Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
Geloof, Keus en Toewijding
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat nu?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

Gods Genade en Vergeving

Omdat God onze zonden bij de doop vergeeft, moeten wij waarderen hoe groot deze vergeving is. Tegelijkertijd moeten wij beseffen dat deze vergeving verplichtingen met zich meebrengt. Wij moeten ook begrijpen dat sommige godsdienstige leraren, die beweren Christus te vertegenwoordigen, vaak de genade en de vergeving van God verkeerd begrijpen en verkeerd gebruiken.

In de de Bijbel wordt Gods vergevingsgezindheid vaak in rechtstreeks verband gebracht met de genade, die verwijst naar onverdiende gunst die wij van God ontvangen. Genade is ook nauw verwant aan het woord gift. Het verwijst gewoonlijk naar een onverdiende gift of een gunst, zoals de giften van de God van vergiffenis en het eeuwige leven. Het is essentieel dat wij de echte betekenis en het doel van genade en vergeving van God begrijpen. De begrippen zijn nauw met elkaar verbonden in de Bijbel. Beide zijn essentieel voor ons behoud.

De genade van God wordt echter vaak verkeerd voorgesteld door vele godsdienstige leraren.

Hoe wordt de genade van God verkeerd begrepen en misbruikt?

"Want er zijn zekere mensen binnengeslopen – reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven – goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen. ... "(Judas 4).

Zelfs in de dagen van de apostelen van Christus, begonnen slimme "valse apostelen" (2 Corinthiërs 11:13) de schriftgedeelten en het onderwijs van Jezus verkeerd voor te stellen. Zij stelden Gods genade - vooral in de geschriften van Paulus - verkeerd voor (2 Petrus 3:15-16)-als vrijbrief om de wetten van God te negeren. Deze specifieke verdraaiing van de Bijbel, die in vele godsdienstige kringen aanhang heeft, leidt tot toestemming om te zondigen.

Wat bieden dergelijke leraren in plaats van God's wet aan?

"Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke begeerten en door ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken. Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men "(2 Petrus 2:18-19)

Een valse vrijheid - vrijheid van de wetten van God en Zijn gezag- zijn altijd het echte doel van valse leraren geweest. Petrus beschrijft de leraren die verdraaide concepten van "vrijheid" prediken als "vooral hen, die, begerig naar onreinheid, het vlees volgen en (hemelse) heerschappij verachten" (vers 10).

In feite hebben zij de genade van God voorgesteld als onafhankelijkheid van Hem en Zijn wet hebben - notabene dezelfde wet die definieert wat zonde is. Zij hebben een soort vrijheid uitgedragen - een bevrijding van elke verplichting tot gehoorzaamheid aan de geboden van God - die nergens in de Bijbel wordt onderwezen. Zij worden geleid door hun menselijke natuur en vleselijk denken die Paulus als volgt omschrijft: "het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet" (Romeinen 8:7).

Niettemin zijn zij erin geslaagd een belangrijk deel van de belijdende Christenen te doen geloven dat de genade van God hun valse begrip steunt. Wij moeten op onze hoede zijn nooit toe te laten misleid te worden door welke lering dan ook dat genade een vrijbrief is om te zondigen

Hoe beschrijft Peter hen die deze bedriegelijke vrijheid omhelzen?

"Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel"(2 Peter 2:20-22).

Wat voor vrijheid onderwijst de Bijbel dan wel?

"Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?" (Romeinen 6:16).

"Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven" (Romeinen 6:22).

"Spreekt zó en handelt zó als (mensen past), die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden " (Jakobus 2:12).

"Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen" (Jakobus 1:25).

Vandaag de dag overheerst de populaire leerstelling dat geloof alles is dat we nodig hebben voor vergeving en behoud.  Maar volgens de Bijbel, zijn wij "vrijgemaakt van zonde" opdat wij "slaven van God" kunnen worden (Romeinen 6:16). Wij moeten "daders van het woord zijn." Laten wij onderzoeken wat de Bijbel precies vertelt over het verband tussen geloof, werken en gehoorzaamheid aan God.

Openbaart De Bijbel dat geloof gepaard moet gaan met de werken?

"Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood" (Jakobus 2:17).

Jakobus legt verder uit waarom geloof zonder werken (werken waaruit blijkt dat wij echt geloven in God)"dood" en volkomen nutteloos is.
"Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt?  Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde?  Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken;  en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.  Gij ziet, dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. En is niet evenzo Rachab, de hoer, uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heengaan? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood."(Jakobus 2:20-26).

Het punt van Jakobus is dat onze acties aantonen of ons geloof echt is. Bij Abraham bleek dat zijn geloof authentiek was door wat hij deed. Jakobus verklaart dat wij het voorbeeld van Abraham moeten volgen.
Paulus besloot een bespreking over het belang van geloof door het volgende te benadrukken: "Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist" (Romeinen 3:31). Zowel het geloof als de wet van God vormen  essentiële componenten van het berouw-en het bekeringsproces.


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.