Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God
Bijbelstudie Cursus Les 7
De Roeping door God
¨ Inleiding
¨ God Wil een Relatie Met Ons
¨ Wie Wordt door God Geroepen?
¨ Geschenken van God: De Basis van onze Relatie met Hem
¨ Gods Beloftes aan Abraham
¨ Gods Verbond met het Oude IsraŽl
¨ De Noodzaak van een Nieuw Verbond
¨ Liefde is de Basis van Gods Relatie
¨ Slechts Weinigen hebben ooit Gods Roeping Geaccepteerd
¨ Genade: De Wijze waarop God met ons Omgaat
¨ Hoe Bijbelse Aanhalingen en Referenties te gebruiken
¨ Gods Relatie met het Oude Israël
¨ Waarom wij een Verlosser nodig hebben
¨ Bent u Geroepen?
¨ Terug naar het Begin
¨ Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Calling of God
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 7 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
 

God Wil een Relatie Met Ons

We hebben allemaal wel eens de eeuwenoude vraag horen stellen over wat er het eerst was, de kip of het ei. De vraag zou op onze relatie met God kunnen slaan: Wat was er als eerste, de behoefte van de mens aan een relatie met God of Gods wens van een relatie met de mens? Hier is het antwoord:

   De apostel Johannes legt uit: “Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad” (1 Joh. 4:19, nadruk onzerzijds). Johannes zegt ook, “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben,maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als verzoening voor onze zonden” (vers 10, NBG-vertaling). Het was duidelijk Gods wens en plan om een relatie tussen mensen en Hemzelf tot stand te brengen.

   We moeten Gods doel met het scheppen van ons voor ogen houden. Voorgaande lessen van deze Bijbelstudie cursus behandelden uitgebreid Zijn doel en plan met de mensheid. We hebben geleerd dat God de mensheid ontwierp om Zijn eigen karakter te weerspiegelen – om te zijn zoals Hij is. “Ten dage, dat God Adam schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods” (Gen. 5:1). “En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem” (Gen. 1:27).

   We moeten eerst een paar basisprincipes met betrekking tot relaties overwegen, voordat we gaan spitten in de details van Gods toewijding aan en Zijn verwachtingen van Zijn relatie met ons.

   Eerst moeten we ons afvragen: Wat is een relatie? Webster’s New World College Dictionary definieert het als “de kwaliteit of staat van het verbonden zijn, een constante verbintenis of omgang tussen mensen.”

God stelde dit type van relatie in met het oude Israël, toen Hij zei: “Ik zal in uw midden wandelen en u tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn” (Lev. 26:12).

Deze paar woorden sommen op wat God verwacht van Zijn relatie met mensen. Merk de twee aspecten van Gods eenvoudige stelling op.

Ten eerste uit Hij zijn wens dat wij Hem erkennen en accepteren als de Allerhoogste. Dan uit Hij Zijn wens om omgang te hebben met – een relatie hebben met – degenen die Hem accepteren als hun God.

Wanneer we begrijpen dat God een relatie verlangt met ons, moeten we meer dan ooit erkennen dat we Hem waarlijk nodig hebben. De apostel Paulus herinnert ons eraan: “Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als óns werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk” (2 Kor. 3:5 NBG vertaald).

De apostel Johannes omschrijft in het kort de aard van de relatie die we hebben met God. “Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden…! Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is” (1 Joh. 3:1-3).

Hier zien we het doel met de schepping van de mensheid: God is bezig een familie te creëren – Zijn eigen familie. Hij ontwierp ons zodat we een speciale Vader-kind relatie met Hem kunnen hebben. God is van plan Zijn onsterfelijkheid aan ons te schenken. Zoals Paulus uitlegt, “want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen (1 Kor. 15:53). God wil een eeuwige relatie met ons als Zijn kinderen.

Paulus zegt ons dat “God, onze Heiland, (..) wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen” (1 Tim. 2:3-4). God heeft een plan ontworpen om deze relatie met elk menselijk wezen mogelijk te maken volgens Zijn tijdschema. Zoals Petrus schreef: “De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hi niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen” (2 Petr. 3:9).

Merk op dat Petrus zegt dat bekering een integrale rol uitmaakt in het verstevigen van de relatie tussen God en mens. God wil heel graag die relatie beginnen. Maar Hij laat het afhangen van onze wil om onze vroeger wegen te herkennen, erkennen en ons ervan te bekeren en ons voornemen om Hem te zoeken. Alleen dan kan God ons bevrijden van de doodstraf die we verdienen vanwege onze zonden. (Voor meer details, zie het kader “Waarom wij een Verlosser nodig hebben”).


The Book of Revelation Unveiled © 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.