Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God
Bijbelstudie Cursus Les 7
De Roeping door God
¨ Inleiding
¨ God Wil een Relatie Met Ons
¨ Wie Wordt door God Geroepen?
¨ Geschenken van God: De Basis van onze Relatie met Hem
¨ Gods Beloftes aan Abraham
¨ Gods Verbond met het Oude IsraŽl
¨ De Noodzaak van een Nieuw Verbond
¨ Liefde is de Basis van Gods Relatie
¨ Slechts Weinigen hebben ooit Gods Roeping Geaccepteerd
¨ Genade: De Wijze waarop God met ons Omgaat
¨ Hoe Bijbelse Aanhalingen en Referenties te gebruiken
¨ Gods Relatie met het Oude Israël
¨ Waarom wij een Verlosser nodig hebben
¨ Bent u Geroepen?
¨ Terug naar het Begin
¨ Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Calling of God
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 7 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
 

Gods Verbond met het Oude Israël

God heeft ook andere beloftes gedaan die in de Bijbel zijn opgenomen. Vaak gaf Hij deze in de vorm van verbonden. Een verbond is een overeenkomst, verdrag of contract tussen twee of meerdere partijen. In de Bijbel impliceert deze term echter meer een formele verplichting tot een relatie. In de verbonden die van God uitgaan is geen onderhandeling over voorwaarden mogelijk. God bepaalt alle voorwaarden. De mensen konden Gods voorstel ofwel aannemen ofwel verwerpen. Zij hadden geen zeggenschap in het raamwerk van het verbond.

   Het is vrij duidelijk waarom verbonden geen overeenkomsten konden zijn waarbij onderhandeld kon worden tussen gelijkwaardige partijen. God is de Schepper en wij zijn Zijn Schepping. Ons welzijn is afhankelijk van Zijn liefde en gunst. The New Osford Dictionary of English omschrijft het theologische gebruik van de term verbond als “een overeenkomst die een relatie van toewijding voortbrengt tussen God en Zijn volk.”

   Een van de belangrijkste verbonden die God sloot was met de Israëlieten, Abrahams afstammelingen door zijn zoon Isaak en kleinzoon Jakob (later Israël genoemd). De apostel Paulus zegt van hen: “immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften: hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus” (Rom. 9:4-5)

Hoe omschreef Paulus de verbonden tussen God en Israël?

“. . . Dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld” (Ef. 2:12).

   Merk op dat Paulus het heeft over “de verbonden der belofte”. Door deze verbonden bood God geweldige beloften en zegeningen aan aan de Israëlieten. Indien zij zouden gehoorzamen beloofde God van hun een grote natie te maken en hen te beschermen, te zegenen en voor hen te zorgen (Lev. 26:3-13; Deut. 28:1-14).

Wat waren de voorwaarden van Gods verbond met het oude Israël?

“Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bew2aart, dan zult ij uit alle volken Mij ten eigendom zijn. . . “ (Ex. 19:5).
“En het gehele volk antwoordde eenparig: Alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen” (vers 8).

   De Israëlieten gingen akkoord met Gods voorwaarden en Hij bevestigde Zijn verbond met hen. “. . . Maar dit gebod heb Ik hun gegeven: Hoort naar mijn stem, dan zal Ik u tot een God en zult gij Mij tot een volk zijn, en wandelt op de ganse weg die Ik u gebied, opdat het u welga” (Jer. 7:23).

Wat zou er volgens God gebeuren indien de Israëlieten niet zouden voldoen aan hun verplichtingen van het verbond?

“Maar indien gij naar Mij niet luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen versmaadt en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij geen van mijn geboden doet en mijn verbond verbreekt. . . en met verschrikking u bezoeken: tering en koorts, die  de ogen verteren en het leven doen verkwijnen; dan zult gij tevergeefs uw zaad zaaien, want uw vijanden zullen het eten. Ik zal mijn aangezicht tegen u keren, zodat gij voor uw vijanden geslagen zult worden, en die u haten, zullen over u heersten, en gij zult vluchten, zonder dat iemand u vervolgt. En indien gij desniettegenstaande niet naar Mij luistert, dan zal Ik u blijven tuchtigen wegens uw zonden, tot zevenmaal toe” (Lev. 26:14-18)

   De meeste verbonden omvatten en omschrijven de verplichtingen en verantwoordelijkheden waaraan elke partij verplicht is zich te houden. Net als met het verbond dat God sloot met Abraham, bevatte ook het verbond dat God sloot met Israël voorwaarden, taken en verplichtingen. De acceptatie van deze voorwaarden door het volk bevestigde hun relatie met God. Later sneed hun ongehoorzaamheid hen af van de zegeningen die God hen beloofd had.

Beloofde God dat Hij een nieuw verbond zou sluiten tussen Hemzelf en Israël?

“Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te eiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des Heren” (Jer. 31:31-32).

Wat bracht de breuk teweeg in het eerste verbond dat God sloot met Israël?

“Want indien dat eerste onberispelijk ware geweest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede. Want Hij berispt hen, als Hij zegt: Zie er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen” (Hebr. 8:7-8).

   Israël brak het verbond met God. De fout in dat relationele verbond lag bij het volk en niet bij het verbond. God vervulde Zijn gedeelte. De Israëlieten slaagden er eenvoudigweg niet in om te voldoen aan de beloften die zij aan God hadden gedaan.

Hoe en waarom slaagden de Israëlieten er niet in om te voldoen aan de verplichtingen van het verbond?

“Zij onderhielden Gods verbond niet, zij weigerden in zijn wet te wandelen en vergaten zijn werken en zijn wonderen, die Hij hun had doen zien” (Ps. 78:10-11).

“En niet worden gelijk hun vaderen, een weerbarstig en weerspannig geslacht, een geslacht, onstandvastig van hart, en welke geest niet trouw was jegens God” (vers 8).

”Och hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl mocht gaan!” (Deut. 5:29).

   Door ongehoorzaam te zijn aan God – Zijn geboden te minachten – schond Israël de voorwaarden van het verbond. De Israëlieten hadden eenvoudigweg niet een verlangen, toewijding of gewilligheid om Gods wegen en instructies te volgen. Ze deden wat in de aard der mensen ligt, namelijk God ongehoorzaam te zijn en Zijn wetten te haten (Rom. 8:7).


The Book of Revelation Unveiled © 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.