Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen

God wil heel graag dat wij één van Zijn bekeerlingen worden. Hij wil niet alleen dat wij Zijn manier van leven leren maar er ook naar leven. Dat we oprecht en volledig toegewijd Zijn manier van  leven praktizeren. Hij belooft ons Zijn hulp als wij gewillig Zijn instructies volgen. Door Zijn Geest zal hij ons de kracht geven "de nieuwe mens aan [te] doen, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid" (Efeziërs 4:24). Zijn doel is ons te veranderen, om ons van binnenuit te bekeren, ons hart te veranderen.

Toen iemand Jezus Christus "Goede Leraar" noemde, antwoordde Hij: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is" (Mattheus 19:16-17).
Zijn punt was dat de God de enige bron van rechtvaardig karakter is, niet dat er iets met het karakter van Jezus verkeerd was.

Als wij van nature niet goed zijn, hoe kunnen we dan rechtvaardig worden voor God?

"Jezus hoorde dit en zei tegen hen: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ (Markus 2:17).

De Bijbel legt uit waarom de mensheid geestelijke genezing zo hard nodig heeft. En legt tevens uit hoe die genezing tot stand zal komen. Het openbaart de inspanningen van God om de karaktertekorten te genezen die wij over het algemeen als menselijke aard hebben geëtiketteerd. De Bijbel begint met uit te leggen hoe het mensdom geestelijk ziek werd en eindigt met geestelijk genezen menselijke wezens die het eeuwige leven erven als kinderen van God.

In de Bijbel vinden wij de details van het besluit van de God om ons van de geestelijke malaise te redden die ons de hele geschiedenis door heeft geteisterd. Het verklaart de bron van onze gedrags- en geestelijke problemen. Het stelt de goddelijke aard van God tegenover onze menselijke aard en beschrijft Zijn plan om sommige van onze  basishoudingen en reacties op de dagelijkse situaties van het leven te veranderen. Het openbaart God die "Hiermee ons zijn kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur" (2 Petrus 1:4).

Twee belangrijke factoren bepalen alles wat met onze menselijke aard verkeerd is. Eerst is de fundamentele zwakheid inherent aan ons vleselijke lichaam en verstand. Onze gedachten en emoties zijn direct verbonden met onze vleselijke impulsen en wensen. Wij zijn geboren met hen. Maar wij zijn geboren met noch de kennis noch het vermogen deze behoorlijk te besturen.

Ten tweede, worden onze natuurlijke impulsen en wensen vaak beïnvloed en door externe druk zelfs gemanipuleerd. De ongunstige invloeden hebben vele oorzaken -familieachtergronden, educatieve, culturele, culturele en spirituele, om enkelen te noemen. Maar zij hebben één ding gemeenschappelijk: Zij verleiden onze basisinstincten en wensen.

Onze ouders kunnen ons waardevolle geestelijke kennis onderwijzen, vooral als hun begrip op de normen en de waarden van God gebaseerd is. Maar alleen onze Schepper kan ons in staat stellen onze gedachten en houdingen  te beheersen en de verleidingen te weerstaan die ons bombarderen. Daarom is het proces van rechtvaardiging een wonderbaarlijk proces dat de directe en actieve interventie van God vereist.

Eerst "roept" hij ons door ons verstand te openen zodat we de Bijbel kunnen begrijpen. Dan begint Hij ons leven te veranderen-als wij gewillig gehoor geven aan Zijn roeping en met Hem samenwerken.


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.