Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
¬ Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

Wanneer zouden we gedoopt moeten worden?

Hoe spoedig werd Paulus gedoopt nadat God hem riep?

"En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van Zijn naam" (Handelingen 22:16).

Nadat Christus aan Paulus verscheen op de weg naar Damascus, stuurde Hij een mens genoemd Ananias naar Paulus die de woorden van dit vers sprak dat Paulus zijn gezichtsvermogen zou kunnen terugkrijgen, gedoopt zou worden en vervuld zou worden met de Heilige Geest (Handelingen 9:17,18). Paulus werd onmiddellijk gedoopt.

Soms stellen de mensen de doop uit omdat zij denken zij eerst volmaakt moeten worden. Anderen denken zij genoeg niet hebben geleerd. Maar dergelijke redeneringen zijn onjuist. De Bijbel registreert vele voorbeelden van mensen die, toen zij de waarheid van God uitgelegd kregen, de noodzaak om gedoopt te worden onmiddellijk inzagen (Handelingen 2:41; 8:12, 26-38; 16:30,33; 18:8).
Gedoopt worden en de heilige Geest ontvangen zijn het begin van het nieuwe leven in Christus. Wij zouden gedoopt moeten worden zo spoedig mogelijk nadat we ons bekeerd hebben. Zodra wij begrijpen dat onze vorige manier van het leven moet worden veranderd en wij oprecht  willen veranderen, moeten wij de hulp van de God ontvangen om door te gaan. Wij ontvangen die hulp door te worden gedoopt en Zijn Geest te ontvangen.

Wie zouden wij om advies moeten vragen voor de doop?

"Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? 15 En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen" (Romeinen 10:14-15).

Aangezien de doop één van de meeste belangrijke beslissingen is die wij ooit in dit leven kunnen nemen, zouden wij zeker een ware dienaar van God om advies moeten vragen die trouw al Gods bevelen onderwijst en gehoorzaamt en het onderwijs van de Bijbel correct begrijpt.


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.