Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God
Bijbelstudie Cursus Les 7
De Roeping door God
¨ Inleiding
¨ God Wil een Relatie Met Ons
¨ Wie Wordt door God Geroepen?
¨ Geschenken van God: De Basis van onze Relatie met Hem
¨ Gods Beloftes aan Abraham
¨ Gods Verbond met het Oude IsraŽl
¨ De Noodzaak van een Nieuw Verbond
¨ Liefde is de Basis van Gods Relatie
¨ Slechts Weinigen hebben ooit Gods Roeping Geaccepteerd
¨ Genade: De Wijze waarop God met ons Omgaat
¨ Hoe Bijbelse Aanhalingen en Referenties te gebruiken
¨ Gods Relatie met het Oude Israël
¨ Waarom wij een Verlosser nodig hebben
¨ Bent u Geroepen?
¨ Terug naar het Begin
¨ Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Calling of God
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 7 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
 

Waarom wij een Verlosser nodig hebben

Onze zonden hebben ons van God vervreemd. De profeet Jesaja schreef: “... uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn...” (Jes. 59:2). Zonde heeft een muur gebouwd die de mensheid scheidt van God. Die barrière moet neergehaald worden voordat we een relatie met Hem kunnen hebben. Maar hoe kunnen we die barrière verwijderen?

Johannes de Doper zei toen Jezus tot hem kwam om gedoopt te worden “Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt” (Joh. 1: 29, 26). Johannes herkende Jezus van Nazareth als de beloofde Messias Die de mensheid zou verlossen door de doodstraf voor de zonde te betalen.

“Verlossing betekent bevrijding van een bepaald kwaad door het betalen van een bepaalde prijs”. Petrus legt uit dat “gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkloos lam” (1 Petr. 1: 18-19). Paulus legt uit dat het bloed van Christus de “gemeente Gods verworven” heeft (Hand. 20:28).

God heeft vanaf het begin dit wonderbaarlijke geschenk van verlossing gepland. De apostel Johannes weidt hierover uit: “... het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld” (Openb. 13:8). Jezus Christus, het Lam van God, gaf Zich vrijwillig voor ons “om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid...” (Titus 2:14).

Moeten we allemaal verlost worden? Het is duidelijk dat het antwoord hierop “ja” is. “Want allen hebben gezondigd en derven  de heerlijkheid Gods” (Rom. 3:23), en “het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here” (Rom. 6:23). Met andere woorden: we verdienen de eeuwige dood. We hebben onszelf, door de zonde, ongeschikt gemaakt om de gift van het eeuwige leven te ontvangen.

Hoe kan ons probleem dan verminderd worden opdat we toch met God een relatie kunnen aangaan als zijnde Zijn kinderen?

God heeft Zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze wereld gezonden om de straf van onze zonden te betalen zodat wij van deze straf gered kunnen worden (Joh. 3:16). Hebreeën 2:9 legt het doel van dit offer uit: “maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond”. Jezus werd het offerlam dat God gaf voor de zonden van deze wereld.

Het concept van verlossing was al aan het oude Israël bekend gemaakt door het offersysteem van het Oude Verbond. In Hebreeën 9:22 lezen we: “nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving” (of verlossing). In vers 28 wordt deze gedachte vervolgd: “... Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen”. De apostel Johannes voegt daaraan toe: “... en het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Joh. 1:7).

Verlossing wordt omschreven als “een kwijting, voornamelijk door het betalen van een prijs; ... met betrekking tot de speciale tussenkomst van God voor het behoud van de mensheid” (Unger’s Bible Dictionary, 1972, “Verlossing”). Met andere woorden, verlossing is een handeling van God die ervoor zorgt dat wij bevrijd worden van de schuld, die wij op ons geladen hebben door onze zonden, door de dood van Christus in de plaats te stellen van de straf die wij verdienen.

Toch zal God alleen verlossing bieden aan degenen die zich oprecht bekeren. Dat is de reden waarom bekering ons uitgangspunt is om verlossing te ontvangen en om een langdurige relatie met onze Schepper aan te gaan. Diegenen die zich waarlijk bekeren van het zondigen uit gewoonte zullen vergeven worden en zullen de verloste dienaren van God worden.


The Book of Revelation Unveiled © 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.