Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
¬ Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

Een inspirerend voorbeeld van geloof

Een inspirerend voorbeeld van geloof vinden wij in het boek van Daniël. Hierin lezen wij hoe God in een tijd van crisis drie Joodse jongemannen in ballingschap hielp. Zij werden bevolen door de koning van Babylon om voor een afgodsbeeld te buigen of te worden gedood door verbranding. Hun situatie kon niet slechter geweest zijn. Maar toch was hun gehoorzaamheid en toewijding aan God standvastig. Zij geloofden in Zijn belofte om hen te helpen. Zij vertrouwden op Hem.

Merk op hoe ze reageerden op de bedreiging van de koning: "Toen antwoordden Sadrak, Mesak en Abednego de koning Nebukadnessar: 'Wij achten het niet nodig u hierop enig antwoord te geven. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, O koning, bevrijden; maar zelfs indien niet – het zij u bekend, O koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden'" (Daniël 3:16-18).

De koning voerde zijn bedreiging uit en hij gaf bevel hen te binden en te werpen in de brandende vuuroven. Maar God spaarde op wonderbaarlijke wijze hun leven. Verschrikt en stom verbaasd, riep de koning hen toe om uit de vurige oven te komen (vers 26).
"En de stadhouders, de oversten, de landvoogden en de raadsheren des konings kwamen bijeen; zij zagen, dat het vuur geen macht had gehad over de lichamen van deze mannen, dat hun hoofdhaar niet was geschroeid, dat hun mantels ongeschonden gebleven waren, ja, dat er zelfs geen brandlucht aan hen gekomen was. Nebukadnessar hief aan en zeide: 'Geloofd zij de God van Sadrak, Mesak en Abednego! Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienaren bevrijd, die zich op Hem hebben verlaten, het bevel des konings hebben overtreden, en hun lichamen prijsgegeven, omdat zij geen enkele god willen vereren of aanbidden dan alleen hun God' " (verzen 27-28).

Dit en andere bijbelse voorbeelden van de liefde en de trouw van God zijn opgetekend in de Bijbel om ons de moed te geven en geloof te hebben dat God ons kan helpen bij moeilijke omstandigheden die zich in ons leven kunnen voordoen. Deze jonge mensen wisten niet dat God in zou grijpen om hen wel of niet te sparen.

Niettemin, waren zij bereid om trouw aan God te blijven ongeacht de gevolgen. Hun opmerkelijk voorbeeld van gelovige gehoorzaamheid is een blijvende inspiratie vandaag voor ons.

Als wij altijd God voorop stellen heeft Hij beloofd ons niet te verlaten. Ongeacht of Hij verkiest om voor ons op te komen wanneer wij dat van Hem verlangen "... Want Hij heeft gezegd: 'Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.' Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: 'De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?' " (Hebreeën 13:5-6).


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.