Welkom bij de Multiple Choice Bijbelstudie Cursus vragen van United Church of God Holland.
Deze test van Les 7 bestaat uit 23 meerkeuze vragen.
Vul uw antwoorden in en sluit af door op de uitslagknop aan het eind te klikken.
Veel succes!

1. Wie eigenlijk Degene die roept en ware Christelijke bekering tot stand brengt?
a)God de Vader Zelf (Johannes 6:44, 65)
b)Andere Christenen
c)De Engelen
d)De Kerk

2. Gods ware roeping wordt gekenmerkt door:
a)Door heel beperkte acceptatie (Lucas 12:32)
b)Vrijwel geheel universele acceptatie
c)Verwerping, maar alleen door de seculiere wereld
d)Acceptatie door alle religieuze mensen

3. Hen die oprecht Gods roeping accepteren worden soms naar gerefereerd als:
a)Hen van “die weg”
b)De Eerstelingen
c)Hen die waarlijk geheiligd zijn door God
d)Alle bovenstaande antwoorden zijn goed

4. Wat biedt God aan de mens gekoppeld aan Zijn roeping?
a)Eeuwig Leven
b)Genade
c)Vergeving
d)Alle bovenstaande antwoorden zijn goed

5. Welke condities legt God op voor het ontvangen van Gods Heilige Geest?
a)Onmiddelijk afstand doen van alle wereldlijke zaken
b)Gehoorzaamheid (Acts 5:32)
c)Lid worden van een kerk van eigen keuze
d)Een volledige studie naar alle religies inclusief Islam en het Hindisme

6. Wat is de fundamentele bijblese volgorde van stappen voor behoud?
a)Boetedoening– waterdoop – het ontvangen van de Heilige Geest
b)Boetedoening gevolgd door doop namens anderen
c)Berouw-bekering – waterdoop-handenoplegging – het ontvangen van de Heilige Geest
d)Het getuigen aan anderen–Waterdoop –Het ontvangen van de Heilige Geest

7. e eerste Messianse profetie in de Bijbel staat in:
a)Jesaja
b)Genesis (3:15)
c)Mattheüs
d)Malachi

8. Aan patriarch werd vele vele van Gods aanvankelijke beloftes gedaan?
a)Abraham
b)Henoch
c)Metuzalem
d)Abel

9. Welke basiche kenmerken van Abraham bracht hem in de gunst bij God?
a)Een onophoudelijke studie van de Orale wetten
b)Een buitengewoon begrip van genealogie
c)Zijn toewijde liefde voor zijn neef Lot
d)Gehoorzaamheid aan alle wetten van God (Genesis 26:5)

10. Aan Abraham werd beloofd:
a)Behoud uitsluitend via genade
b)Behoud via een combinatie van geloof met werken
c)Behoud uitsluitend via werken
d)Geen van bovenstaande antwoorden

11. Uiteindelijk werd aan Abraham beloofd:
a)Enkel het land van Palestina
b)Alles behalve het land waar Sodom was gesitueerd
c)Als erfenis de hele wereld (Romeinen 4:13)
d)Het land wat nu Saudi Arabië is

12. Wanneer zullen de eerstelingen van God definitief de Abrahamse beloftes ontvangen?
a)Wanneer ze gereed zijn om ze te ontvangen
b)Aan het einde van het Millennium
c)Bij de eerste opstanding (1 Korinthiërs 15)
d)Gedurende het Oordel van de Witte Troon (Openbaring 20)

13. Het probleem met het Eerste of Oude Verbond was
a)Israëls ongehoorzaamheid aan God
b)De hardheid van de bijbelse wetten
c)Een serieuze strukturele fout in het verbond zelf
d)Het verzuim om de Heidenen in de bepalingen op te nemen

14. Waarom hebben we een Nieuw verbond nodig?
a)Om Israël uit te sluiten als een van de partijen
b)Om betere en meer menselijke bijbelse wetten te verkrijgen
c)Opdat de wetten van God in onze harten geplaatst kunnen worden (Jesaja 31:31)
d)Om de bepalingen van de wet te kunnen uitschakelen

15. Bijbels gezien, impliceert ware liefde hoofdzakelijk
a)Veroordeling van moedwillige ongehoorzaamheid
b)Liefde voor vrienden en haar tegen vijanden
c)Het houden van Gods wetten (1 Johannes 5:3)
d)Altruistische gevoelens jegens ontwikelingslanden

16. Bijbelse definitie van de Kerk is:
a)Een gebouw waar mensen elkaar ontmoeten
b)De leden van het Lichaam van Christus (1 Korinthiërs 12)
c)Allen de kerkdiensten bezoeken
d)Allen die Christus belijden met of zonder gehoorzaamheid aanGods wetten

17. Wie is het levende Hoofd van Gods Kerk?
a)Jezus Christus
b)De Hoofd Pastor
c)De Paus
d)De meest capabele lid of dienaar

18. Welke uitdrukking beschrijft het beste de omvang van de Kerk?
a)De universele congregatie
b)Vele denominaties samenverenigd
c)Een grote verzameling van alle geloof bij elkaar
d)Een klein kuddeke (Lucas 12:32)

19. Deelname aan de boom des Levens in beide Testamenten symboliseert:
a)Enkel de definitieve bestemming van de 144.000 van Openbaring
b)Enkel de definitieve bestemming van fysiek Israël
c)Eeuwig leven in Gods Koninkrijk
d)Een goed en gezond fysiek leven hier op aarde

20. U weet dat u door God wordt geroepen voor uw behoud als:
a)U een goed gevoel in uw hart erover heeft
b)U goed omgaat met gelovigen
c)U van mensen houdt van alle geloofsbelijdenissen
d)God u verstand opent voor Zijn waarheid en Zijn geestelijke doel

21. Wat waren de voorwaarden van het Oude Verbond?
a)God gehoorzamen
b)Gedoopt worden
c)Een tabernakel bouwen
d)Om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen

22. Een Verbond is:
a)Een belofte
b)Een overeenkomst
c)Een contract
d)Alle bovenstaande antwoorden zijn goed

23. Omdat Israël zich niet heeft gehouden aan zijn verplichtigen van het Oude Verbond …
a)Heeft God hun verstrooid naar alle landen
b)Heeft God hun in ballingschap laten gaan
c)Is God een Nieuw Verbond met ze aangegaan
d)Alle bovenstaande antwoorden zijn goed