Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

Is ons geweten belangrijk?

Moeten we ernaar streven om een schoon geweten te houden nadat we gedoopt zijn?

 "En het doel van (alle) vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof" (1 Timoteüs 1:5).

 "Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil" (Romeinen 13:5).

"Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt" (1 Peter 2:19).

 Zal God ons na de doop onze zonden vergeven?

 "Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; 2 en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld" (1 Johannes 2:1-2; vergelijk 1 Johannes 1:7-9).

"Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid" (1 Johannes 1:9).

Wij zouden vol overgave moeten streven om niet te zondigen, vooral nadat wij zijn gedoopt. Maar wij zijn nog geen volmaakte wezens. Zoals Paulus zei: "Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb" (Philippenzen 3:13). Daarom, als wij ons echt van zonden bekeerd hebben die we na onze doop begaan hebben, vergeeft God ze net zoals Hij dat doet op het moment van de doop zelf.

De sleutel ligt in onze berouwvolle houding. Na de berisping van de leden van de Corinthische kerk voor bepaalde goddeloze houdingen (1 Corinthiërs 3:14), beval Paulus hen om zich te bekeren: "Want al heb ik u door mijn brief bedroefd, ik heb er geen spijt van. Mocht ik er spijt van gehad hebben, ik zie, dat die brief u, indien al, dan toch slechts tijdelijk bedroefd heeft; thans verblijdt het mij, niet, dat gij bedroefd zijt geworden, maar dat de droefheid u tot inkeer heeft gebracht; want gij zijt bedroefd geworden naar Gods wil, zodat gij generlei nadeel van ons hebt geleden. Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, maar de droefheid der wereld brengt de dood. Want zie toch, wat juist deze ervaring van droefheid naar Gods wil u gebracht heeft: welk een ernst, meer nog, verontschuldiging, verontwaardiging, vrees, verlangen, ijver, bestraffing. Gij hebt in allen dele doen blijken, dat gij zuiver stondt in deze zaak" (2 Corinthiërs 7:8-11).

 Hoe groot zijn de genade en vergeving van God?

"Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol" (Jesaja 1:18).

"Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen" (Psalm 86:5).

De koning David bad: "gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, gedenk mijner naar uw goedertierenheid, om uwer goedheid wil, HERE" (Psalm 25:7).

In andere psalmen prijste hij God voor de vriendelijkheid en de genade aan hem getoond. Van de woorden van David kunnen ook wij leren om Gods overvloedige liefde, genade en vergeving te waarderen.
David schrijft: "Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn Heilige naam;  loof de HERE, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden die al uw ongerechtigheden vergeeft die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid" (Psalm 103:2-4).

"Barmhartig en genadig is de HERE, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig Hij doet ons niet naar onze zonden zal Hij toornen; en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden; maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons" (verzen 8-12).

David gaat verder: "Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen.Want Hij weet, wat maaksel wij zijn,  gedachtig, dat wij stof zijn.De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem des velds, zo bloeit hij; wanneer de wind daarover is gegaan, is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.  Maar de goedertierenheid des HEREN is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie Hem vrezen, en zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen" (verzen 13-18).

Zo groot is de genade van God dat ook wij zouden moeten kunnen zeggen, "Looft de HERE, want Hij is goed, ja, Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat Israël nu zeggen Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid" (Psalm 118:1-2).


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.