Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God
Bijbelstudie Cursus Les 7
De Roeping door God
¨ Inleiding
¨ God Wil een Relatie Met Ons
¨ Wie Wordt door God Geroepen?
¨ Geschenken van God: De Basis van onze Relatie met Hem
¨ Gods Beloftes aan Abraham
¨ Gods Verbond met het Oude IsraŽl
¨ De Noodzaak van een Nieuw Verbond
¨ Liefde is de Basis van Gods Relatie
¨ Slechts Weinigen hebben ooit Gods Roeping Geaccepteerd
¨ Genade: De Wijze waarop God met ons Omgaat
¨ Hoe Bijbelse Aanhalingen en Referenties te gebruiken
¨ Gods Relatie met het Oude Israël
¨ Waarom wij een Verlosser nodig hebben
¨ Bent u Geroepen?
¨ Terug naar het Begin
¨ Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Calling of God
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 7 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
 

Wie Wordt door God Geroepen?

Jezus zei, “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren” (Mat. 22:14). Wat is verschil tussen geroepen zijn en uitverkoren zijn? Het Griekse woord kletos, vertaald met “geroepen”, kan ook worden vertaald met “uitgenodigd”. Een roeping door God is Zijn aanbod, Zijn uitnodiging, om te bekeren en een relatie met Hem te beginnen.

In Romeinen 8:28-30 lezen we: “Wij weten nu, dat (God) alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen (kletos, uitgenodigd) zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, deze heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt” (Rom. 8:28-30).

Ja, God moet ons eerst roepen, of uitnodigen, om een relatie met Hem aan te gaan. Hij doet dit door ons verstand te openen tot een primair begrip van de Schriften en van de noodzaak voor ons om ons te bekeren.

Waarom moet God ons uitnodigen om een relatie met Hem aan te gaan? Christus beantwoordt deze vraag in Joh. 6:44: “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.” Indien God niet enig begrip van Zijn Woord in ons verstand had geplant om ons daarmee een begin van bekering te geven, dan zouden we nooit herkennen hoe zeer we moeten veranderen.

Het herkennen van de noodzaak om te veranderen is echter alleen het herkennen van de roeping van God. Alleen degenen die hierop ingaan en zich bekeren zijn uitverkoren voor een speciale relatie met Hem in het geestelijke Lichaam dat Zijn Kerk is. Paulus spreekt degenen die Gods uitnodiging hebben aanvaard aan met “de gemeente Gods  …, de geroepen (uitgenodigde) heiligen met allen, die allerwege de naam van onze Here Jezus Christus aanroepen” (1 Kor. 1:2). Degenen die zich bekeren en zich laten dopen (Hand. 2:38) zijn dan uitverkoren “tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid” (2 Thes. 2:13).

God nodigt vele malen meer personen uit tot deze relatie dan er op in gaan. Toch onthult de Bijbel dat de meesten die geroepen worden niet ingaan op deze uitnodiging om uiteenlopende redenen. Dat is de reden waarom er tegenwoordige velen meer voor behoud geroepen dan uitverkoren worden.

In de parabel van de zaaier en het zaad (Matt. 13:18-23) legt Christus uit de zaaier (God) het zaad tot uitnodiging bij vele mensen uitstrooit. Toch accepteren de meesten Gods uitnodiging om een hechte, persoonlijke relatie met Hem te hebben niet, om de meest uiteenlopende redenen, waaronder ontmoediging door “de boze” (de duivel), gebrek aan geestelijke wortels, druk van vrienden en familie en afleiding door de fysieke zorgen van dit leven. Slechts enkelen accepteren deze uitnodiging wel en dragen vrucht.

We moeten wel bedenken dat God voorwaarden stelt aan onze relatie met Hem. Miljoenen mensen claimen dat zij een relatie met God hebben, maar in werkelijkheid hebben zij de voorwaarden die Hij gesteld heeft voor het aangaan van een relatie met Hem genegeerd. Zij willen wel een relatie met Hem hebben, maar op hun voorwaarden gebaseerd, niet op de Zijne. We moeten dus goed begrijpen welke voorwaarden God stelt aan de relatie die Hij met ons wil hebben.

Laten we die relatie eens nader onder de loep nemen. We zullen ook een aantal historische relaties bekijken en de lessen die we daaruit kunnen trekken. Daarna zullen we overwegen wat God verwacht van ons en wat God ons geeft door een relatie met Hem.


The Book of Revelation Unveiled © 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.