Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God
Bijbelstudie Cursus Les 7
De Roeping door God
¨ Inleiding
¨ God Wil een Relatie Met Ons
¨ Wie Wordt door God Geroepen?
¨ Geschenken van God: De Basis van onze Relatie met Hem
¨ Gods Beloftes aan Abraham
¨ Gods Verbond met het Oude IsraŽl
¨ De Noodzaak van een Nieuw Verbond
¨ Liefde is de Basis van Gods Relatie
¨ Slechts Weinigen hebben ooit Gods Roeping Geaccepteerd
¨ Genade: De Wijze waarop God met ons Omgaat
¨ Hoe Bijbelse Aanhalingen en Referenties te gebruiken
¨ Gods Relatie met het Oude Israël
¨ Waarom wij een Verlosser nodig hebben
¨ Bent u Geroepen?
¨ Terug naar het Begin
¨ Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
The Calling of God
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 7 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
 

Slechts Weinigen hebben ooit Gods Roeping Geaccepteerd

De Bijbel vertelt ons dat de eerste mensen Gods aanbod om een relatie met Hem aan te gaan verwierpen. Adam en Eva namen de beslissing om Gods instructies niet te gehoorzamen. Het resultaat daarvan was dat God hen uit de Hof van Eden verdreef.

Niet lang na de ervaring van onze eerste voorouders in de Hof van Eden begonnen de mensen de verering van God te vervangen door hun eigen vormen van aanbidding. Ze vervielen al snel in afgoderij door bewust Gods wetten af te wijzen. Net als bij Adam en Eva wezen zij, door hun handelen, een intieme relatie met God af (Gen. 6:3-7). Het gedrag van de mensheid werd zo destructief dat God uiteindelijk de slechte maatschappij van die tijd vernietigde in de grote zondvloed in de tijd van Noach.

Merk op waar Paulus de schuld van de breuk in de relatie tussen God en mens legt. “Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben” (Rom. 1: 18-20).

Hoewel de mens over het algemeen Hem heeft afgewezen, heeft God een aantal mensen door de eeuwen heen uitgekozen om een persoonlijke relatie met Hem te genieten.

In Genesis 6:8 vinden we dat Noach “vond genade in de ogen des Heren.”  Noach was een “rechtvaardig man” (vers 9). God riep Noach om te prediken tot de bewoners van de aarde van voor de vloed (2 Petr. 2:5). Zij verwierpen echter allen Zijn boodschap. Slechts Noach en zijn familie overleefden de vloed.

Hebreeën 11 somt de lijst van voorbeelden op van andere rechtvaardige mensen, met wie God een relatie had, die leefden in de tijd voor Christus. Hebreeën 11 wordt vaak het geloofshoofdstuk genoemd, omdat degenen die erin genoemd worden trouw waren aan God.


The Book of Revelation Unveiled © 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.