Welkom bij de Multiple Choice Bijbelstudie Cursus vragen van United Church of God Holland.
Deze test van Les 8 bestaat uit 23 meerkeuze vragen.
Vul uw antwoorden in en sluit af door op de uitslagknop aan het eind te klikken.
Veel succes!

1. Ware bekering
a)Komt altijd rechtstreeks van God
b)Is noodzakelijk voor het verkrijgen van eeuwig
c)Reflecteert een waarlijke hartgrondige gedragsverandering
d)Alle bovenstaande antwoorden zijn goed

2. Welke schriftgedeelte geeft de volledige definitie van zonde?
a)1 Johannes 3:4
b)Romeinen 6:23
c)Romeinen 3:23
d)1 Johannes1:7-9

3. Door welke gedragscode wordt zonde gedefinieerd?
a)De Code van Hammurabi
b)De Tien Geboden
c)De Constitutie van deVerenigde Staten
d)Het Boek van de Mormonen

4. Hoe wijdverspreid is zonde?
a)Zonde is doorgedrongen alleen tot Afrika, AziŽ, Midden- en Zuid Amerika
b)Enkel de slechte mensen hebben gezondigd
c)Er zijn sommigen die nooit hebben gezondigd
d)Allen hebben gezondigd (Romeinen 3:23)

5. Zonde begint
a)In ons denken
b)Met bepaalde gedachten
c)Met kwade begeertes
d)Alle bovenstaand antwoorden zijn goed

6. We zijn geboren
a)Met onderscheidend vermogen tussen goed en kwaad
b)Met een potentieŽl om geleidelijk aan goed van het kwade te leren onderscheiden
c)Met Gods Heilige Geest
d)Met een behoefte voor de kinderdoop

7. Welke apostel gaf toe dat Hij een moeilijke strijd had tegen de zonden?
a)Johannes
b)Paulus
c)Barnabas
d)MattheŁs

8. Wie verleidt de mens tot zonde?
a)Satan de duivel
b)God
c)Jezus Christus
d)De rechtvaardige engelen

9. De doop moet worden uitgevoerd:
a)Door water over de berouwvolle zondaar te gieten
b)Door besprenkeling van water over de te dopen kandidaat
c)Strict in een metafysische- , figuurlijke zin
d)Door volledige onderdompeling in water

10. Welke stap is niet noodzakelijk voor behoud?
a)Berouw
b)Waterdoop
c)Boetedoening
d)Handenoplegging

11. Waterdoop symboliseert:
a)De DrieeŽnheid
b)Een figuurlijke dood door een watergraf
c)Verlossing van Gods wetten: geen verdere behoefte om God te gehoorzamen
d)De tweedelige natuur van God

12. Jezus Christus werd gedoopt
a)Om ons tot voorbeeld te zijn en alle gerechtigheid te vervullen
b)Om Zelf van zonde verschoond te worden
c)Omdat Johannes de Doper dit heeft bevolen
d)Omdat Het Oude Testament dit heeft voorspeld

13. Gods genade
a)Impliceert een vrijbrief om te zondigen
b)Reflecteert Zijn barmhartigheid en Zijn vergevingsgezindheid
c)Moet worden verdiend door werken
d)Moet met geld worden gekocht

14. Geloof is geassocieŽrd met
a)Gehoorzaamheid aan God
b)Geloof in Gods woorden
c)Vertrouwen op God
d)Alle bovenstaande antwoorden zijn goed

15. De Heilige Geest
a)Is een deel van de Drie-eenheid
b)Is een Geest
c)Komt voort uit God
d)Is niet nodig voor behoud

16. Gedoopt worden dient uitsluitend na
a)Ware bekering
b)Een 6 maanden proefperiode
c)Na de vastentijd van 40 dagen te hebben onderhouden
d)Na de Bijbel volledig te hebben gelezen

17. De apostel Paulus onderwees
a)Gehoorzaamheid van 9 van de 10 geboden
b)Antinomianisme (tegen het houden van de wetten van God)
c)Mensen om God volledig te gehoorzamen
d)De noodzaak voor Christenen om de Oudtetamentische rituelen en offeranden te onderhouden.

18. Welke doop wordt vereist van Christenen?
a)Vuurdoop
b)Waterdoop
c)Douchen
d)Besprenkeling of overgieting

19. We hebben Gods Heilige Geest nodig
a)Om tot volledige bekering te komen
b)Om kracht te ontvangen om God te gehoorzamen
c)Om ware Christenen te worden (Romeinen 8:9)
d)Alle bovenstaande antwoorden zijn goed

20. Welke speciale ambt bekleedt Christus voornamelijk om ons te helpen?
a)Ambt van grootmeester van Priorij van Sion
b)Hoge Priester (of Voorspraak)
c)CEO
d)Aartsbischop

21. Ware bekering produceert:
a)Veel tranen
b)Uitsluitend een gevoel van berouw
c)Oprecht biechten bij de pastoor
d)Een verandering van manier van denken, handelen en leven

22. Wat is een eerste vereiste in de overwinning over onze zonden?
a)Bijbelstudie
b)God voor kracht vragen om onze zonde te vervangen door goddelijk karakter
c)Onze zonde belijden bij anderen
d)Alle bovenstaande antwoorden zijn goed

23. Wanneer geeft God ons van Zijn Heilige Geest?
a)Na berouw
b)Bij de Doop
c)Na handenoplegging
d)Bij onze fysieke geboorte