Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

Doop: waarom hebben wij het nodig?

Welk deel van het bekeringsproces volgt op ware bekering?

"En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen"(Handelingen 2:38)

 "En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam. "(Handelingen 22:16).

Het is door de doop dat wij ons formeel verplichten om ons voortdurend van onze zonden af te keren en ons leven over te geven aan God.

 Doopten Jezus en deapostelen bekeerlingen?

"Toen nu de Here vernam, dat de Farizeeën gehoord hadden, dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, – ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen – verliet Hij Judea en vertrok weder naar Galilea."(Johannes 4:1-3).

"En Crispus, de overste der synagoge, kwam tot geloof in de Here met zijn gehele huis, en vele van de Korintiërs, die hem hoorden, geloofden en lieten zich dopen" (Handelingen 18:8).

Wil Jezus dat Zijn volgelingen nieuwe discipelen blijven dopen?

"En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld" (Mattheüs 28:18, 20).

Jezus beval Zijn discipelen te blijven dopen na Zijn dood en opstanding. Zijn belofte om met hen te zijn tot het einde der tijden - dat nog niet is aangebroken - laat zien dat Hij bedoelde dat de doop een onderdeel van de verantwoordelijkheden van Zijn volgelingen zou zijn voor alle eeuwen, met inbegrip van de huidige tijd.

Waarom is de doop belangrijk?

"Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden" (Markus 16:16).

De doop is de kern van Gods vergeving van onze zonden en Zijn gift van behoud. Door Zijn dood betaalde Christus de boete (Romeinen 6:23) voor onze zonden. Bij de Pascha maaltijd, de nacht vóór Zijn kruisiging, zegende Jezus een beker wijn en zei tegen Zijn discipelen, "Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden" (Mattheüs 26:28).

Paulus legde uit dat de "God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is" (Romeinen 5:8). Dan voegde hij er aan toe, "...  Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn. (vers 9). Paulus schreef ook," Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven "(2 Timoteus 2:11)

Op welke manier sterven wij met Christus?

"... Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?" (Romeinen 6:3).

De doop is een symbolische begrafenisceremonie - door Jezus Zelf geboden - waardoor wij Zijn dood als offer voor onze zonden aanvaarden. schreef Paulus, "Want vóór alle dingen heb ik u overgegeven", schreef Paulus "hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften"(1 Corinthiërs 15:3, 4) .

Paulus legde ook uit: "...Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden "(Romeinen 3:23-25).

Door de ceremonie van doop worden wij op symbolische wijze verenigd met Christus in de dood. "Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan Zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan Zijn opstanding; dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn" (Romeinen 6:5, 6).

Welke verantwoordelijkheid komt met doop?

"Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen" (Romeinen 6:4).

" Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God "(verzen 11-13).

Doop betekent het eind van een leven van zondige gewoonten en het begin van een nieuw leven toegewijd aan rechtvaardigheid. "... Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken" (Titus 2:11-14).

Omvat deze verantwoordelijkheid ook het leiden van een gehoorzaam leven?

"Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat" (Mattheüs 4:4).

"Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen" (Handelingen 5:29; vergelijk 2 Korinthiërs 10:35).

De leer van de volledige Bijbel - zowel het Oude als het Nieuwe testament - is onze gids gids geworden van het leven. Het Nieuwe Testament legt uit hoe wij het Oude Testament moeten toepassen onder het Nieuwe Verbond. De nadruk van het Nieuwe Verbond is op de juiste implementatie van de geest van God's wet.
 
We kunnen niet langer meer leven zoals we maar willen, en de instructies van God negeren. Jezus maakte dit overduidelijk: "Niet een ieder, die tot Mij zegt: 'Here, Here', zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: 'Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?' En dan zal Ik hun openlijk zeggen : 'Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid'" (Mattheüs 7:21-23). Wij moeten wetteleijk ofwel volgens de wet leven, niet wetteloos!

 Waarom werd Jezus gedoopt?

"Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. 14 Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij?
Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem geworden. (Mattheüs 3:13-15).

"En het geschiedde in die dagen, dat Jezus Nazaret in Galilea verliet en Zich door Johannes in de Jordaan liet dopen" (Markus 1:9).

Jezus werd geboren om een perfect voorbeeld voor ons te zijn als fysiek menselijk wezen. Hoewel Hij nooit zondigde en nooit vergeving nodig had, werd Hij gedoopt om ons tot voorbeeld te zijn dat wij zouden moeten volgen. Zoals Hij werd gedoopt, zo dienen wij te worden gedoopt. Hij liet ons persoonlijk zien dat doop de manier is om ons met Hem in dood te verenigen zodat onze zonden kunnen worden vergeven.

 Dienen kinderen gedoopt te worden?

"En Crispus, de overste der synagoge, kwam tot geloof in de Here met zijn gehele huis, en vele van de Korintiërs, die hem hoorden, geloofden en lieten zich dopen." (Handelingen 18:8).

"Toen werden hen die graag zijn woord ontvingen gedoopt" (Handelingen 2:41).

 "Toen zij echter geloof schonken aan Filippus, die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte, lieten zij zich dopen, zowel mannen als vrouwen" (Handelingen 8:12).

De doop is voor degenen die volwassen genoeg zijn om de betekenis van berouw, bekering en de doop te begrijpen en te geloven. Behalve voor sommigen in hun late tienerjaren, zijn de meeste kinderen niet oud genoeg om te evalueren waarom zij zondigen. Zij zijn eenvoudig nog niet rijp genoeg om hun eigen natuur te begrijpen en wat er verkeerd aan is.

Kinderen zijn kostbaar voor God. Jezus nam kleine kinderen in Zijn armen en zegende hen (Mark 10:13-16). Maar in elk specifiek voorbeeld van de doop dat in de Bijbel wordt vermeld, zien wij dat zij die worden gedoopt oud genoeg en volwassen waren om berouw, doop en de ernst van hun beloften te begrijpen. Alleen zij die volwassen genoeg zijn om de vruchten van berouw en bekering te produceren zouden moeten worden gedoopt.

Is het soms noodzakelijk om volwassenen opnieuw te dopen?

"En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes.Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus" (Handelingen 19:3-5).

Hoewel deze mensen door de doop van Johannes de Doper waren ondergedompeld, hadden zij niet de Heilige Geest ontvangen (vers 2). Slechts zij die de Geest ontvangen van de God zijn bekeerde discipelen van Christus (Romeinen 8:9). Paulus herdoopte hen in naam van Jezus Christus zodat zij de Heilige Geest zouden ontvangen.

Vandaag de dag zijn vele mensen gedoopt die nooit hebben begrepen wat zonde is of wat echt berouw impliceert. Ook zij zouden opnieuw moeten worden gedoopt om de Geest van de God te ontvangen en bekeerd te worden.

 Hoe zouden wij moeten worden gedoopt?

"Doch ook Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar veel water was, en de mensen kwamen daar en lieten zich dopen;  "(Johannes 3:23). "Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen" (Mattheüs 3:16).

Merk dat Johannes de Doper een plaats koos waar "veel water" was om hen te dopen die naar hem toe kwamen. "En Jezus kwam op... uit het water toen hij werd gedoopt."
Waarom is deze woordkeuze zo belangrijk? Het griekse woord baptizo betekent "onderdompelen," "onderdompelen in."

Jezus gaf ons een voorbeeld van volledige onderdompeling in een plaats waar er "genoeg water" was om dit mogelijk te maken. Alle andere voorbeelden van dopen door de discipelen van Christus die in de Bijbel wordt vermeld, geschiedde volgens dit patroon. We lezen bijvoorbeeld in Handelingen 8:38 "En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem."
Er is in de Bijbel geen voorbeeld van een andere vorm van waterdoop. Het symbool van de doop als het begraven van de oude mens, vereist een ceremonie die een ware begrafenis voorstelt. Alleen een doop door onderdompeling voldoet aan deze symbolische vereiste. Daarom zouden ook wij naar het voorbeeld van onze Verlosser, volledig in water moeten worden ondergedompeld als wij worden gedoopt, en op symbolische wijze onze oude mens begraven in een watergraf.


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.