Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
¬ Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

De bredere concepten van zonde in de Bijbel

De Hebreeuwse en Griekse woorden die met het woord "zonde" vertaald worden zijn door de hele Bijbel heen grotendeels gebaseerd op twee concepten.

De eerste is overtreding. Overtreden betekent "overschrijden" of "verder dan een vastgestelde grens of limiet gaan." Dit concept kan worden vergeleken met een atletisch speelveld met lijnen die de grenzen waarbinnen het spel wordt gespeeld aangeven. Wanneer een speler buiten die grenslijnen treedt, heeft hij een "overtreding" begaan en is buiten de grenzen gegaan. De grenzen worden geplaatst om het speelgebied te bepalen, en de spelers dienen binnen die grenzen van dat gebied te blijven.

Het grootste deel van de andere woorden vertaald met "zonde" in de Bijbel impliceert een tweede concept: "het doel missen."

Opnieuw, gebruikmakend van een analogie uit de sportwereld, als een speler op het doel richt en mist, hoeveel punten krijgt hij? Niets. Hij miste het doel; hij miste hetgeen waar hij op richtte.

Deze opvatting van zonde omvat het concept van het opgaan in één richting en afdwalen van het pad en niet verdergaan in de voorgenomen richting, met het resultaat dat wij het einddoel niet bereiken. Wij falen.

Dit concept omvat ook het idee van het er niet in slagen om de standaardnorm te behalen. Bijvoorbeeld, de meeste academische cursussen en de testen worden genormeerd volgens een minimumnorm. Als wij niet aan die norm voldoen, dan komen we tekort hebben we die test of cursus niet gehaald en gaan we niet over.

.Beide concepten, overtreden en het doel missen, impliceren basische vereisten. Als wij overtreden, als wij vastgestelde grenzen of limieten overschrijden, dan moeten wij grenzen of limieten hebben over te kunnen overschrijden. Als wij het doel missen moeten wij een streven, een doel of een norm hebben gemist. Zonde, is daarom het overschrijden van grenzen die God heeft gesteld voor ons, ofwel het doel missen dat God heeft vastgelegd.

Hier is waar de bijbelse definities van zonde belangrijk worden-omdat deze schriftgedeeltes de grenzen en normen bepalen die God voor ons heeft opgesteld. Zij bepalen het speelgebied waarin wij ons leven moeten leiden. Zij bepalen ook de doelstellingen waarnaar wij moeten streven, de minimumnormen die van ons wordt verondersteld om na te komen. Met andere woorden, de bijbelse definities van zonde tonen ons de Gods standaarden die Hij ons gegeven heeft welke aangeven wat voor Hem aanvaardbaar en wat niet aanvaardbaar is. Zij tonen ons wat voldoet en wat te kort schiet aan die normen, de fundamentele principes dat God ons heeft gegeven om naar te leven.

De definities van zonde in de Bijbel zijn geen simpele willekeurige regels van "doen" en "niet doen".
In plaats daarvan, tonen zij ons de manier die God wil dat wij ons leven leiden, de geestelijke principes die Zijn karakter reflekteren.


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.