Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
¬ Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

De Rol van de Duivel in Godsdienst

De Bijbel openbaart dat de duivel als "god dezer eeuw"(2 Korinthiërs 4:4), een enorme massa menselijke medewerkers achter zich heeft weten te vergaren. De meesten hiervan zijn gewone volgelingen. Maar veel teveel van zijn volgelingen zijn ook bedrogen godsdienstige leraren.

Paulus verklaart de relatie tussen hen en de duivel: "Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts" (2 Korinthiërs 11:13-14).

Verblind door valse maar populaire doctrines en tradities die van de ene generatie tot de andere zijn overgegaan, zijn deze bedrogen leraren de invloedrijkste onder Satan's hulpmiddelen van verleiding geworden.Hij gebruikt hen om op sluwe manier zijn valse leer te vermommen en als Gods wegen te presenteren en zo mensen te verleiden.

Sommige van deze leiders, en de instellingen die zij dienen, zijn overduidelijk gebaseerd op niet bijbelse concepten. Met andere woorden, hun geloof zijn seculair of heidens van oorsprong. Zij maken geen pretenties het Heilige Schrift de Bijbel te volgen.

Maar vele anderen zijn vervalsingen van de Kerk die Jezus stichtte. Jezus Zelf voorspelde dat vele valse leraren zouden komen die "velen" zouden bedriegen (Mattheüs 24:5, 11, 24). Dit vervalste Christendom begon tijdens het leven van apostelen van Christus (Galaten 1:67).

Petrus waarschuwde gelovige christenen: "Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. 2 En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden" (2 Petrus 2:1-2).

De duivel speelt een immense rol in de godsdienst van mensheid. Slechts zij die om Gods hulp vragen en vol overgave de Bijbel bestuderen en hun geloof vergelijken met wat de Bijbel onderwijst, kunnen de valse leer en bedrog doorzien die in vele godsdienstige organisaties van vandaag zo overwegend zijn.


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.