean for You?
Confusion About the Kingdom of God
The Real Gospel of Jesus Christ

De Apostelen Verkondigen Hetzelfde Evangelie

Welke boodschap heeft Jezus Zijn aanhangers geboden te prediken?

Toen riep Hij de twaalven samen en gaf hun macht en gezag over alle boze geesten…….. En Hij zond hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen en genezingen te doen. . ." (Lucas 9:1-2).

"En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn" (Mattheüs 24:14).

"En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping" (Markus 16:15).

Hebben zij gedaan wat Hij gebood?

"Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden" (Markus 16:20).

"Maar Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen" (Handelingen 8:12).

Was het Koninkrijk Gods het doel van de vroege Christenen?

"Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehaaglijke wijze met eerbied en ontzag" (Hebreeën 12:28).

Wat gaf Petrus als reden voor God om mensen in Zijn Kerk te roepen?

"Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.
Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus" (2 Petrus 1:10-11).

Heeft Jacobus, halve broer van Jezus, ook aangegeven dat het Koninkrijk van God het doel is van het christelijk leven?

"Hoort, mijn geliefde broeders! Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben?" (Jacobus 2:5).

Wat zei Jezus zelf wat het doel zou moeten zijn voor elke Christen?

"Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid .. . ." (Mattheüs 6:33).

Het binnengaan en aandeel hebben in het Koninkrijk Gods is consequent aangegeven als het ultieme doel van gelovigen in Christus. Het is het eigenlijke doel van hun leven. In de vier Evangeliën en de andere geschriften van de apostelen, wordt de realiteit van Gods Koninkrijk behandeld als een uitgemaakte zaak.

Was het Koninkrijk van God een belangrijk thema in de leerstelling van Paulus?

"En Paulus ging naar de synagoge en trad drie maanden lang vrijmoedig op, om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het Koninkrijk Gods" (Handelingen 19:8).

"En nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf, wie hij met nadruk het Koninkrijk Gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe" (Handelingen 28:23).

"En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen, predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering" (verzen 30-31).

Paulus benadrukte het thema van het Koninkrijk van God en zette de leerstelling van Jezus Christus en de andere apostelen voort.

Voor welke redenen werd Paulus en zijn metgezellen vervolgd?

"Maar toen zij hen niet vonden, sleurden zij Jason en enige broeders voor de stadsbestuurders, en schreeuwden: Dezen, die de wereld in opschudding gebracht hebben, zijn ook hier gekomen, en Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. En zij handelen allen in strijd met de geboden van de keizer door te beweren, dat er een andere koning, Jezus, is. En zij maakten de bevolking en de stadsbestuurders, die dit hoorden, ongerust" (Handelingen 17:6-8).

Paulus leerde dat Jezus zou terugkeren als Koning om het Koninkrijk van God te vestigen. Wegens deze leerstelling werd hij vals beschuldigd van het aanzetten van zijn aanhangers om de Romeinse regering omver te werpen. Hoewel dit onwaar was, bracht het Paulus en zijn partners in ernstige moeilijkheden. F.F. Bruce in zijn commentaar op Handelingen zegt: "De apostelen verkondigden het Koninkrijk van God, een heel verschillend koninkrijk van enig seculair rijk en zij hebben zonder enige twijfel aan Jezus de Griekse titel basileus dat van koning gegeven, waarmee ook de Romeinse Keizer door zijn Griekssprekende onderdanen beschreven werd" (de F.F. Bruce, Het Boek van handelingen: Het Nieuwe Internationale Commentaar op het Nieuwe Testament, 1984, pp. 344-345)

Daar in het evangelie sprake is van een letterlijk Koninkrijk met Christus als zijn koning, bewerkstelligde dit aanklachten van verraad tegen Paulus. De burgers vreesden dat de Romeinse autoriteiten in zouden grijpen en hard tegen hen zouden  optreden, indien gesprekken over het Koninkrijk Gods openlijk zou voortduren. Dit incident toont, welke  machtige inslag de boodschap van het Koninkrijk had in de Romeinse wereld.

Paulus leerde dat mensen valse goden en afgoden zouden moeten afzweren en onmiddellijk beginnen de geboden van de levende God te gehoorzamen. Hij daagde hun heidense bijgeloof uit. De preken van Paulus dat God van plan is om Jezus Christus te sturen om het Koninkrijk van God op te richten, bracht op hem en zijn metgezellen dikwijls vervolging (Handelingen 19:25-29)

Waarom werd Paulus dikwijls in rechtszaken beschuldigd van kwaaddoenerij?

"En nu sta ik voor het gerecht om mijn hoop op de belofte, die door God aan onze vaderen gedaan is; welke onze twaalf stammen, door voortdurend nacht en dag God te vereren, hopen te bereiken. Om deze hoop, o koning, word ik door Joden aangeklaagd.
Waarom wordt het bij u ongelofelijk geacht, als God doden opwekt?" (Handelingen 26:6-8).

Paulus baseerde zijn leerstellingen op de beloften die aan zijn voorvaders gemaakt zijn. Hij predikte dat mensen overal voorgoed door het Zaad van Abraham gezegend zouden kunnen worden zoals beloofd. Hij predikte de belofte dat een Heerser van David zou komen die op zijn troon voorgoed zou zitten. Beide beloften verwijzen naar de rol van Christus in het plan van God. Zelfs waren er in die dagen vele Joden die de verschijning van deze Heerser verwachtten op grond van dezelfde belofte en de woorden van de profeten.

Paulus leerstellingen omvatten de belofte dat de mensheid verzoend  zou worden met God door de vergeving van zonde (Jeremia 31:34; Kolossensen 1:18-23)Het leven, dood en herrijzenis van Jezus Christus zorgde daarvoor. Paulus leerde dat Christus een offer was voor de zonde zoals beloofd werd in de Bijbel (Jesaja Romeinen 3:23-25)Paulus geloofde en leerde dat God de doden zou opwekken (Daniël 12: 2-3, Handelingen 23:6)

De boodschap van Paulus omvatte al deze beloften evenals Gods fantastische waarheid dat Christenen deel mogen nemen in Zijn Koninkrijk, welke de ongehoorzame koninkrijken van deze wereld gaat vervangen. Paulus vatte samen door het volgende te zeggen, "Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden." (Kolossensen 1:13-14).

Subscribe to the Good News Magazine © 1995-2009 United Church of God Holland| Privacy Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.