Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

Inleiding

In deze les onderzoeken wij het proces waardoor ons leven aan goddelijke
bekering wordt onderworpen . Wij zullen leren wat Petrus bedoelde toen
hij zijn landgenoten aanmaande met de woorden: "Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren" (Hand 3:19).
Wij onderzoeken in deze les hoe nieuwe bekeerlingen, beginnend met berouw, hun leven in zonde kunnen omzetten naar een leven van dienstbaarheid aan de levende God.

Wat betekent het om je te bekeren? Bij het midden van de 20ste eeuw waren honderden miljoenen mensen politiek bekeerd tot een atheïstische levenswijze die door de Communistische Partij werd gepromoot. De wijdverspreide aanvaarding en bekering tot de sociale en politieke idealen van het communisme maakten het één van de krachtigste geloofssystemen in de geschiedenis. Maar de bekering in dat geloofssysteem leidde mensen eerder van God af dan dat zij zich tot Hem keerden.

Dit zou ons een les moeten leren: Niet alle bekeringen zijn door God geïnspireerd. De ijverige verdedigers van bijna alle ideologieën, filosofieën en godsdiensten proberen regelmatig om anderen tot hun eigen manier van denken te bekeren.

Anderen willen bekeren tot een andere manier van leven kan een edele aspiratie zijn. Maar wie heeft het recht of het gezag om te bepalen welke manier van leven beste is? Dat recht behoort uitsluitend toe tot God de Schepper. Als onze Maker, kan alleen Hij de normen bepalen die wij moeten volgen als wij in vrede en harmonie met elkaar willen samenleven.

We raden u aan om de teksten uit de Bijbel die direct of indirekt in deze les aangehaald worden in uw egen Bijbel op te zoeken. We voegen deze referenties toe als aanvullende informatie. Deze referenties zullen u helpen meer inzicht te verkrijgen in deze cruciale materie en hoe bepaalde pasages begrepen dienen te worden in hun context..


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.