Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

Het belang van Berouw

Wij hebben reeds geleerd dat wij bekeren door ons van de zonde af te keren en ons leven over te geven aan God. Berouw begint met de roeping van God -  het openen van ons verstand, zodat wij Zijn Woord correct begrijpen. Dan moeten wij voor Zijn hulp bidden en de Bijbel beginnen te bestuderen om te weten te komen wat wij moeten veranderen. Wij doen dit door onze overtuigingen, ons gedrag, onze gewoonten, tradities en gedachten met de Heilige Bijbel te vergelijken. Het Woord van God is de enige betrouwbare norm waaraan wij ons houdingen en gedrag kunnen meten.

Dit grondige proces van zelf-onderzoek is essentieel als ons berouw echt is, en het kan een aanzienlijke hoeveelheid van onze tijd vergen, vooral als wij onbekend zijn met de Bijbel. Laten we nu kijken wat de Bijbel over echte berouw te zeggen heeft en welk belang onze verhouding met God heeft.

Beklemtoonde Jezus het belang van berouw?

"Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering" (Lukas 5:32).

"En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken, [en Hij zeide]: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie"(Markus 1:14, 15; vergelijk Mattheüs 4:17).

Jezus onderwees dat onze belangrijkste prioriteit  het binnengaan van het Koninkrijk van God zou moeten zijn (Mattheüs 6:33). Vanaf  het begin van Zijn openbaar
optreden benadrukte hij dat berouw en bekering een integraal onderdeel vormen van het bereiken van dat doel.

Predikten de profeten van het Oude Testament over bekering?

"Ook heeft de HERE al zijn knechten, de profeten, tot u gezonden, vroeg en laat, doch gij hebt geen gehoor gegeven noch uw oor geneigd om te horen –: Bekeert u toch een ieder van zijn boze weg en van de boosheid uwer handelingen, dan blijft gij in het land dat de HERE u en uw vaderen gegeven heeft van eeuw tot eeuw" (Jeremia 25:4-5).

Moet deze zelfde boodschap aan de gehele wereld gepredikt blijven worden?

"Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem" (Luke 24:44-47).

De Bijbel laat een God zien Die consequent is. Vanaf het begin heeft hij Zijn bedienden met dezelfde boodschap gestuurd: "Daarom zal Ik u richten, huis Israëls, ieder naar zijn eigen wegen, luidt het woord van de Here HERE. Bekeert u en wendt u af van al uw overtredingen, dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden. Werpt alle overtredingen die gij begaan hebt, van u weg, en vernieuwt uw hart en uw geest. Waarom toch zoudt gij sterven, huis Israëls?" (Ezechiel 18:30-31).

 Moet iedereen zich bekeren?

"Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen" (Lukas 13:3; vergelijk Handelingen 17:30; 2 Peter 3:9).

Het eeuwige leven in het Koninkrijk van God is alleen beschikbaar voor hen die zich van hun zonden bekeerd hebben! Er zijn geen uitzonderingen, "Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods" (Romeinen 3:23).


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.