Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

Geloof, Keus en Toewijding

Wat zou onze hoogste prioriteit moeten zijn zodra wij bekeerd zijn en gedoopt worden?

"Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden" (Mattheüs 6:33).

"Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben" (Exodus 20:3).

"Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon" (Mattheüs 6:24).

God wil dat wij gehoorzaamheid aan Hem en het zoeken van Zijn rechtvaardigheid voor alle andere dingen in ons leven stellen. Onze toewijding om Hem van ganser harte te dienen  kan ons echter voor moeilijke beslissingen plaatsen. Paulus verklaart: "... Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden" (2 Timoteüs 3:12). Daarom moeten wij vantevoren evalueren hoe sterk onze toewijding aan God is, zodat wij voorbereid zijn om de beslissingen te nemen die Hij wil dat we maken.

Belooft God om hen te helpen die op hem vertrouwen wanneer zij voor moeilijke beslissingen staan?

"Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt" (1 Corinthiërs 10:13).

God vertelt ons dat "De HERE is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest" (Psalm 34:19).

Voor een goed voorbeeld hoe God Zijn gelovige volgelingen uit een crisis bevrijdt, lees dan vooral "Een inspirerend voorbeeld van geloof" verderop in deze les.

Hoe reageert God op hen die weigeren Hem te vertrouwen?

 "Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet hebben verkozen, Mijn raad niet hebben gewild, al Mijn vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen. Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden, de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten.  Maar wie naar Mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil" (Spreuken 1:29-33).

Onze verplichting aan God is noodzakelijk (Markus 8:34-38). Hij vertelt ons: "op zulken sla Ik acht: op de ellendige, de verslagene van geest en wie voor Mijn woord beeft" (Jesaja 66:2).
Zijn reactie op ons hangt in grote mate af van of wij op Hem vertrouwen, of ons geloof in Hem stevig is. (Lees vooral "Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?" verderop in deze les.)


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.