Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God
Bijbelstudie Cursus Les 7
De Roeping door God
¨ Inleiding
¨ God Wil een Relatie Met Ons
¨ Wie Wordt door God Geroepen?
¨ Geschenken van God: De Basis van onze Relatie met Hem
¨ Gods Beloftes aan Abraham
¨ Gods Verbond met het Oude IsraŽl
¨ De Noodzaak van een Nieuw Verbond
¨ Liefde is de Basis van Gods Relatie
¨ Slechts Weinigen hebben ooit Gods Roeping Geaccepteerd
¨ Genade: De Wijze waarop God met ons Omgaat
¨ Hoe Bijbelse Aanhalingen en Referenties te gebruiken
¨ Gods Relatie met het Oude Israël
¨ Waarom wij een Verlosser nodig hebben
¨ Bent u Geroepen?
¨ Terug naar het Begin
¨ Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Calling of God
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 7 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
 

De Noodzaak van een Nieuw Verbond

   Het probleem met de Israëlieten zat in hun hart – hun denken en hun houding. De Israëlieten gehoorzaamden God niet en vervulden niet hun taak in de relatie met Hem om een eenvoudige reden: “. . . Doch zij wandelden allen in de verstoktheid van hun boos hart” (Jer. 11:8). God had echter een oplossing: een ander verbond, een nieuw verbond, dat dit probleem zou oplossen.

   Merk op dat God voorzegde dat Hij eens een nieuw hart in Zijn volk zou leggen door hun Zijn Geest te geven zodat ze Hem zouden gehoorzamen: “Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven ehb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn” (Ez. 36:26-28).

Waarom hebben wij Gods Geest nodig?

Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet; zij, die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen. Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe” (Rom. 8:6-9).

   De mens houdt er van nature niet van om God te gehoorzamen. Het ligt niet in onze natuurlijke, vleselijke aard om Gods wegen te volgen. Vele mensen hebben door de tijden heen geprobeerd hun eigen problemen op te lossen, zonder Gods Geest. Maar deze wegen leveren slechts menselijke misère op en leiden uiteindelijk tot de dood (Rom. 3:16; Spr. 14:12; 16:25).

Welk effect heeft Gods Geest op degenen die Zijn Geest ontvangen?

“Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij op opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader” (Rom. 8: 13-15).

Gods Geest geeft ons de kracht om af te rekenen met de daden van het lichaam, de verkeerde werken van het vlees, zoals overspel, ontucht, haat, jalouzie, nijd en egoïsme (Gal. 5: 19-21). Wanneer Gods Geest in ons leeft helpt deze ons om een houding te hebben waarbij wij enthousiast en met ons hart onszelf willen overgeven aan God en Zijn leiding willen volgen.

Wat is het verschil in het Nieuwe Verbond?

“Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal... Dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn” (Jer. 31: 31-33; vergelijk Hebr. 8:10; 10:16).

Het Nieuwe Verbond is Gods belofte om aan Zijn volk Zijn Geest te geven zodat zij Hem kunnen gehoorzamen. Merk op dat in deze passage Gods wet ligt besloten in het Nieuwe Verbond. Zijn wet  is niet veranderd. God verbindt zich om het menselijke hart te veranderen. Hij zal het mogelijk maken voor degenen die onder het Nieuwe Verbond zijn met Hem om vrijwillig en met het gehele hart Zijn wetten te gehoorzamen.

   Denk eraan dat God geen fout heeft gevonden in Zijn wet onder de termen van het Oude Verbond. De fout lag bij het egoïstische en rebellerende denken van het volk. Gods wet en manier van leven blijven een geïntegreerd deel van het Nieuwe Verbond uitmaken. Het Nieuwe Verbond vereist een oprechte verandering in het hart en denken, dat alleen bereikt kan worden door de veranderende kracht van Gods Geest.

   Eens vroeg een jonge man aan Jezus, “Wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?” Jezus antwoordde “... Indien gij het leven wilt binnen gaan, onderhoud de geboden” (Matt. 19:16-17). Bij elke relatie zijn regels betrokken. Gods wetten waren onderdeel van het Oude Verbond. Met behulp van de Heilige Geest kunnen wij een zodanig hart hebben dat het voor ons mogelijk is om heel anders te reageren dan de oude Israëlieten die Gods weg van leven verwierpen.

   De aard van Gods wet is van fundamenteel belang voor het begrijpen van bijbelse verbonden. Gods wetten blijven altijd voortduren (Ps. 119:89, 160). Hij stelde ze in om eeuwig te blijven bestaan (vers 152). Het idee van een verbond zonder regels die de relatie omschrijven is simpelweg zinloos.

Wat maakt het Nieuwe Verbond een beter verbond?

“... Als Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust” (Hebr. 8:6).

   Het belangrijkste verschil tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond zit in de beloftes die God doet. Het Nieuwe Verbond is eigenlijk een uitbreiding en vernieuwing van de beloftes die Hij deed in het Oude Verbond. Het Oude Verbond bracht voornamelijk fysieke zegeningen voort.

 In welke zin zijn de beloftes van het Nieuwe Verbond beter?

   Het Nieuwe Verbond omvat ook de beloftes die God deed aan Abraham en die de basis van het Oude Verbond waren. De nadruk ligt echter bij de beloftes die verbonden zijn met bekering door Gods Geest en met eeuwig leven. Paulus zegt ons: “Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof” (Gal. 3:14). Een van de beloftes was die van de Heilige Geest, waardoor de geestelijke vernieuwing van het hart mogelijk zou worden. Dit was, zoals we al eerder zagen, het probleem in de relatie tussen God en Israël onder het Oude Verbond. De Israëlieten hadden niet een bekeerd hart om hun Schepper te gehoorzamen.

   Een aantal vereisten uit het Oude Verbond, zoals de dierlijke offers en de tempelrituelen, wezen vooruit naar het offer van Jezus Christus, Die deze verving toen Hij voor onze zonden stierf (Hebr. 9:1-14; 10:1-14). De wetten echter die het fundament van de Oude Verbond-relatie vormden vormen eveneens het fundament van de Nieuwe Verbond-relatie. Nu zijn ze ingeprent in de harten en in het verstand van Gods volk in plaats van dat ze slechts geschreven waren op stenen of boekrollen.

Welke “zeer grote” belofte maakt God onder het Nieuwe Verbond?

“Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst” (2 Petr. 1:4).

“Dan zal de Koning tot hen, die aan zijn rechterhand zijn, zeggen: Komt, gij gezegenden mijns Vaders, beërft het Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld af”  (Matt. 25:34; vergelijk vers 46).

   De belangrijkste belofte van het Nieuwe Verbond is het eeuwige leven. Het Oude Verbond omvatte geen bepaling met betrekking tot het ontvangen van eeuwig leven door de mensen. Onder het Nieuwe Verbond echter zal “indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont” (Rom. 8:11). Het bezitten van Gods Geest maakt het mogelijk voor ons om Gods geschenk van eeuwig leven te ontvangen. De fysieke zegeningen van het Oude Verbond, zoals voorspoed en bescherming, wegen niet op tegen de veel grotere zegening van onsterfelijkheid, welke verkregen kan worden onder het Nieuwe Verbond.

   Zoals Paulus Timotheus aanspoorde “strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geropen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen (1 Tim. 6:12). God belooft ons dat we Zijn Koninkrijk en Zijn natuur, Zijn heilige, rechtvaardige karakter, zullen beëerven.

   God bevestigt de zekerheid van Zijn beloftes door een heilige eed. “Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, Zich onder ede verbonden, opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is, dat God liegen zou, wij, die (tot Hem de) toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, die voor ons ligt” (Hebr. 6:17-18).

   God verzekert ons zelfs dat Hij ons zal verheerlijken zoals Christus verheerlijkt is. “Om deze reden wil ik alles verdragen, om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn k zullen wij ook met Hem leven: indein wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen” (2 Tim. 2:10-12).

   Het Nieuwe Verbond verzekert ons van de hulp van Jezus Christus, onze levende Redder en Hogepriester, door de Heilige Geest. Het is de allerhoogste uiting van Gods liefde en Zijn verlangen dat wij een eeuwige, altijddurende relatie met Hem als Zijn kinderen.


The Book of Revelation Unveiled © 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.