Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God
Bijbelstudie Cursus Les 7
De Roeping door God
¨ Inleiding
¨ God Wil een Relatie Met Ons
¨ Wie Wordt door God Geroepen?
¨ Geschenken van God: De Basis van onze Relatie met Hem
¨ Gods Beloftes aan Abraham
¨ Gods Verbond met het Oude IsraŽl
¨ De Noodzaak van een Nieuw Verbond
¨ Liefde is de Basis van Gods Relatie
¨ Slechts Weinigen hebben ooit Gods Roeping Geaccepteerd
¨ Genade: De Wijze waarop God met ons Omgaat
¨ Hoe Bijbelse Aanhalingen en Referenties te gebruiken
¨ Gods Relatie met het Oude Israël
¨ Waarom wij een Verlosser nodig hebben
¨ Bent u Geroepen?
¨ Terug naar het Begin
¨ Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Calling of God
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 7 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
 

Gods Relatie met het Oude Israël

Gods uitnodiging tot een relatie gaat soms boven het persoonlijke niveau uit. Hij nodigde de gehele natie Israël uit om een relatie met Hem aan te gaan. Die verbintenis was gebaseerd op een verbond dat de beloftes, verwachtingen en voorwaarden, die van belang waren voor deze relatie, omvatten.

Door Mozes vertelde God de Israëlieten “Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn een heilig volk” (Ex. 19:5-6).

Deze relatie was tot op zekere hoogte gebaseerd op het huwelijksverbond. Het lag echter niet in Israëls hart om God te gehoorzamen. Door de profeet Jeremia vertelde God aan Israël “Maar zoals een vrouw ontrouw wordt aan haar vriend, zo zijt gij Mij ontrouw geworden, huis Israëls. . . “ (Jer. 3:20). Eerder al had God tegen Samuël gezegd “. . . Maar mij hebben zij verworpen, dat Ik geen koning over hen zou zijn” (1 Sam. 8: 7).

Let op Gods beoordeling van de verwerping door Israël van Hem als hun God en Leider.

“Hoort, hemelen, en aarde, neig uw oor, want de Here spreekt: Ik heb kinderen grootgebracht en opgevoed, maar zij zijn van Mij afvallig geworden. Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, maar Israël heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht. . . Zij hebben de Here verlaten, de Heilige Israëls versmaad, zich achterwaarts gewend” (Jes. 1: 2-4).

Hoe was Gods reactie op deze verwerping? “. . . Nochtans zwoer Ik in de woestijn, dat Ik hen zou verstrooien onder de volken en verspreiden over de landen, omdat zij mijn verordeningen niet opvolgden, mijn inzettingen verwierpen, mijn sabbatten ontheiligden en omdat hun ogen gevestigd waren op de afgoden van hun vaderen” (Ez. 20:23-24).

Hoewel de oude Israëlieten God verwierpen en de uitnodiging tot een relatie met God weigerden, verlangde Hij nog steeds zeer naar een relatie met mensen. Hoewel God de Israëlieten strafte, heeft Hij noch hen noch hun afstammelingen volledig verworpen. Paulus legt uit: “Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israëliet, uit de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft” (Rom. 11:1-2).

Paulus gaat verder met: “. . . wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden” (verzen 25-26).

Paulus eindigt met: “Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden . . . “ (verzen 28-31).

Vanwege de grootheid van Gods genade brengt Hij het plan ten uitvoer om het volk Israël tot volledige bekering te brengen en, werkende door hen, alle andere mensen uit te nodigen om een zelfde relatie met Hem aan te gaan.

God is getrouw. Hij geeft een relatie die Hij aangegaan is niet op zolang er hoop blijft op bekering en herstel van de betrokken partijen.


The Book of Revelation Unveiled © 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.