Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God
Bijbelstudie Cursus Les 7
De Roeping door God
¨ Inleiding
¨ God Wil een Relatie Met Ons
¨ Wie Wordt door God Geroepen?
¨ Geschenken van God: De Basis van onze Relatie met Hem
¨ Gods Beloftes aan Abraham
¨ Gods Verbond met het Oude IsraŽl
¨ De Noodzaak van een Nieuw Verbond
¨ Liefde is de Basis van Gods Relatie
¨ Slechts Weinigen hebben ooit Gods Roeping Geaccepteerd
¨ Genade: De Wijze waarop God met ons Omgaat
¨ Hoe Bijbelse Aanhalingen en Referenties te gebruiken
¨ Gods Relatie met het Oude Israël
¨ Waarom wij een Verlosser nodig hebben
¨ Bent u Geroepen?
¨ Terug naar het Begin
¨ Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Calling of God
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 7 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
 

Bent u Geroepen?

Hoe kunt u weten of God u roept tot bekering? Begin bij het uzelf afvragen wat er aan het veranderen is in uw kijk op het leven en vooral in uw manier van denken. De apostel Paulus legde uit dat “Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.” (1 Kor. 2:14). Dat is de reden waarom Jezus zei dat niemand tot Hem kan komen tenzij de Vader hem trekt (Joh. 6:44).

Met andere woorden, God moet eerst handelen, door de kracht van Zijn Geest, om ons verstand te openen zodat u de wijsheid van Zijn wegen en de fouten van uw eigen wegen kunt beginnen in te zien. Dán pas begint het proces van werkelijk berouw.

Waarom moet God eerst ons verstand openen om ons begrip te geven? “Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten” (Jes. 55:8-9).

Jezus geeft een voorbeeld dat illustreert waarom God eerst ons verstand moet openen om de noodzaak om onszelf over te geven aan Hem te kunnen bevatten en om Hem toe te staan ons te helpen bij het veranderen van ons leven.

“En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven” (Matt. 13:10-11). “Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen” (verzen 13-14).

Een zelfde voorbeeld is de parabel van de Farizeeër en de tollenaar. “Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden; de één was een Farizeeër, de ander een tollenaar. De Farizeeër stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dan U, dat ik niet zó ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar; ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van al ijn inkomsten” (Luk. 18:10-12).

De man kende de Schrift. Hij kon de Schrift toepassen op anderen en hun tekortkomingen zien. Hij had er echter weinig of geen begrip van hoeveel hij diende te veranderen.

Dat is waar het in deze parabel om gaat. Jezus richtte deze parabel tot degenen “die van zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren en al de anderen verachtten” (vers 9).

Let op hoe de tollenaar bad, in tegenstelling tot de Farizeeër. “De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig! Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden” (verzen 13-14).

De tollenaar begreep dat God door de geïnspireerde woorden van de Schrift, hem uitlegde hoe hij zijn eigen leven kon veranderen. Hij bevatte het. God werkte met hem zodat hij op de juiste wijze de Schrift kon begrijpen.

De eerste bewustwording van de noodzaak van persoonlijke verandering is vaak het resultaat van het ontdekken van de waarheid van de Bijbel. Paulus legde de bekeerlingen uit dat “God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus” (2 Thes. 2:13-14).

Indien u begrijpt wat u in deze studie leert zodat u de noodzaak om uw leven te veranderen in ziet en begint om God geboden te onderhouden met uw hart, dan is  God met u aan het werken. Hij trekt u naar Zich toe. Deze aansporing om uw leven over te geven aan God is een geschenk dat u zou moeten waarderen. Bid om kracht en wijsheid om te groeien in “genade en in de kennis van onze Here en Heiland, Jezus Christus” (2 Petr. 3:18).

De volgende les van deze Bijbelstudie cursus zal behoorlijk gedetailleerd de onderwerpen berouw en bekering behandelen. Zorg ervoor dat u dit grondig bestudeert.


The Book of Revelation Unveiled © 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.