Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
¬ Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

Andere vormen van de doop

Toen Johannes de Doper sprak over dopen met vuur en dopen met de Heilige Geest, wat bedoelde hij precies?

Let eens nauwkeurig op de woorden die Johannes hanteerde: "Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer geheel zuiveren en Zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur" (Mattheüs 3:11-12).

Het woord dopen betekent "nzetten" of "onderdompelen" in iets. John doopte in water door mensen in het water van de Jordaanrivier onder te dompelen.

Maar hij verklaarde dat Christus verder zou gaan dan wat hij deed. Hij verklaarde zijn verwijzing naar de doop met vuur gelijk daarna. Zij die weigeren zich te bekeren worden als "kaf" beschouwd en zullen aan het eind van de era, in de poel des vuurs (Openbaring 20:15) worden geworpen.

Jezus Zelf gaf ook een uitleg van de doop met de Heilige Geest. Hij vertelde Zijn discipelen dat "...Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze" (Handelingen 1:5).
Dit werd vervuld een paar dagen later op Pinksteren toen de discipelen van Christus "allen vervuld met de Heilige Geest" werden (Handelingen 2:1-4).

Wat bedoelt Paulus in 1 Corinthiërs 12:13 wanneer hij zegt, "want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt? Later in het zelfde hoofdstuk verklaart Paulus waar hij over spreekt. "Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden" (vers 27).

Dat lichaam wordt uitdrukkelijk geïdentificeerd als "kerk van God" in Handelingen 20:28.Wie de Heilige Geest ontvangt wordt onmiddellijk "gezet in" en tot een lid gemaakt van het "lichaam van Christus," de Kerk van God. (Voor meer details op deze andere vormen van de "doop" wees vrij om uw gratis exemplaar van het boekje "De Weg naar Eeuwige Leven" aan te vragen).


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.