Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God
Bijbelstudie Cursus Les 7
De Roeping door God
¨ Inleiding
¨ God Wil een Relatie Met Ons
¨ Wie Wordt door God Geroepen?
¨ Geschenken van God: De Basis van onze Relatie met Hem
¨ Gods Beloftes aan Abraham
¨ Gods Verbond met het Oude IsraŽl
¨ De Noodzaak van een Nieuw Verbond
¨ Liefde is de Basis van Gods Relatie
¨ Slechts Weinigen hebben ooit Gods Roeping Geaccepteerd
¨ Genade: De Wijze waarop God met ons Omgaat
¨ Hoe Bijbelse Aanhalingen en Referenties te gebruiken
¨ Gods Relatie met het Oude Israël
¨ Waarom wij een Verlosser nodig hebben
¨ Bent u Geroepen?
¨ Terug naar het Begin
¨ Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Calling of God
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 7 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
 

Geschenken van God: De Basis van onze Relatie met Hem

De meeste relaties zijn gebaseerd op werkelijke of ingebeelde beloftes, verbintenissen en verwachtingen. De huwelijksrelatie, bijvoorbeeld, is gefundeerd op beloftes van liefde, toewijding, eer en respect. Van een vriendschap wordt begrip, vertrouwen, eerlijkheid en gedeelde interesses  verwacht.

De primaire basis van de relatie tussen God en ons is simpel: het is liefde. De Bijbel vertelt ons dat Gods natuur, de primaire motivatie van alles wat Hij doet, liefde is – een niet-egoïstische bezorgdheid voor de gehele mensheid. Dit komt tot uitdrukking in wat Johannes zegt: “En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem” (1 Joh. 4:16). Johannes voegt eraan toe: “Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad” (vers 19).

Liefde wordt vaak geuit door te geven. Jezus adviseerde: “Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden” (Luk. 6:38). Zoals Paulus uitlegde, “want God heeft de blijmoedige gever lief” (2 Kor. 9:7).

Giften kunnen relaties versterken, en God is de grootste gever van allen (Jak. 1:17).

Paulus zegt ons: “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme” (Ef. 2:8).

Laten we nu een aantal belangrijke giften van God onder de loep nemen. Het is Zijn bedoeling dat ze alle bijdragen aan het verkrijgen van eeuwig leven door ons, als een gift van Hem.

Welk fantastisch geschenk laat het meest Gods liefde voor ons zien?

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe” (Joh. 3:16).

   Gods grootste gave van liefde is het verlossende offer van Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, om daarmee de straf voor onze zonden te betalen. Door Christus en Zijn offer kunnen wij directe toegang tot God en Zijn gift van genade hebben.

Biedt God nog een ander speciaal geschenk aan?

“… dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij” (Joh. 6:65).

   De roeping van God is een speciaal geschenk dat nog niet aan iedereen wordt aangeboden. Jezus legde dit aan zijn discipelen uit. Toen zij Hem vroegen waarom Hij in gelijkenissen sprak, antwoordde Hij: “Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven” (Mat. 13:10-11).

   Degenen die in deze tijd geroepen worden tot het eeuwige leven worden de “eerstelingen” genoemd (Jak. 1:18; Rom. 8:22-23; Hebr. 12:22-23). Deze bekende bijbelse term sloeg op het eerste deel van een oogst, een deel dat aan God gegeven werd. Gods menselijke eerstelingen zijn klein in getal (Luk. 12:32). Hun uitnodiging tot het eeuwige leven komt nu. Een prachtig onderdeel van Gods plan is echter, dat na de terugkeer van Jezus Christus, de roeping van God – Zijn uitnodiging om een persoonlijke relatie met Hem aan te gaan – zich zal uitstrekken tot de gehele mensheid. Vele, vele anderen zullen dan een onderdeel zijn van Gods veel grotere oogst.

   Wanneer God ons het geschenk van Zijn roeping verleent, moet Hij ons nog een ander speciaal geschenk aanbieden, voordat wij aan Hem gehoor kunnen geven in deze relatie.

Wat biedt God samen met Zijn roeping aan?

"Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, 25 en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen” (2 Tim. 2:24-25)

   Bekering is een geschenk van God dat God geeft aan hen die bewust Zijn uitnodiging of roeping accepteren. Door ons bekeren te schenken geeft God ons de mogelijkheid om onszelf te zien zoals Hij ons ziet – zoals we in werkelijkheid zijn in plaats van hoe wij onszelf denken te zien. Zonder dit belangrijke geestelijke inzicht blijven we geestelijk verblind en kunnen we niet ingaan op Gods roeping.

   Pas op het moment dat we onze tekortkomingen en onze nietigheid zien in vergelijking met God en in het licht van Zijn Woord kunnen we onszelf werkelijk bekeren. “Op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft” (Jes. 66:2).

   Wanneer we onze onbeduidendheid en onze hulpeloosheid in vergelijking met de grootheid en kracht van God onder ogen zien, moeten we nederig worden. Deze nederigheid leidt ons tot het verlangen te veranderen, te bekeren.

   Wanneer we onszelf bekeren, vergeeft God ons en bedekt Hij onze zonden met het geschenk van vergeving. Merk de uitleg van Johannes hierover op in zijn eerste brief: “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1:8-9).

   Merk het woordje indien op. Een aantal van Gods handelingen jegens ons zijn voorwaardelijk, gebaseerd op ons gedrag. Hij verwacht positieve reacties van onze kant wanneer het de bedoeling is om onze relatie met Hem te laten groeien. Net als in menselijke relaties is het zo dat hoe positiever wij reageren jegens Hem, hoe overvloediger Hij reageert jegens ons. Op die manier verdiept onze relatie met Hem zich en groeit onze relatie.

Bijvoorbeeld, wanneer God ons vergeeft, vergeet Hij onze vroegere zonden. “Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken” (Hebr. 8:12; vergelijk Ps. 103:11-13).

Welke gave volgt op bekering en vergeving?

“En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen” (Hand. 2:38).

   Jezus Christus beloofde de gave van Gods Geest (Hand. 10:45) vlak voor Zijn kruisiging: “Maar de Trooster, de heilige Geest, .. die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb” (Joh. 14:26). God verschaft deze gave om Christus’ ware discipelen te helpen en te troosten (Joh. 14:16-17).

   God zal ons Zijn Geest geven indien wij Zijn roeping positief beantwoorden en ons bekeren. Hij instrueert ons ook om ons te laten dopen zodat we deze gave mogen ontvangen.

   Dit illustreert iets dat we eerder gelezen hebben. Verwachtingen bestaan in elke relatie. God verwacht van ons dat we Zijn gave van vergeving beantwoorden door onszelf aan Hem over te geven door de waterdoop.

    De Bijbel laat zien dat na de doop God Zijn Geest geeft door het opleggen van handen (Hand. 8:14-19). Paulus moedigde Timoteüs aan “de gave Gods [Zijn Geest] aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is” (2 Tim. 1:6-7). Dit opleggen van de handen moet normaal gesproken gebeuren direct na de waterdoop.

   God heeft gezegd dat we een onderdeel van Zijn Kerk – het Lichaam van Christus – worden door doop. “Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt” (1 Kor. 12:13).

   God maakt Zijn Geest eenvoudigweg niet bereikbaar voor onbekeerden. Jezus Christus omschreef Gods Geest als iets dat “de wereld niet kan ontvangen” (Joh. 14:17). God geeft de Geest alleen aan degenen die Hij roept en uitverkiest. Degenen die Hij nu niet roept zullen deze kans later krijgen. (Vraag voor een beter begrip van bekering, doop, Gods roeping en uitverkiezing van Zijn dienstknechten het gratis boekje De Weg naar Eeuwig Leven aan).

Stelt God nog een andere voorwaarde voordat Hij ons Zijn Geest geeft?

“En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de heilige Geest, die God hun gegeven heeft, die Hem gehoorzaam zijn” (Hand. 5:32).

   Weer lezen we over verantwoordelijkheden voor degenen die een speciale relatie met God aangaan. Hij verwacht van hun dat zij zich inspannen om Hem te gehoorzamen.

   Gehoorzaamheid aan Gods weg leidt tot een positieve relatie met Hem (1 Joh. 1:3,7). Het bezitten van Gods Geest helpt ons om Gods wil te zoeken en Zijn wegen te volgen en om Zijn natuur en karakter in ons te ontwikkelen. Christus beloofde dat de Vader een “helper” (de Heilige Geest) zou zenden die Zijn discipelen zou helpen om te onderscheiden tussen zonde en rechtvaardigheid en om hun te leiden in de waarheid (Joh. 14:16, 26; 15:26; 16:7).

Welke belangrijke gave indien we werkelijk berouw hebben en bekeerd worden?

“Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here” (Rom.6:23).

   Paulus vertelt ons dat God ons eeuwig leven schenkt als een geschenk. God kijkt ernaar uit om deze gave met ons te delen omdat Hij deze gave voor de mensheid gepland heeft vanaf de “grondlegging van de wereld” (Matt. 25:34). Eeuwig leven in Gods familie is de hoop van al degenen die God volgen (1 Joh.3:1-3; Titus 1:2).

   God heeft vele geschenken voor ons. Ze lopen uiteen van Zijn roeping tot Zijn onbetaalbare gave van het eeuwig leven. Zijn gaven volgen elkaar op wanneer we Hem beginnen te beantwoorden en onze relatie met Hem groeit (Rom. 8:30).

   Verplichtingen en beloftes maken een groot deel uit van elke opbouwende relatie. Welke verplichtingen en beloftes biedt God ons aan?


The Book of Revelation Unveiled © 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.