Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
¬ Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben?

Zijn wij in staat op eigen kracht onze toewijding aan God vol te houden?

"Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God" (Efeze 2:8).

"Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden: Wie kan dan behouden worden? Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk" (Mattheüs 19:23-26).

Bij de doop leggen we ons leven in de handen van God. Maar zelf bezitten wij noch de kracht noch het geloof om die verplichting te houden zoals we zouden moeten doen. Wij hebben enorme behoefte aan goddelijke kracht om ons te helpen bij het vervullen van Gods prachtige roeping. Die sterkte komt als een gave van God.

Hoe ontvangen wij kracht van God?

maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, ..." (Handelingen 1:8).

Zoals Paulus verklaarde: "... want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt" (Philippenzen 2:13). Hij schreef ook, met groot vertrouwen, "Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft" (Philippenzen 4:13).

Is het ontvangen van de Geest van de God, net als de doop, een noodzakelijk onderdeel van de bekering?

"Petrus antwoordde: ‘ En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen" (Handelingen 2:38).

"Jezus antwoordde: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest' " (Johannes 3:5,6).

Hoe en wanneer geeft God Zijn Geest?

"Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de heilige Geest" (Handelingen 8:14-17).

Voorbeelden in de Bijbel laten zien dat God normaal gesproken de Heilige Geest geeft aan hen die worden gedoopt wanneer ware dienaren van Christus voor hen bidden en zij hun handen op hen leggen (Handelingen 8:14-17; 19:5,6). In Hebreeër 6:1-2  wordt "de handoplegging" vermeld tesamen met de "de eerste beginselen van de leer over Christus" die het doctrinaire fundament van de leer van de kerk vormen-hetgeen laat zien dat het een procedure is die wij nog steeds zouden moeten uitoefenen.


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.