Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

Wat is Bekering?

Het woord bekering, zoals wij het vandaag de dag in godsdienstige kringen gebruiken, impliceert gewoonlijk de goedkeuring van een godsdienstig geloofssysteem. Maar de fundamentele bijbelse betekenis is "omdraaien"-gewoonlijk naar God toe te draaien.

Dit, natuurlijk, brengt een essentiële vraag ter sprake: Waar wij vanaf moeten draaein als we naar God toedraaien; wat leggen we af als we ons bekeren? Of, in verschillende woorden, waarom hebben wij bekering nodig? Wat scheidt ons van God in de eerste plaats?

Profeet Jesaja geeft ons het antwoord: "Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort" ( Jesaja 59:1-2).
Johannes voegt toe: "Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf..." (1 Johannes 1:8).
Om zegeningen en andere hulp van God te ontvangen, moeten wij ons aan Hem onderwerpen, onze zonden erkennen en afleggen.

 Jezus droeg apostel Paulus op om naar heidenen te gaan  "om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij" (Handelingen 26:18). De instructie van Christus aan Paulus voorziet ons van een kort overzicht van hoe de bekeerlingen toegevoegd worden aan Zijn geestelijk lichaam, de "kerk van God" (1 Korinthiërs 1:2). Iedere nieuwe bekeerling moet zich afwenden van de manieren van Satan en zich aan de wegen van God onderwerpen. Eenieder moet met Gods voorwaarden toestemmen die met de vergevening van zonden gepaard gaan en deze naleven.

In deze les onderzoeken wij het proces waardoor ons leven tot God kan worden gericht- het proces van bekering.  Wij zullen leren wat Peter bedoelde toen hij zijn landgenoten aanmaande: "Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren" (Handelingen 3:19). Wij onderzoeken hoe, beginnend met berouw, de nieuwe bekeerlingen een leven in zonde achter zich kunnen laten om bedienden van de levende God te worden.


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.