Bible Study Course Lesson 7: The Calling of God

Bijbelstudie Cursus
Les 8

Wat is Christelijke Bekering?
Inleiding
Gods wil om onze menselijke natuur te veranderen
Wat is Bekering?
Wat is Zonde?
Onze zondige Aard
Hoe wij worden verleid
Het Belang van Berouw
Wat is Berouw?
Doop: Waarom hebben wij dat nodig?
Gods Genade en Vergeving
Waarom moeten wij met God worden verzoend?
Is ons geweten belangrijk?
Geloof, Keus en Toewijding
Waarom wij Gods Heilige Geest nodig hebben.
Wanneer zouden wij gedoopt moeten worden?
¬ De Bredere Concepten van Zonde in de Bijbel
¬ De rol van de Duivel in Godsdienst
¬ Andere vormen van de Doop
¬ Een Inspirerend voorbeeld van Geloof
¬ Hoe belangrijk zijn onze Keuzes?
¬ Wat volgt hierna?
Punten ter overweging
¬ Multiple Choice vragen
   
Van de uitgever van het blad The Good News magazine.
Wat is Christelijke bekering?
Nederlands
De Weg Naar Eeuwig Leven
Bestelformulier voot gratis literatuur
Bekijk les 8 in PDF formaat
Lijst met Bijbelstudie Cursus
Gratis Engelstalige boekjes en literatuur
Transforming Your Life: The Process of Conversion
You Can Have Living Faith
How To Overcome Sin
What Is Repentance?
Are You Putting Off Your Salvation?
'Called, Chosen and Faithful'
What Does God Require for Eternal Life?
Profiles of Faith Series

Wat is Berouw?

Wat laat zien , in de ogen van God, dat onze bekering oprecht is?

"Hij sprak dan tot de scharen, die uitliepen om zich door hem te laten dopen: Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan? Brengt dan vruchten voort, die aan de bekering beantwoorden. En gaat niet bij uzelf zeggen: Wij hebben Abraham tot vader; want ik zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Ook ligt reeds de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen" (Lukas 3:7-9).

"Maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen, met hun berouw in overeenstemming" (Handelingen 26:20).

Ware bekering veroorzaakt een verandering in de manier waarop we leven, en zelfs de manier waarop we denken. Zij die beweren zich bekeerd te hebben maar geen "vruchten voortbrengen die aan de bekering beantwoorden" (Mattheüs 3:8) misleiden zichzelf. "Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk" (Titus 1:16).
"Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen "(Jakobus 1:23-25).

Wat is de houding van iemand die echt berouw heeft?

"De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, wees mij, zondaar, genadig!" (Lukas 18:13).

"Hoor nu, en Ik zal spreken; Ik wil u ondervragen, opdat gij Mij onderricht. Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as"(Job 42:46).

Ware bekering is meer dan enkel erkennen dat wij verkeerd zijn. Zelfs de wens om verkeerd te doen zou onze afschuw moeten oproepen. God wil dat wij het "kwaad" haten (Spreuken 8:13), vooral het kwaad wij in onszelf tegenkomen. Wij moeten ernstig willen dat God onze harten verandert. Net als Koning David zouden wij God moeten vragen om een "rein hart" en een "vaste geest" (Psalm 51:12) te creëren. Wij moeten onszelf zien als zondaars en echt berouwvol zijn. Wij moeten erkennen dat onze zonden uit onze gedachten voortkomen, en vaak aangezwengeld worden door trots, egoïsme, woede, jaloersheid, wellust en hebzucht - kortom onze menselijke natuur.

Bevestigt Jezus dat de zonde in het hart begint?

"Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. 23 Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein."(Markus 7:21, 23).

Sommige van deze universele menselijke neigingen kunnen meer uitgesproken zijn dan anderen. Niettemin, als wij oprecht God vragen om onze ogen te openen om te zien wie wij werkelijk zijn, zouden wij in ons veel houdingen en gedragingen moeten kunnen herkennen die de Bijbel als zondig definiëert. Dan zouden wij naar God moeten gaan in gebed om kracht te vragen die wij nodig hebben om deze manieren af te leren en te vervangen door de aard en het karakter van God zoals die in de Geschriften worden geopenbaard.

Behelst bekering ook dat wij onze houding veranderen ten opzichte van anderen die tegen ons zondigen?

"En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve. [Indien gij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven.]" (Markus 11:25-26).

"Ziet toe op uzelf! Indien uw broeder zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw heeft, vergeef hem. En zelfs indien hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal tot u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, zult gij het hem vergeven" (Lukas 17:3, 4).

Aangezien de wet van God gebaseerd is op het liefhebben van Hem en het evenveel liefhebben van anderen als van onszelf  (Markus 12:30, 31), is het vergeven van anderen een belangrijk onderdeel van onze bekering.
Jezus onderwees: "Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen" (Lukas 6:27-28).


The Book of Revelation Unveiled 1995-2009 United Church of God holland| Prive Policy
Reproductie van deze informatie in zijn geheel of gedeeltelijk is niet toegestaan. Alle correspondenties en vragen kunt u sturen naar info@ucg-holland.nl. Vragen over deze website kunt u sturen naar webmaster@ucg-holland.nl.